Monday, December 15, 2014

428. Gaan de Neocons de wereld vernietigen? Door Paul Craig Roberts.

Paul Craig Roberts is wel erg pessimistisch, maar ook als er slechts 5% kans is dat zijn vrees uit komt, moet we zijn analyse serieus nemen, wegens de potentieel enorme impact op ons leven.

Ik ben enthousisast over PCR's artikel omdat het in enkele zinnen de recente geschiedenis samenvat: De  Neocons hebben het lot van de wereld in handen genomen.

En als de Neocons nu normale mensen zouden zijn, dan was dat nog geen ramp. 
Maar ze zijn misantroop: ze haten vrijwel alle andere mensen in deze wereld. 
Hun neefjes zijn verantwoordelijk voor Gaza.
Hun opa's zorgden voor de gruwelijkheden in de de Gulags en de Holodomor
Hun voorouders bedachten de de gruwelijkheden tijdens het Arendar system
Hun heilige boeken bevatten het Boek Esther, met de held Mordechai, die baas werd in het land waar hij te gast was, en de bevolking beefde en sidderde bij het horen van zijn naam.
Hun collega Charles Krauthammer verdedigde de martelpraktijken van de CIA.

Waarom zijn deze mensen zo extreem moorddadig?  
Die gruweldaden worden begrijpelijker als je weet hoe hun kijk op 'de mensheid' is: zie blog 376.

Terug naar het artikel van PCR.
Eerst de vertaling in het Nederlands.
Daaronder het Engels en het Nederlands vlak onder elkaar.


We staan op de rand van oorlog en van economische ineenstorting.

Door Paul Craig Roberts   ( Original article


13 december 2014 "ICH" – Mocht een lezer zich afvragen of ik ook wat goed nieuws heb, dan is het antwoord: nee,  tenzij ik U zou voorliegen zoals "uw" overheid en de mainstream media doen. Als u nep "goed nieuws" wil horen moet U zich terugtrekken in De Matrix.(1)  In ruil voor minder stress en zorgen, zult u zonder het te weten de financiële ondergang en een nucleaire hel tegemoet gaan.

Als u wilt worden gewaarschuwd voor wat "uw" regering U brengt, en een kleine kans wil maken om het de loop der dingen te beinvloeden, lees en steun dan deze site. Het is uw site. Ik weet al deze dingen. Ik schrijf voor u.
De Neoconservatieven, een kleine groep van oorlogshitsers die sterk verbonden is met het  Militaire-Industriële- Complex (2) en Israël (3), brachten ons Granada en de Contra affaire in Nicaragua. President Reagan ontsloeg hen, en zij werden vervolgd, maar kregen vervolgens gratie van Reagan's opvolger, George HW Bush.

Genesteld in denktanks en beschermd door Israëlisch geld en geld van het Militaire  en Beveiligings- Complex (4), kwamen de Neoconservatieven weer boven drijven in de regering-Clinton en organiseerden het uiteenvallen van Joegoslavië, de oorlog tegen Servië, en de uitbreiding van de NAVO richting Rusland.

Neoconservatieven domineerden het regime van George W. Bush. Ze beheersten het Pentagon, de Nationale Veiligheidsraad, het Bureau van de Vice-President, en nog veel meer. De Neoconservatieven brachten ons 911 en zijn dekmantel, de invasies van Afghanistan en Irak, het begin van de destabilisatie van Pakistan en Jemen, het Amerikaanse Africa Command  (AFRICOM), de invasie van Zuid-Ossetië door Georgië, de ondergang van het anti-ABM-verdrag (5), ongrondwettelijk en illegale spionage op Amerikaanse burgers zonder toestemming van de rechter, verlies van grondwettelijke bescherming, marteling en het feit dat de Uitvoerende Macht ( President en Ministers) zich niets aantrekken van de Wet, en van  het Congres en van de Rechterlijke Macht. Kortom, de Neoconservatieven hebben de basis gelegd voor de Dictatuur en voor WO III.

Het regime Obama heeft niemand van het regime van Bush voor de rechter gehaald, waardoor het precedent werd geschapen dat de Uitvoerende Macht boven de wet staat. In plaats daarvan vervolgt het regime Obama klokkenluiders die de waarheid over de misdaden van overheid vertelden.

De Neoconservatieven blijven zeer invloedrijk in het regime van Obama. Bijvoorbeeld: Obama benoemde neoconservatief Susan Rice (6) als zijn National Security Advisor. Obama benoemde neoconservatief Samantha Power (7) als de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Obama benoemde neoconservatief Victoria Nuland (8)  als adjunct-secretaris van State. Nuland's team organiseerde de Amerikaanse staatsgreep in Oekraïne samen met de CIA en door Washington gefinancierde NGO's.

Neoconservatisme is de enige nog bestaande politieke ideologie.
De ideologie is "Amerika über alles."
Neoconservatieven geloven dat De Geschiedenis heeft besloten om de Verenigde Staten uit te kiezen als Alleenheerser over de hele wereld, en dat daarom de VS "uitzonderlijk" en "onmisbaar" is.  Dat heeft ook Obama verklaard. Deze ideologie geeft Neoconservatieven enorm veel zelfvertrouwen en ambitie, net zoals Karl Marx’s conclusie dat De Geschiedenis  de arbeiders had uitgekozen om de heersende klasse te worden aan de eerste communisten veel zelfvertrouwen en werklust gaf.

Dit vertrouwen en deze dadendrang  maken de Neoconservatieven roekeloos.

Om hun agenda te bevorderen brainwashen de Neocons de bevolking van de VS en van Washington's vazalstaten. De presstitutes (neologisme,  afgeleid van press en prostitute) lverkopen de leugens van de Neoconservatieven aan het nietsvermoedende publiek:
Rusland is de Ukraine binnen gevallen en annnexeerde Oekraïense provincies;
Poetin is van plan om het oude  Sovjet-rijk weer te herstellen;
 Rusland is een gangster-staat zonder democratie;
Rusland is een bedreiging voor de Baltische staten, Polen, en heel Europa,
Wat een opbouw van militaire capaciteit door de VS en de EU aan de grenzen van Rusland noodzakelijk maakt;  China, een bondgenoot van Rusland, moet militair onder controle worden gehouden  met de nieuwe Amerikaanse marine- en luchtmachtbases die om China heen liggen en die de Chinese vaarroutes controleren.

De Neoconservatieven en president Obama hebben duidelijk gemaakt dat de VS niet zullen toestaan dat Rusland en China soevereine landen zullen zijn met een eigen economisch en buitenlands beleid,  onafhankelijk van de belangen van Washington. Rusland en China zijn alleen aanvaardbaar als vazalstaten, zoals vazalstaten als het Verenigd Koninkrijk, Europa, Japan, Canada en Australië.

Het is duidelijk dat deze Neoconservatieve agenda zal leiden tot ‘de laatste oorlog’.
De hele mensheid wordt bedreigd door een handvol boze mannen en vrouwen die verschansd zitten in machtsposities in Washington.

Anti-Rusland propaganda is gegaan in een hogere versnelling. Poetin is de "nieuwe Hitler."
Daniel Zubov rapporteert over een gezamenlijke conferentie gehouden door drie Amerikaanse denktanks.

De conferentie gaf Rusland de schuld voor het falen van het buitenlands beleid van Washington. Lees dit artikel: http://sputniknews.com/columnists/20141205/1015538604.html   om te zien hoe Neoconservatieven te werk gaan om te controleren hoe de zaken worden uitgelegd. Zelfs Henry Kissinger ligt onder vuur omdat hij zei dat Rusland een legitiem belang heeft in de Oekraïne, een land dat lang deel van Rusland uit maakte en dat ligt in legitieme Russische invloedssfeer.

Sinds het Clinton-regime (9) heeft Washington tegen de Russische belangen in gehandeld. In zijn binnenkort verschijnend boek, “The Globalization of War: Amerika's lange oorlog tegen de menselijkheid”,  presenteert professor Michel Chossudovsky een realistische inschatting van hoe dicht Washington de wereld bij haar ondergang door een nucleaire oorlog heeft gebracht. Deze passage komt uit het voorwoord:

==========Tot zover de samenvatting van ‘de toestand in de wereld’ volgens  PCR ===
======Nu citeert hij vaak uit het boek van Cossudovsky: alles cursief gedrukt  ===========

De 'globalisering van oorlog' is het project van een land dat Hegemonie ambieert.
Grote militaire operaties en ID (Inlichtingen Dienst) operaties worden
tegelijkertijd in het Midden-Oosten, Oost-Europa,  zwart Afrika ,  Centraal-Azië en het Verre Oosten ondernomen. Het Amerikaanse leger  combineert beide taken: zowel de grote militaire operaties als ook geheime acties die gericht zijn op de destabilisering van  soevereine staten.

"In het kader van een wereldwijde militaire agenda worden  de acties die de westerse militaire alliantie (VS-NAVO-Israël) in Afghanistan, Pakistan, Palestina, Oekraïne, Syrië en Irak   uitvoeren gecoördineerd op het hoogste niveau van de militaire hiërarchie.
We hebben niet te maken met kleine  en geïsoleerde operaties van leger en de inlichtingendiensten.
De aanval op Gaza door Israëlische troepen  ( in juli-augustus 2014)  werd uitgevoerd in nauw overleg met de Verenigde Staten en de NAVO. En de acties in de Oekraïne en hun timing viel samen met de aanval van de aanval op Gaza. (10)

"Op zijn beurt, kunnen militaire acties samengaan met  economische oorlog-voering  die niet alleen hoeft te bestaan uit sancties, maar ook in de vorm van destabilisatie van de financiële en valutamarkten, om zo de economie  van de vijand te ondermijnen. ( Vertaler: ik heb deze zin ingekort, om ze krachtige te maken,en duidelijker)

"De Verenigde Staten en hun bondgenoten zijn aan  een militair avontuur begonnen dat de toekomst van de mensheid bedreigt. Bij het ter perse gaan worden Amerikaanse en NAVO-troepen ingezet in Oost-Europa.  In zwart Afrika vindt al Amerikaanse militaire interventie plaats in het kader van een humanitair mandaat. De VS en hun bondgenoten bedreigen China  met president Obama's  'Draai naar Azië'.

" Er worden militaire manoeuvres uitgevoerd op een steenworp afstand van Rusland, die zouden kunnen leiden tot escalatie”.
"De Amerikaanse luchtaanvallen tegen Irak en Syrië onder het mom van het bestrijden van IS  zijn onderdeel van een scenario van militaire escalatie die zich uitstrekt van Noord-Afrika en de oostelijke Middellandse Zee naar Centraal- en Zuid-Azië. De westerse militaire alliantie is in een vergevorderd stadium van voorbereiding (op oorlog?) .
"En Rusland óók."

Zoals ik al vaker heb gezegd zijn de Amerikanen zijn een zorgeloos volkje. Ze zijn gewoon niet op de hoogte. Stel dat ze wel op de hoogte waren, veronderstel dat de gehele bevolking het gevaar begreep, kon er dan iets gedaan worden, of staan de zorgeloze Amerikanen onder  controle van de politiestaat die Washington heeft geschapen?
Ik denk niet dat we veel hoop kunnen putten uit het Amerikaanse volk. Het Amerikaanse volk kan  geen echt leiderschap van nep leiderschap onderscheiden, en de regerende privé elites  zullen niet toestaan dat  echte leiders opstaan. Bovendien is er geen georganiseerde beweging in die zich tegenover de Neoconservatieven op stelt.

De hoop komt van buiten het politieke systeem. De hoop is dat het Kaartenhuis en de stiekem opgepepte beurskoersen die door de beleidsmakers zijn opgezet ten voordele van de 1 Procent,  in storten.
David Stockman denkt dat dit zeer waarschijnlijk zal gebeuren. De ineenstorting die Stockman ziet aan ziet komen is dezelfde ineenstorting waarvoor ik heb gewaarschuwd. Bovendien is het aantal Zwarte Zwanen ( zeldzame gebeurtenissen)  die de instorting kunnen veroorzaken  zelfs talrijker dan diegenen  die Stockman benoemt. Sommige financiële organisaties maken zich zorgen over een gebrek aan liquiditeit in de obligatie en derivaten markten. Barbara Novack, co-voorzitter van Black Rock, lobbyt  sterk voor een derivaten bailout mechanisme.
David Stockman's artikel is belangrijk. Lees het totdat je het begrijpt, en je zal meer vanaf  weten dan de meeste mensen.  http://www.lewrockwell.com/2014/12/david-stockman/duck-and-cover%E2%80%A8/
Velen zullen zich afvragen: Als de rijkdom van de 1 Procent zo gevoelig is voor economische ineenstorting, zal er dan een oorlog worden gestart om deze rijkdom te beschermen en om de Russen of de Chinezen de schuld voor de ontberingen te geven die daarna het  Amerikaanse volk zullen overspoelen? Mijn antwoord is dat de aard van de instorting die ik verwacht, en die David Stockman en ongetwijfeld anderen verwachten,  de overheid met zoveel sociale, politieke en economische onzekerheid zal bezorgen dat het organiseren van een grote oorlog onmogelijk wordt.

Terwijl de politieke onmacht van het Amerikaanse volk en de onderdanigheid  van de westerse wereld Washington geheel vrij laten om te doen wat ze wil, zal de economische ineenstorting  revoluties veroorzaken en de ondergang van de bestaande orde.
Hoe moeilijk zo’n instorting het leven ook zal maken voor de mensen, de overlevingskansen zijn wel hoger dan bij kernoorlog.

Dr Paul Craig Roberts was Staatssecretaris van Financien onder Reagan en  adjunct hoofdredacteur van de Wall Street Journal. Hij was columnist voor Business Week. Hij heeft veel universitaire functies bekleed. Zijn internet artikelen trekken wereldwijd lezers. Roberts meest recente boeken zijn “Het falen van het Laissez Faire Kapitalisme en Economische Ontbinding van het Westen” en “Hoe Amerika verloren ging”.   Roberts' latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West and How America Was Lost.

    -----------------------------------------------------
Verklaringen door Vertaler:
(1)   The matrix was een film waar mensen met draden aan machines lagen, en die draden gaven de info aan de hersenen dat ze een volledig leven leidden.  Terwijl ze continu op bed lagen. Ze waren volledig afgeschermd van de werkelijkheid. Het wordt als metafoor gebruikt voor de manier waarop de Media ons een niet bestaande wereld voorschotelen, door eenzijdige berichtgeving en weglating van veel informatie. 
(2)   Het  MIC  ofwel het Militaire-Industriële- Complex is een begrip bij alle discussie over Amerika sinds in 1961 de scheidende president Eisenhower waarschuwde dat de macht van de grote bedrijven die veel  financiele baat hebben bij een grote oorlogs-industrie, zo groot aan het worden is dat ze middels lobbies en geld en infiltratie in de regering, zowat de dienst uitmaken in de regering.  Eisenhower nam afscheid van het presidentschp, kon niets meer verliezen, en besloot het Amerikaanse volk te waarschuwen.  Zijn kinderen zeggen dat in zijn speech stond: ”Het Militair-industriele en Banken Complex”.
(3)    Het is volgens mij opmerkelijk dat PCR hier expliciet Israel noemt als grote invloed in de VS.  Het woord ‘Jood’of ‘Joden’  heb ik PCR nooit horen zeggen. Voorzichtig als hij is. Natuurlijk zijn de Neoconservatieven voor 90% joods, en is hun agenda volledig gewijd aan de joodse agenda, dus met het woord Neoconservatives heeft hij voor insiders de zaak bij de naam genoemd. Maar de gewone Amerikaan heeft die link nog nauwelijks gelegd, dus mag hij ‘neoconservatives’zeggen waar in feite bedoeld wordt: de joodse cabal. (Voorbeeld:  Buurlanden die lastig voor Israel zijn worden de een na de ander kapot gemaakt. Denk aan Irak, Libië en Syrië. ) 
(4)   De wapenproducenten en Security bedrijven hebben het PNAC Report van de Neocons goed gelezen:  “Amerika moet  2 oorlogen tegelijk  gaan voeren”, zo omschrijven ze hun plannen in dat PNAC Report. 
(5)   ABM = raketten die in staat zijn om ( met nucleaire wapens geladen) andere raketten in de vlucht neer te halen . Het verdrag zei dat zowel Amerika als Rusland maximaal twee bases mogen hebben met maximaal 100 ABM’s. Dit verdrag is in 2002 door de VS opgezegd. http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Ballistic_Missile_Treaty
(6)   Susan Rice. Jamiacaanse ouders, goede scholing,  Veiligheids adviseur onder Clinton. Had spijt dat ze de Rwanda Genocide had laten gebeuren (blijkbaar begrijpt zxe niet dat die door Paul Kagame, vriend van het Witte Huis, werd gepleegd). Is nu fervent voorstander van ‘Doden om de mensen te helpen’, hoewel ze het zo niet zal noemen. .   http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Rice#Libyan_civil_war
(7)   Samantha Power. Getrouwd met een linkse, joodse extremist Cass Sunstein.  Samantha zou het liefst allerlei landen binnen vallen ‘voor hun eigen bestwil’ om genocides te voorkomen. Dat die genocides door de VS zijn uitgelokt ( Bosnië) of door de VS zijn voorspeld tegen elke realiteit in ( Libië: zoe Alan Kuperman), dat schijnt de zeer talentvolle Samantha maar niet tedoorzien.  Ze is Iers, enniet joods, zover bekend.  http://en.wikipedia.org/wiki/Samantha_Power#Views
(8)   Victoria Nuland, joods. Gehuwd met Robert Kagan, een van de schrijvers van het PNAC rapport en absoluut een havik: Laat Amerika vechten en zo de wereld de les lezen. Zijn vrouw voert de agenda prima uit. http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kagan#Writings
      (9)   Het valt op dat PCR stees spreekt over ’regime’. Wikipedia:  While the word regime originates as a synonym for any form of government, modern usage often gives the term a negative connotation, implying an authoritarian government or dictatorship.
    (10)         We weten dat de MH17 op 17 juli werd neergehaald en dat in de weken daarna deze kwestie het wereldnieuws beheerste. Het vormde een aardige afleiding van de gaza oorlog. Chossudowski beweert volgens mij dat Israel op zijn minst op de hoogte was van de komende aanslag op de MH17, en haar aanval op Gaza in diezelfde periode plande, of intensiveerde. Conspiracy van een hoog gehalte. Maar hij is niet de enige die het verband legde.  We weten ook dat de Mossad een heel betrouwbare partner is om bijvoorbeeld een False Flag te plegen. Behalve Victor Ostrovsky zijn er nooit spijtoptanten. Er is ook wel geopperd dat de MH17 door een team uit Israel is neergehaald.  Israel heeft een geweldige hekel aan Maleisië.              ---------------------------------------------------------------------On the Brink of War and Economic Collapse
By Paul Craig Roberts
We staan op de rand van oorlog en van economische ineenstorting.

Door Paul Craig Roberts

December 13, 2014 "ICH" - On occasion a reader will ask if I can give readers some good news. The answer is: not unless I lie to you like “your” government and the mainstream media do. If you want faked “good news,” you need to retreat into The Matrix. In exchange for less stress and worry, you will be led unknowingly into financial ruin and nuclear armageddon.
13 december 2014 "ICH" – Mocht een lezer zich afvragen of ik ook wat goed nieuws heb, dan is het antwoord: nee,  tenzij ik aan u U zou voorliegen zoals "uw" overheid en de mainstream media doen. Als u nep "goed nieuws" wil horen moet U zich terugtrekken in De Matrix.(1)  In ruil voor minder stress en zorgen, zult u zonder het te weten de financiële ondergang en een nucleaire hel tegemoet gaan.

If you want to be forewarned, and possibly prepared, for what “your” government is bringing you, and have some small chance of redirecting the course of events, read and support this site. It is your site. I already know these things. I write for you.

The neoconservatives, a small group of warmongers strongly allied with the military/industrial complex and Israel, gave us Granada and the Contras affair in Nicaragua. President Reagan fired them, and they were prosecuted, but subsequently pardoned by Reagan’s successor, George H.W. Bush.
Als u wilt worden gewaarschuwd voor wat "uw" regering U brengt, en een kleine kans wil maken om het de loop der dingen te beinvloeden, lees en steun dan deze site. Het is uw site. Ik weet al deze dingen. Ik schrijf voor u.
De Neoconservatieven, een kleine groep van oorlogshitsers die sterk verbonden is met het  Militaire-Industriële- Complex (2) en Israël (3), brachten ons Granada en de Contra affaire in Nicaragua. President Reagan ontsloeg hen, en zij werden vervolgd, maar kregen vervolgens gratie van Reagan's opvolger, George HW Bush.

Ensconced in think tanks and protected by Israeli and military/security complex money, the neoconservatives reemerged in the Clinton administration and engineered the breakup of Yugoslavia, the war against Serbia, and the expansion of NATO to Russia’s borders.
Genesteld in denktanks en beschermd door Israëlisch geld en geld van het Militaire  en Beveiligings- Complex (4), kwamen de Neoconservatieven weer boven drijven in de regering-Clinton en organiseerden het uiteenvallen van Joegoslavië, de oorlog tegen Servië, en de uitbreiding van de NAVO richting Rusland.

Neoconservatives dominated the George W. Bush regime. They controlled the Pentagon, the National Security Council, the Office of the Vice President, and much else. Neoconservatives gave us 9/11 and its coverup, the invasions of Afghanistan and Iraq, the beginning of the destabilizations of Pakistan and Yemen, the U.S. Africa Command, the invasion of South Ossetia by Georgia, the demise of the anti-ABM Treaty, unconstitutional and illegal spying on American citizens without warrants, loss of constitutional protections, torture, and the unaccountability of the executive branch to law, Congress, and the judiciary. In short, the neoconservatives laid the foundation for dictatorship and for WW III.
Neoconservatieven domineerden het regime van George W. Bush. Ze beheersten het Pentagon, de Nationale Veiligheidsraad, het Bureau van de Vice-President, en nog veel meer. De Neoconservatieven brachten ons 911 en zijn dekmantel, de invasies van Afghanistan en Irak, het begin van de destabilisatie van Pakistan en Jemen, het Amerikaanse Africa Command  (AFRICOM), de invasie van Zuid-Ossetië door Georgië, de ondergang van het anti-ABM-verdrag (5), ongrondwettelijk en illegale spionage op Amerikaanse burgers zonder toestemming van de rechter, verlies van grondwettelijke bescherming, marteling en het feit dat de Uitvoerende Macht ( President en Ministers) zich niets aantrekken van de Wet, en van  het Congres en van de Rechterlijke Macht. Kortom, de Neoconservatieven hebben de basis gelegd voor de Dictatuur en voor WO III.

The Obama regime held no one accountable for the crimes of the Bush regime, thus creating the precedent that the executive branch is above the law. Instead, the Obama regime prosecuted whistleblowers who told the truth about government crimes.
Het regime Obama heeft niemand van het regime van Bush voor de rechter gehaald, waardoor het precedent werd geschapen dat de Uitvoerende Macht boven de wet staat. In plaats daarvan vervolgt het regime Obama klokkenluiders die de waarheid over de misdaden van overheid vertelden.

Neoconservatives remain very influential in the Obama regime. As examples, Obama appointed neoconservative Susan Rice as his National Security Advisor. Obama appointed neoconservative Samantha Power as U.S. Ambassador to the United Nations. Obama appointed neoconservative Victoria Nuland as Assistant Secretary of State. Nuland’s office, working with the CIA and Washington-financed NGOs, organized the U.S. coup in Ukraine.
De Neoconservatieven blijven zeer invloedrijk in het regime van Obama. Bijvoorbeeld: Obama benoemde neoconservatief Susan Rice (6) als zijn National Security Advisor. Obama benoemde neoconservatief Samantha Power (7) als de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Obama benoemde neoconservatief Victoria Nuland (8)  als adjunct-secretaris van State. Nuland's team organiseerde de Amerikaanse staatsgreep in Oekraïne samen met de CIA en door Washington gefinancierde NGO's.

Neoconservatism is the only extant political ideology. The ideology is “America uber alles.” Neoconservatives believe that History has chosen the United States to exercise hegemony over the world, thereby making the U.S. “exceptional” and “indispensable.” Obama himself has declared as much. This ideology gives neoconservatives tremendous confidence and drive, just as Karl Marx’s conclusion that history had chosen the workers to be the ruling class gave early communists confidence and drive.

Neoconservatisme is de enige nog bestaande politieke ideologie.
De ideologie is "Amerika über alles."
Neoconservatieven geloven dat De Geschiedenis heeft besloten om de Verenigde Staten uit te kiezen als Alleenheerser over de hele wereld, en dat daarom de VS "uitzonderlijk" en "onmisbaar" is.  Dat heeft ook Obama verklaard. Deze ideologie geeft Neoconservatieven enorm veel zelfvertrouwen en ambitie, net zoals Karl Marx’s conclusie dat De Geschiedenis  de arbeiders had uitgekozen om de heersende klasse te worden aan de eerste communisten veel zelfvertrouwen en werklust gaf.

This confidence and drive makes the neoconservatives reckless.
To advance their agenda neoconservatives propagandize the populations of the U.S. and Washington’s vassal states. The presstitutes deliver the neoconservatives’ lies to the unsuspecting public: Russia has invaded and annexed Ukrainian provinces; Putin intends to reconstitute the Soviet Empire; Russia is a gangster state without democracy; Russia is a threat to the Baltics, Poland, and all of Europe, necessitating a U.S./NATO military buildup on Russia’s borders; China, a Russian ally, must be militarily contained with new U.S. naval and air bases surrounding China and controlling Chinese sea lanes.
Dit vertrouwen en deze dadendrang  maken de Neoconservatieven roekeloos.

Om hun agenda te bevorderen brainwashen de Neocons de bevolking van de VS en van Washington's vazalstaten. De presstitutes (neologisme,  afgeleid van press en prostitute) lverkopen de leugens van de Neoconservatieven aan het nietsvermoedende publiek:
Rusland is de Ukraine binnen gevallen en annnexeerde Oekraïense provincies;
Poetin is van plan om het oude  Sovjet-rijk weer te herstellen;
 Rusland is een gangster-staat zonder democratie;
Rusland is een bedreiging voor de Baltische staten, Polen, en heel Europa,
Wat een opbouw van militaire capaciteit door de VS en de EU aan de grenzen van Rusland noodzakelijk maakt;  China, een bondgenoot van Rusland, moet militair onder controle worden gehouden  met de nieuwe Amerikaanse marine- en luchtmachtbases die om China heen liggen en die de Chinese vaarroutes controleren.

The neoconservatives and President Obama have made it completely clear that the U.S. will not accept Russia and China as sovereign countries with economic and foreign policies independent of the interests of Washington. Russia and China are acceptable only as vassal states, like the UK, Europe, Japan, Canada, and Australia.
De Neoconservatieven en president Obama hebben duidelijk gemaakt dat de VS niet zullen toestaan dat Rusland en China soevereine landen zullen zijn met een eigen economisch en buitenlands beleid,  onafhankelijk van de belangen van Washington. Rusland en China zijn alleen aanvaardbaar als vazalstaten, zoals vazalstaten als het Verenigd Koninkrijk, Europa, Japan, Canada en Australië.

Clearly, the neoconservative formula is a formula for the final war.
All of humanity is endangered by a handful of evil men and women ensconced in positions of power in Washington.
Het is duidelijk dat deze Neoconservatieve agenda zal leiden tot ‘de laatste oorlog’.
De hele mensheid wordt bedreigd door een handvol boze mannen en vrouwen die verschansd zitten in machtsposities in Washington.

Anti-Russia propaganda has gone into high gear. Putin is the “new Hitler.”
Daniel Zubov reports on a joint conference held by three U.S. think tanks.
The conference blamed Russia for the failures of Washington’s foreign policy. Read this article:http://sputniknews.com/columnists/20141205/1015538604.html to see how neoconservatives operate in order to control the explanations. Even Henry Kissinger is under attack for stating the obvious truth that Russia has a legitimate interest in Ukraine, a land long part of Russia and located in Russia’s legitimate sphere of influence.
Anti-Rusland propaganda is gegaan in een hogere versnelling. Poetin is de "nieuwe Hitler."
Daniel Zubov rapporteert over een gezamenlijke conferentie gehouden door drie Amerikaanse denktanks.

De conferentie gaf Rusland de schuld voor het falen van het buitenlands beleid van Washington. Lees dit artikel: http://sputniknews.com/columnists/20141205/1015538604.html   om te zien hoe Neoconservatieven te werk gaan om te controleren hoe de zaken worden uitgelegd. Zelfs Henry Kissinger ligt onder vuur omdat hij zei dat Rusland een legitiem belang heeft in de Oekraïne, een land dat lang deel van Rusland uit maakte en dat ligt in legitieme Russische invloedssfeer.
==========Tot zover de samenvatting van ‘de toestand in de wereld’ volgens  PCR ===
======Nu citeert hij vaak uit het boek van Cossudovsky: alles cursief gedrukt  ===========

Since the Clinton regime, Washington has been acting against Russian interests. In his forthcoming book, The Globalization of War: America’s Long War against Humanity, Professor Michel Chossudovsky presents a realistic appraisal of how close Washington has brought the world to its demise in nuclear war. This passage is from the Preface:
Sinds het Clinton-regime (9) heeft Washington tegen de Russische belangen in gehandeld. In zijn binnenkort verschijnend boek, “The Globalization of War: Amerika's lange oorlog tegen de menselijkheid”,  presenteert professor Michel Chossudovsky een realistische inschatting van hoe dicht Washington de wereld bij haar ondergang door een nucleaire oorlog heeft gebracht. Deze passage komt uit het voorwoord:

“The ‘globalization of war’ is a hegemonic project. Major military and covert intelligence operations are being undertaken
simultaneously in the Middle East, Eastern Europe, sub-Saharan Africa, Central Asia and the Far East. The US military agenda combines both major theater operations as well as covert actions geared towards destabilizing sovereign states.
De 'globalisering van oorlog' is het project van een land dat Hegemonie ambieert.
Grote militaire operaties en ID (Inlichtingen Dienst) operaties worden
tegelijkertijd in het Midden-Oosten, Oost-Europa,  zwart Afrika ,  Centraal-Azië en het Verre Oosten ondernomen. Het Amerikaanse leger  combineert beide taken: zowel de grote militaire operaties als ook geheime acties die gericht zijn op de destabilisering van  soevereine staten.

“Under a global military agenda, the actions undertaken by the Western military alliance (US-NATO-Israel) in Afghanistan, Pakistan, Palestine, Ukraine, Syria and Iraq are coordinated at the highest levels of the military hierarchy. We are not dealing with piecemeal military and intelligence operations. The July-August 2014 attack on Gaza by Israeli forces was undertaken in close consultation with the United States and NATO. In turn, the actions in Ukraine and their timing coincided with the onslaught of the attack on Gaza.
"In het kader van een wereldwijde militaire agenda worden  de acties die de westerse militaire alliantie (VS-NAVO-Israël) in Afghanistan, Pakistan, Palestina, Oekraïne, Syrië en Irak   uitvoeren gecoördineerd op het hoogste niveau van de militaire hiërarchie.
We hebben niet te maken met kleine  en geïsoleerde operaties van leger en de inlichtingendiensten.
De aanval op Gaza door Israëlische troepen  ( in juli-augustus 2014)  werd uitgevoerd in nauw overleg met de Verenigde Staten en de NAVO. En de acties in de Oekraïne en hun timing viel samen met de aanval van de aanval op Gaza. (10)

“In turn, military undertakings are closely coordinated with a process of economic warfare which consists not only in imposing sanctions on sovereign countries but also in deliberate acts of destabilization of financial and currency markets, with a view to undermining the enemies’ national economies.
 "Op zijn beurt, kunnen militaire acties samengaan met  economische oorlog-voering  die niet alleen hoeft te bestaan uit sancties, maar ook in de vorm van destabilisatie van de financiële en valutamarkten, om zo de economie  van de vijand te ondermijnen. ( Vertaler: ik heb deze zin ingekort, om ze krachtige te maken,en duidelijker)


“The United States and its allies have launched a military adventure which threatens the future of humanity. As we go to press, US and NATO forces have been deployed in Eastern Europe. US military intervention under a humanitarian mandate is proceeding in sub-Saharan Africa. The US and its allies are threatening China under President Obama’s
‘Pivot to Asia’.
"De Verenigde Staten en hun bondgenoten zijn aan  een militair avontuur begonnen dat de toekomst van de mensheid bedreigt. Bij het ter perse gaan worden Amerikaanse en NAVO-troepen ingezet in Oost-Europa.  In zwart Afrika vindt al Amerikaanse militaire interventie plaats in het kader van een humanitair mandaat. De VS en hun bondgenoten bedreigen China  met president Obama's  'Draai naar Azië'.

“In turn, military maneuvers are being conducted at Russia’s doorstep which could lead to escalation.
“The US airstrikes initiated in September 2014 directed against Iraq and Syria under the pretext of going after the Islamic State are part of a scenario of military escalation extending from North Africa and the Eastern Mediterranean to Central and South Asia. The Western military alliance is in an advanced state of readiness.
“And so is Russia.”
" Er worden militaire manoeuvres uitgevoerd op een steenworp afstand van Rusland, die zouden kunnen leiden tot escalatie”.
"De Amerikaanse luchtaanvallen tegen Irak en Syrië onder het mom van het bestrijden van IS  zijn onderdeel van een scenario van militaire escalatie die zich uitstrekt van Noord-Afrika en de oostelijke Middellandse Zee naar Centraal- en Zuid-Azië. De westerse militaire alliantie is in een vergevorderd stadium van voorbereiding (op oorlog?) .
"En Rusland óók."

As I have often remarked, Americans are an insouciant people. They are simply unaware. Suppose they were aware, suppose that the entire population understood the peril, could anything be done, or have the insouciant Americans fallen under the control of the police state that Washington has created?

I don’t think there is much hope from the American people. The American people cannot tell genuine from fake leadership, and the ruling private elites will not permit real leaders to emerge. Moreover, there is no organized mov  ement in opposition to the neoconservatives.
Zoals ik al vaker heb gezegd zijn de Amerikanen zijn een zorgeloos volkje. Ze zijn gewoon niet op de hoogte. Stel dat ze wel op de hoogte waren, veronderstel dat de gehele bevolking het gevaar begreep, kon er dan iets gedaan worden, of staan de zorgeloze Amerikanen onder  controle van de politiestaat die Washington heeft geschapen?
Ik denk niet dat we veel hoop kunnen putten uit het Amerikaanse volk. Het Amerikaanse volk kan  geen echt leiderschap van nep leiderschap onderscheiden, en de regerende privé elites  zullen niet toestaan dat  echte leiders opstaan. Bovendien is er geen georganiseerde beweging in die zich tegenover de Neoconservatieven op stelt.

The hope comes from outside the political system. The hope is that the House of Cards and rigged markets erected by policymakers for the benefit of the One Percent collapses. David Stockman regards this outcome as a highly likely one. The collapse that Stockman sees as being on its way is the same collapse about which I have warned. Moreover, the number of Black Swans which can originate collapse are even more numerous than the ones Stockman correctly identifies. Some financial organizations are worried about a lack of liquidity in the fixed income (bonds) and derivatives markets. Barbara Novack, co-chair of Black Rock, is lobbying hard for a derivatives bailout mechanism.
De hoop komt van buiten het politieke systeem. De hoop is dat het Kaartenhuis en de stiekem opgepepte beurskoersen die door de beleidsmakers zijn opgezet ten voordele van de 1 Procent,  in storten.
David Stockman denkt dat dit zeer waarschijnlijk zal gebeuren. De ineenstorting die Stockman ziet aan ziet komen is dezelfde ineenstorting waarvoor ik heb gewaarschuwd. Bovendien is het aantal Zwarte Zwanen ( zeldzame gebeurtenissen)  die de instorting kunnen veroorzaken  zelfs talrijker dan diegenen  die Stockman benoemt. Sommige financiële organisaties maken zich zorgen over een gebrek aan liquiditeit in de obligatie en derivaten markten. Barbara Novack, co-voorzitter van Black Rock, lobbyt  sterk voor een derivaten bailout mechanisme.

David Stockman’s article is important. Read it until you understand it, and you will know more than most everyone. http://www.lewrockwell.com/2014/12/david-stockman/duck-and-cover%E2%80%A8/
David Stockman's artikel is belangrijk. Lees het totdat je het begrijpt, en je zal meer vanaf  weten dan de meeste mensen. http://www.lewrockwell.com/2014/12/david-stockman/duck-and-cover%E2%80%A8/

Many will ask: If the wealth of the One Percent is vulnerable to economic collapse, will war be initiated to protect this wealth and to blame the Russians or Chinese for the hardships that engulf the American population? My answer is that the kind of collapse that I expect, and that David Stockman and no doubt others expect, presents government with such social, political, and economic insecurity that organizing for a major war becomes impossible.
Velen zullen zich afvragen: Als de rijkdom van de 1 Procent zo gevoelig is voor economische ineenstorting, zal er dan een oorlog worden gestart om deze rijkdom te beschermen en om de Russen of de Chinezen de schuld voor de ontberingen te geven die daarna het  Amerikaanse volk zullen overspoelen? Mijn antwoord is dat de aard van de instorting die ik verwacht, en die David Stockman en ongetwijfeld anderen verwachten,  de overheid met zoveel sociale, politieke en economische onzekerheid zal bezorgen dat het organiseren van een grote oorlog onmogelijk wordt.

Whereas the political impotence of the American people and the vassalage of the Western World impose no constraints on Washington, economic collapse brings revolutions and the demise of the existing order.
Terwijl de politieke onmacht van het Amerikaanse volk en de onderdanigheid  van de westerse wereld Washington geheel vrij laten om te doen wat ze wil, zal de economische ineenstorting  revoluties veroorzaken en de ondergang van de bestaande orde.

As hard as collapse would make it for people to survive, the chances for survival are higher than in the event of nuclear war.
Hoe moeilijk zo’n instorting het leven ook zal maken voor de mensen, de overlevingskansen zijn wel hoger dan bij kernoorlog.

Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. Roberts' latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West and How America Was Lost.

Dr Paul Craig Roberts was adjunct-secretaris van de Schatkist voor het economisch beleid en associate editor van de Wall Street Journal. Hij was columnist voor Business Week, Scripps Howard News Service, en Creators Syndicate. Hij heeft veel universitaire afspraken had. Zijn internet kolommen hebben een wereldwijde aanhang trok. Roberts 'meest recente boeken zijn het falen van Laissez Faire Kapitalisme en Economische Ontbinding van het Westen en hoe Amerika was verloren.
    -----------------------------------------------------
Verklaringen door Vertaler:
(1)   The matrix was een film waar mensen met draden aan machines lagen, en die draden gaven de info aan de hersenen dat ze een volledig leven leidden.  Terwijl ze continu op bed lagen. Ze waren volledig afgeschermd van de werkelijkheid. Het wordt als metafoor gebruikt voor de manier waarop de Media ons een niet bestaande wereld voorschotelen, door eenzijdige berichtgeving en weglating van veel informatie. 
(2)   Het  MIC  ofwel het Militaire-Industriële- Complex is een begrip bij alle discussie over Amerika sinds in 1961 de scheidende president Eisenhower waarschuwde dat de macht van de grote bedrijven die veel  financiele baat hebben bij een grote oorlogs-industrie, zo groot aan het worden is dat ze middels lobbies en geld en infiltratie in de regering, zowat de dienst uitmaken in de regering.  Eisenhower nam afscheid van het presidentschp, kon niets meer verliezen, en besloot het Amerikaanse volk te waarschuwen.  Zijn kinderen zeggen dat in zijn speech stond: ”Het Militair-industriele en Banken Complex”.
(3)    Het is volgens mij opmerkelijk dat PCR hier expliciet Israel noemt als grote invloed in de VS.  Het woord ‘Jood’of ‘Joden’  heb ik PCR nooit horen zeggen. Voorzichtig als hij is. Natuurlijk zijn de Neoconservatieven voor 90% joods, en is hun agenda volledig gewijd aan de joodse agenda, dus met het woord Neoconservatives heeft hij voor insiders de zaak bij de naam genoemd. Maar de gewone Amerikaan heeft die link nog nauwelijks gelegd, dus mag hij ‘neoconservatives’zeggen waar in feite bedoeld wordt: de joodse cabal. (Voorbeeld:  Buurlanden die lastig voor Israel zijn worden de een na de ander kapot gemaakt. Denk aan Irak, Libië en Syrië. ) 
(4)   De wapenproducenten en Security bedrijven hebben het PNAC Report van de Neocons goed gelezen:  “Amerika moet  2 oorlogen tegelijk  gaan voeren”, zo omschrijven ze hun plannen in dat PNAC Report. 
(5)   ABM = raketten die in staat zijn om ( met nucleaire wapens geladen) andere raketten in de vlucht neer te halen . Het verdrag zei dat zowel Amerika als Rusland maximaal twee bases mogen hebben met maximaal 100 ABM’s. Dit verdrag is in 2002 door de VS opgezegd. http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Ballistic_Missile_Treaty
(6)   Susan Rice. Jamiacaanse ouders, goede scholing,  Veiligheids adviseur onder Clinton. Had spijt dat ze de Rwanda Genocide had laten gebeuren (blijkbaar begrijpt zxe niet dat die door Paul Kagame, vriend van het Witte Huis, werd gepleegd). Is nu fervent voorstander van ‘Doden om de mensen te helpen’, hoewel ze het zo niet zal noemen. .   http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Rice#Libyan_civil_war
(7)   Samantha Power. Getrouwd met een linkse, joodse extremist Cass Sunstein.  Samantha zou het liefst allerlei landen binnen vallen ‘voor hun eigen bestwil’ om genocides te voorkomen. Dat die genocides door de VS zijn uitgelokt ( Bosnië) of door de VS zijn voorspeld tegen elke realiteit in ( Libië: zoe Alan Kuperman), dat schijnt de zeer talentvolle Samantha maar niet tedoorzien.  Ze is Iers, enniet joods, zover bekend.  http://en.wikipedia.org/wiki/Samantha_Power#Views
(8)   Victoria Nuland, joods. Gehuwd met Robert Kagan, een van de schrijvers van het PNAC rapport en absoluut een havik: Laat Amerika vechten en zo de wereld de les lezen. Zijn vrouw voert de agenda prima uit. http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kagan#Writings
(9)   Het valt op dat PCR stees spreekt over ’regime’. Wikipedia:  While the word regime originates as a synonym for any form of government, modern usage often gives the term a negative connotation, implying an authoritarian government or dictatorship.
(10)         We weten dat de MH17 op 17 juli werd neergehaald en dat in de weken daarna deze kwestie het wereldnieuws beheerste. Het vormde een aardige afleiding van de gaza oorlog. Chossudowski beweert volgens mij dat Israel op zijn minst op de hoogte was van de komende aanslag op de MH17, en haar aanval op Gaza in diezelfde periode plande, of intensiveerde. Conspiracy van een hoog gehalte. Maar hij is niet de enige die het verband legde.  We weten ook dat de Mossad een heel betrouwbare partner is om bijvoorbeeld een False Flag te plegen. Behalve Victor Ostrovsky zijn er nooit spijtoptanten. Er is ook wel geopperd dat de MH17 door een team uit Israel is neergehaald.  Israel heeft een geweldige hekel aan Maleisië.
No comments:

Post a Comment