Saturday, June 29, 2013

290 Wanneer ben je een goed mens?

( Allerlei afwegingen en definities heb ik als bijlage hieronder geplaatst: *)

Deze blog: http://tiny.cc/tmdh0w


Zolang ons land en mijn familie niet worden aangevallen kan ik mij permitteren om te streven naar het ultilitaristische ideaal:
Zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen, wereldwijd. 

De sleutel om dat te bereiken is volgens mij : rechtvaardigheid.

En de voorwaarde om rechtvaardigheid te kunnen bereiken is dat alle mensen weten wat er ècht in de wereld gebeurt en gebeurde in de wereld. 

Dat vereist een evenwichtige berichtgeving in de Media.

Ik ga er van uit dat 'de massa' niet bereid is om onschuldige landen te bombarderen ten voordele van een kleine elite in hun eigen land.

Veel ellende wordt veroorzaakt door corruptie en bedrog.
Corruptie en bedrog leiden tot onrechtvaardigheid.

Voorbeelden: medicijnen worden onbetaalbaar, oorlogen worden gestart onder valse voorwendselen ( het bekende Military-Industrial Complex), volken worden onderdrukt uit winstbejag, rijken worden rijker en armen armer,  etc.

Hoe bereiken we een rechtvaardiger wereld?

Door enorm ons best te doen om de ware toedracht (*) , de ware geschiedenis, de ware toestand, de ware intenties... te publiceren.


Rijkdom van een persoon of bedrijf moet het gevolg zijn van hun grote betekenis voor meer menselijk geluk, niet van hun succes om anderen te bedonderen.

Ik ben er van overtuigd dat het bedrog in de Main Stream Media erg groot is, zonder dat dit betekent dat veel journalisten bedriegers zijn.  Laf, ongeïnformeerd , slechte denkers, dat zijn de meeste journalisten wel, maar echte bedriegers, dat denk ik niet.  Er is dus hoop.

Wat voor bedrog in de MSM?  Hoe vindt dat plaats?
OEI !
Dat kan een heel lang antwoord worden.

Laat ik het op een andere manier benaderen.
Als er evenwichtige berichtgeving zou zijn, dan zouden  de mensen een beeld van de wereld hebben dat redelijk overeen komt met de werkelijkheid.

Drie recente voorbeelden waaruit blijkt dat dit niet het geval is:

1. De meerderheid van de Engelsen en Amerikanen denkt dat er in Irak minder dan 10.000 doden zijn gevallen sinds 2003.  Het zijn er 1 miljoen. ( ComRes  @ AP) ( Adriaensens)

2. De Westerse wereld zag Rusland en ziet de moslims als 'het kwaad'.
Maar het is juist de 'onbaatzuchtige politieman van de vrije wereld', Amerika, dat in de laatste 50 jaar zo'n 50 miljoen levens heeft vernietigd ( dood, gewond of verdreven van hun thuis). ( Fred Branfman)
Niet om 'het goede' te brengen, maar uit eigenbelang. Niet het belang van de Amerikaanse 99%, want die betaalde de oorlogen, maar in het belang van de rijke Amerikanen en sinds enkele decennia ook Israel.

3. Wij beschouwen Amerika als een democratie waar de burger wordt beschermd. Maar hoe kan het dan zijn dat veel medische ingrepen in Amerika vele malen duurder zijn dan in rijke landen van Europa? ( ICH) ( NYT)

Nu lijkt mijn betoog zichzelf te ondergraven: het is immers de NY Times die meldt dat medische ingrepen extreem duur zijn in de VS.

Correct.
En ook het werkelijke aantal doden in Irak , en de werkelijke agressie van Amerika in de laatste 5 decennia heeft meermaals die MSM gehaald.

Maar ons wereldbeeld wordt niet bepaald door feiten.
Ons wereldbeeld wordt bepaald door frequentie en tijdsduur, en door 'reputatie van de bron'.

Als we elke dag horen dat er een terreur-aanslag van moslims is verijdeld of is gepleegd, dan krijgen we de indruk dat moslim-terreur alomtegenwoordig is.
Zeker als we dit horen van bronnen die we vertrouwen.

Als we zelden of nooit horen dat er onschuldige slachtoffers zijn gevallen door drones, dan houden we de indruk dat wij nooit terreur plegen.

Door berichten wèl of niet te brengen beïnvloeden de MSM ons wereldbeeld.
Door berichten vaak of zelden te brengen beïnvloeden de MSM ons wereldbeeld.
Door één kant van het verhaal steeds te belichten, beïnvloeden de MSM ons wereldbeeld. ( Denk aan de volledig ongecontroleerde Syrian Observatory for Human Rights, één man in Londen die van alles beweerde, en kritiekloos in àlle Media werd geciteerd).

Het is natuurlijk niets nieuws dat machthebbers uit eigenbelang 'het volk' voorliegen. Maar in ons geval hebben ze wel erg veel moeite genomen om ons de indruk te geven dat we NIET worden voorgelogen en dat onze info een goed beeld van de werkelijkheid biedt.  Het is veel geraffineerder.
Over de Vrijheid van Meningsuiting en de Persvrijheid  wordt veel gesproken.
En dissidente info komt inderdaad nu en dan over het voetlicht, in de MSM.
Maar te weinig om ons wereldbeeld tot een juist wereldbeeld om te buigen. Daarvoor is de propaganda te omvangrijk.

Enkele interessante bronnen in dit verband:
1. J.P.Morgan kocht in 1913 de 'policy' van 'de Media'. ( Oscar Callaway)
2. John Pilger interviewt Dan Rather en Rageh Omaar en prof Edem. ( Pilger )

Regeren via de Media.
Als je veel invloed op de Media hebt, kun je de 'volks-wil' zodanig manipuleren, dat het volk precies dàtgene wil, wat jij als manipulator het liefste wil dat er gebeuren zal.
Het volk gooit dan, zonder het te weten, de eigen ruiten in: zij leveren de soldaten die sneuvelen, zij betalen de oorlog, maar de winsten en de voordelen gaan naar demanipulatoren en hun vrienden.
Dat is niet waar een democratie voor bedoeld was.

In Amerika zien we dat Aipac door middel van grote campagne-bijdragen aan kandidaten die pro-Israel zijn, het beleid van dit grote land inzake MO politiek, grotendeels controleren. (blog) ( Video)
In feite een schande, zoals Walt en Mearsheimer uitvoerig hebben aangetoond, maar zolang de MSM er nauwelijks over berichten gaat alles gewoon door.

'De joden'.
Mijn blog volgt met name joodse mensen en groepen.
Waarom?
Omdat ik zie dat hun invloed erg groot is, en niet altijd even gunstig voor het 'totale menselijk geluk'.
Hun verbale IQ is erg hoog ( 127), wat volgens mij het gevolg is van de traditie dat een rijk man zijn dochter ten huwelijk geeft aan een goed yeshiva student: zo hebben de kinderen van verbaal sterke mannen meer overlevings-kansen, want de rijke opa zorgt voor voldoende voedsel en veiligheid.
Dat maakt joodse mensen uitermate geschikt als journalist.
De creativiteit met taal en interpretatie en 'spin' die nodig is om een goed yeshiva student te worden zorgt er voor dat ook in litteratuur, film, advocatuur joodse mensen goed vertegenwoordigd zijn.

Dat is op zichzelf geen probleem.
Maar tegen de achtegrond van de joodse eschatologie ( blog) en de recente ervaringen ( de oorlog in Irak)( Lobby)  is het toch belangrijk dat op zijn minst enkele personen een kritisch oog hebben voor deze groep mensen .
 
Die taak heb ik op mij genomen. Als een advocaat voor de goyim leg ik de vinger op de zere plek. Dat acht ik mijn rol. Een heel zinvolle rol, daar ben ik van overtuigd.
Om te voorkomen dat ik al te veel door anti-semitische bronnen wordt misleid baseer ik me voor 80% op joodse bronnen.

* Afwegingen en definities:
Wat is 'een goed mens?'
Ik vind dat je altijd de wetten van de evolutie ( survival of the fittest... meanest?)  in het achterhoofd moet houden.
Maar dan wordt het antwoord op de vraag wel complex. Is een leeuw met heel grote tanden beter dan een leeuw met kleine tanden? Of is juist een minder vraatzuchtige leeuw 'beter' ?

Ik wil dus - voor één keer-  afzien van de 'evolutie' en de meer gebruikelijke definitie van 'een goed mens' hanteren:

Een goed mens is iemand die veel menselijk geluk veroorzaakt en weinig menselijk leed.
Het gaat om àl  het menselijk geluk dat wordt veroorzaakt. Tot in de verre toekomst.
Dan wordt meteen duidelijk dat alleen mensen als Jezus, Mohammed,  Erasmus , Marx, Stalin etc. een kans maken om de titel te winnen van 'een goed mens' of  'een slecht mens'.
Dat heeft voor mij en U weinig praktische waarde.

**  Wat is Waar ? Wat zijn leugens?  
Enkele vuistregels die helpen bij het bepalen wat men voor waar aan wil nemen: 1.     Belang van de bron.

Ik vraag me vaak  af: heeft de schrijver ( of de groep waaraan hij loyaal is)  belang bij deze mening of bij het beeld van de werkelijkheid dat hij ons schest?
Of is het juist andersom, en brengt de schrijver alleen maar onheil over zichzelf door te beschrijven wat hij als werkelijheid ziet. In dat geval ben ik eerder geneigd zijn verhaal te geloven dan in het eerste geval.

2.     Daden versus woorden
Beoordeel de ander vooral op wat hij deed en doet. Niet op wat hij zegt of van plan is.  Wij vinden Amerika een land dat ijvert voor democratie en mensenrechten, maar in werkelijkheid heeft dit land de levens van 50 miljoen mensen geruïneerd in de afgelopen 50 jaar.

3 . Wonderen zijn zeldzaam!
 De officiele rapporten over 911 bevatten te veel wonderen.  Ik noem er drie:
Gebouwen die met de snelheid van een vrije val instoren als gevolg van brandend meubilair op enkele verdiepingen: dat lijkt me  een wonder. Ik kan me niet voorstellen dat àlle verdiepingen precies in na elkaar, met fracties van seconden verschil,  geheel uiteen vallen.  Toch is dat volgens de onderzoekers van 911 het geval met gebouw WTC7.
Een paspoort van een kaper dat onbeschadigd onder een van de twin Towers wordt gevonden:  een wonder.
Het telefoongesprek met de journaliste Barbara Olsen, aan boord van een van de gekaapte toestellen was niet alleen technisch onmogelijk, maar heeft,  zo gaf de FBI later toe, nooit plaats gevonden. 

Verklaringen die zoveel wonderen nodig hebben verliezen voor mij hun geldigheid.


4       Zoek naar getuigen-verklaringen die ter plaatse en op dàt moment in de geschiedenis  zijn vastgelegd.

5       Zoek een bron die de waarheid hoger acht dan zijn eigen voorkeuren, en dus een verklaring aflegt die hemzelf pijn doet.  

De brief die Bertrand Russell in 1920 vanuit Stockholm aan zijn vriendin Ottoline schreef, voldeed aan de criteria 5 en 6.  In die brief zegt Russell  dat in 1920 in St. Petersburg de Russische Revolutie geheel in handen is van joodse mannen die uit Amerika afkomstig waren, en dat ze meedogenloos waren.

6       Zoek naar bronnen die de gebeurtenissen voorspelden, niet naar bronnen die de gebeurtenissen nooit zagen aankomen.

Ellen Brown beschreef in haar boek Web of Debt dat in juni 2007 verscheen heel precies hoe de crisis in elkaar zat.  De crisis begon pas echt in september 2007.

      7.  De wet van Robert Higgs en F.D. Roosevelt: 
Niets in de politiek gebeurt bij toeval.  
Schijnbare vergissingen, zeker als ze lang doorgaan of vaak voorkomen, zijn nooit vergissingen, maar dienen een doel dat buiten de Media blijft.  

Higgs: As a general rule for understanding public policies, I insist that there are no persistent “failed” policies. Policies that do not achieve their desired outcomes for the actual powers-that-be are quickly changed. If you want to know why the U.S. policies have been what they have been for the past sixty years, you need only comply with that invaluable rule of inquiry in politics: follow the money.

Voorbeeld: De burgeroorlogen in Irak, Lybië en Syrië verzwakken de sterkere arabische landen. Ra, ra wie heeft daar baat bij ?Friday, June 28, 2013

289 The revolte in Syria was prepared, not spontaneous.

In a french tv program the former French minister of Foreign Affairs, Roland Dumas,  told us that the Brittish were planning a kind of revolte in Syria, a few years before this really happened. 

Here is The Saker, telling us about it:  Saker.
Here is an Irish journalist telling us about it:  Colmáin.
Update december 2013, about the 21 August 'gas attack':  Sy Hersh. 

Colmáin translated the words of Dumas in Englisch. Dumas said: 

I’m going to tell you something. I was in England two years before the violence in Syria on other business. I met with top British officials, who confessed to me that they were preparing something in Syria.
This was in Britain not in America. Britain was organizing an invasion of rebels into Syria. They even asked me, although I was no longer minister for foreign affairs, if I would like to participate.
Naturally, I refused, I said I’m French, that doesn’t interest me.’’
Dumas went on give the audience a quick lesson on the real reason for the war that has now claimed the lives of tens of thousands of people.
‘’This operation goes way back. It was prepared, preconceived and planned… in the region it is important to know that this Syrian regime has a very anti-Israeli stance.
Consequently, everything that moves in the region- and I have this from the former Israeli prime minister who told me ‘we’ll try to get on with our neighbours but those who don’t agree with us will be destroyed.
It’s a type of politics, a view of history, why not after all. But one should know about it.’’

I am not completely sure whether Dumas can be trusted in this case. 
He has criticised  the strong jewish influence in France. ( Israeli Intelligence
But then again:  ( Atzmon
So Dumas  may not be neutral. 

On the other end: think of the close cooperation between Washington and London, and how London often does the jobs for Washington. 
Think of Seymour Hersh's 'The Redirection', a 2007 article in Vanity Fair, in which he tells us that the Anglo's have decided to 'take on the Shiites.' 

Colmáin's article has much more interesting information, about other parts of the world. 
So I will copy the whole article here, below: 

Former French Foreign Minister: The War against Syria was Planned Two years before “The Arab Spring”
By Gearóid Ó Colmáin
June 17, 2013 "Information Clearing House - In an interview with the French TV station LCP, former French minister for Foreign Affairs Roland Dumas said:
‘’ I’m going to tell you something. I was in England two years before the violence in Syria on other business. I met with top British officials, who confessed to me that they were preparing something in Syria.
This was in Britain not in America. Britain was organizing an invasion of rebels into Syria. They even asked me, although I was no longer minister for foreign affairs, if I would like to participate.
Naturally, I refused, I said I’m French, that doesn’t interest me.’’
Dumas went on give the audience a quick lesson on the real reason for the war that has now claimed the lives of tens of thousands of people.
‘’This operation goes way back. It was prepared, preconceived and planned… in the region it is important to know that this Syrian regime has a very anti-Israeli stance.
Consequently, everything that moves in the region- and I have this from the former Israeli prime minister who told me ‘we’ll try to get on with our neighbours but those who don’t agree with us will be destroyed.
It’s a type of politics, a view of history, why not after all. But one should know about it.’’
Dumas is a retired French foreign minister who is obliged to use discretion when revealing secrets which could affect French foreign policy. That is why he made the statement ‘I am French, that doesn’t interest me’.  He could not reveal France’s role in the British plan as he would be exposing himself to prosecution for revealing state secrets.
There have been many disinformation agents in the British and French press, many of them well known ‘leftist’ war correspondents and commentators, who have tried to pretend that Israel secretly supports Assad.  Those who make such arguments are either stupid, ignorant or deliberate disinformation agents of NATO and Israel.
Israel’s support for Al Qaeda militants in Syria has even been admitted by the mainstream press. For example, Germany’s Die Welt newspaper published a report on June 12th on Israel’s medical treatment of the Al Qaeda fighters.
Israel planned this war of annihilation years ago in accordance with the Yinon Plan, which advocates balkanization of all states that pose a threat to Israel. The Zionist entity is using Britain and France to goad the reluctant Obama administration into sending more American troops to their death in Syria on behalf of Tel Aviv.
Of all the aggressor states against Syria, Israel has been the quietest from the start. That is because Laurent Fabius, Francois Holland, William Hague and David Cameron are doing their bidding by attempting to drag Israel’s American Leviathan into another ruinous war so that Israel can get control of the Middle East’s energy reserves, eventually replacing the United States as the ruling state in the world. It has also been necessary for Tel Aviv to remain silent so as not to expose their role in the ‘revolutions’, given the fact that the Jihadist fanatics don’t realize they are fighting for Israel.
This is the ideology of Zionism which cares no more for Jews than it does for its perceived enemies.   The Jewish colony is determined to become a ruling state in the Middle East in the insane delusion that this will enable it to replace the United States as a global hegemon, once the US collapses fighting Israel’s wars.
Israeli Prime Minister once told American talk show host Bill Maher that the reason why Israel always wins short conflicts, while the United States gets bogged down in endless wars. ‘’ The secret is that we have America’’, he said.
But Israel is itself slowly collapsing. If one excludes the enslaved Palestinian population, the Jewish state still has the highest level of poverty in the developed world with more and more Jews choosing to leave the ‘promised’ land, a garrison state led by mad men, an anti-Semitic entity threatening to engulf the world in war and destruction. Israel cares no more about its own working class Jews than any other ethnic community.
In fact, if the Likudnik crooks running the Israeli colony get their way, working class Israelis will be among the first to pay as they are conscripted to fight terrorists created by their own government. With orthodox Jews protesting in the streets of New York against Israel and Haredi Jewish minority opposing Israel’s rampant militarism, Zionism is coming under increased attack from Jewish religious authorities and non-Zionist Jews both inside and outside of the occupied territories.
This is not the first time that Roland Dumas has spoken out against wars of aggression waged by successive French regimes. In 2011 he revealed that he had been asked by the United States when he was foreign minister in the Mitterrand administration to organize the bombing of Libya. On that occasion the French refused to cooperate.  Dumas, a lawyer by profession, offered to defend Colonel Gaddafi, at the International Criminal Court in the event of his arrest by Nato.
Dumas was also vocal in condemning France’s brutal neo-colonial bombing of the Ivory Coast earlier in 2011, were death squads and terrorists similar to those later deployed in Libya and Syria were unleashed upon the Ivoirian population in order to install a IMF puppet dictator Alassane Quattara in power. Gbagbo was described as one of the greatest African leaders of the past 20 years by Jean Ziegler, sociologist and former member of the Advisory Committee of the UN Human Rights Council.
Gbagbo had plans to nationalize banks and wrest control of the country’s currency from the colonial finance institutions in Paris. He also wanted to roll back many of the worst effects of IMF restructuring by nationalizing industries and creating a functioning, universal free health service. All of this threatened the interests of French corporations in the former French colony. So, the Parisian oligarchy went to work to find a suitable replacement as caretaker of their Ivoirian colony.
They sent in armed terrorist gangs, or ‘rebel’s in the doublespeak of imperialism, who murdered all before them while the French media blamed president Gbagbo for the violence that ensued. Gbagbo and Gaddafi had opposed Africom, the Pentagon’s plan to recolonize Africa. That was another reason for the  2011 bombing of their two African countries.
The formula is always the same. Imperialism backs ‘rebels’, whenever its interests are threatened by regimes that love their country more than foreign corporations.  One should not forgot that during the Spanish Civil War of 1936, General Franco and his cronies were also ‘rebels’ and they, like their counterparts in Libya in 2011, were bombed to power by foreign powers, replacing a progressive, republican administration with fascism.
There are pro-Israeli fanatics in France who have used the analogy of the Spanish Civil War as justification for intervention in Libya and Syria. The pseudo-philosopher Henry Bernard Levy is one of them.  Of course, the ignoramus Levy doesn’t realize that the reason France, England and the USA did not officially intervene in the Spanish Civil War is because they were covertly helping the ‘rebels’ from the start. They enabled arms shipments to the Francoist ‘rebels’ while preventing arms deliveries to the Spanish government, who, like Syria today, were helped by Moscow. Anyone who has studied the Spanish Civil War knows that all the imperialist countries wanted Franco as a bulwark against communism.
There is nothing imperialism loves more than a rebel without a cause. What imperialism hates, however, are revolutionaries. That is why the ‘rebels’ which imperialism sends into other countries to colonize them on behalf of foreign banks and corporations, have to be marketed as ‘revolutionaries’ in order to assure the support of the Monty Python brigade of petty-bourgeois, ‘ leftist’ dupes such as Democracy Now! and their ilk.
Dumas is not the only top French official to denounce the New World Order.  Former French ambassador to Syria Michel Raimbaud wrote a book in 2012  entitled ‘Le Soudan dans tous les états’, where he revealed how Israel planned and instigated a civil war in South Sudan in order to balkanize a country led by a pro-Palestinian government. He also exposed the pro-Israeli media groups and ‘human rights’ NGOS who created the ‘humanitarian’ narrative calling for military intervention by the United States in the conflict.
The subject was covered extensively by African investigative journalist Charles Onana in his 2009 book, Al-Bashir & Darfour LA CONTRE ENQUÊTE.
There are many more retired French officials who are speaking out about the ruinous policies of this French government, including the former head of French domestic intelligence Yves Bonnet. There have also been reports of dissent in the French armed forces and intelligence apparatus.
After the assassination of Colonel Gaddafi in October 2011, the former French ambassador to Libya Christian Graeff told French radio station France Culture that it was responsible for the diffusion of lies and war propaganda on behalf of Nato throughout the war.  Graeff also warned the broadcasters that such disinformation could only work on the minds of serfs but not in a country of free minds.
The power of the Israeli lobby in France is a subject rarely discussed in polite circles. In France there is a law against questioning or denial of the holocaust. However, denial of the Korean holocaust, Guatemalan holocaust, Palestinian holocaust, Indonesian holocaust and the dozens of other US/Israeli supported genocides is not only perfectly legal but is the respectable norm.
The same lobby which introduced the Loi Gayssot in 1990, effectively ending freedom of expression in France, would also like to ban any independent investigations of genocides whose narratives they have written, such as the Rwanda genocide, where Israel played a key role in supporting the ‘rebels’ led by Paul Kagame, who invaded Rwanda from Uganda from 1991 to 1994, leading to the genocide of both Tutus and Tutsis. Many serious scholars have written about the Rwandan genocide, which the Israel lobby repeatedly uses as a case study to justify ‘humanitarian’ intervention by Western powers.  The Zionist thought police would like to see such authors prosecuted for ‘negating’ imperialism’s disgusting lies on African conflicts.
Now, the Israeli Lobby is forcing the (their) French government to prosecute twitter messages which the lobby deems ‘anti-Semitic’. This is one further step towards the creation of a totalitarian state where any criticism of imperialism, foreign wars, racism, oppression, perhaps eventually capitalism itself could fall under the rubric of ‘anti-Semitism’.
These people are sick, and those who cow down to them are sicker. Perhaps the etymology of sickness, a word cognate with the German Sicherheit (security) according to dictionary.com, is not a coincidence. For what is particularly sick about our society is the cult of security,  endless surveillance, ubiquitous cameras, the cult of the all seeing eye, the prurient gaze as part of the incessant discourse on terrorism by those who specialize in the training of the very terrorists they claim to be protecting us from.  Whether or not the words security and sickness are linguistically related, they are certainly cognate in a philosophical sense.
Roland Dumas and others like him should be highly commended for having to guts to say what so many others are too morally corrupt, too weak and cowardly to admit.
As the French government and its media agencies drum up hysteria for war on Syria, Roland Dumas, now in the twilight of his years, is warning people of the consequences of not understanding where Israel is leading  the world. Will enough people heed the warning?


Thursday, June 13, 2013

De Volkskrant


Bijna mijn hele leven de Volkskrant gelezen.

UPDATES: helemaal beneden.

Maar sinds ik op het internet de mogelijkheid heb om ècht andere informatie tot me te nemen, heb ik zo mijn eigen kijk op de werkelijkheid.

Ik zoek 'rücksichtslos' de waarheid.
Dat valt niet mee, want elk mens heeft een heel leven van 'opvoeding' achter de rug, of moet ik zeggen: het is je ingepeperd dat elk kritisch woord over joodse mensen de vreselijkste misdaad is die je kan begaan.

Dat heeft joodse mensen vrijheid gegeven om te doen wat ze maar willen.
Niemand durft er iets over te zeggen, en wie dat toch doet wordt gebrandmerkt: Anti-semiet !

Tocj moet, voor de goede gang van zaken, iedereen gecontroleerd worden. Anders loopt het fout.
Ik ben dus kritisch op joodse mensen, en daarbij   verlaat ik mij bijna uitsluitend op joodse bronnen. Joodse zelf-haters, zo U wil.
Ik ga er maar van uit dat het mensen zijn die  net als ik uit rechtvaardigheidsgevoel kritiek hebben op hun eigen groep.
Hun kritiek is in elk geval niet voorgekomen uit antisemitisme.


Tot zover de inleiding.

Ik vind het nuttig om mijn kennis mee te delen aan mensen die minder tijd of mogelijkeheden hebben om 'te studeren'.

Dat kun je redelijk goed doen op de ingezonden brieven site van de Volkskrant.
Eerlijk gezegd vind ik dat ze redelijk weinig censureren.
Laat ik zeggen dat pakweg 20% van mijn reacties niet wordt geplaatst.
Maar als ik diezelfde reactie 12 uur later plaats ( andere medewerker?) , komt ie er soms wel door.
Of als ik een kritische noot over de holocaust schrap, dan heeft ie ook weer kans om geplaatst te worden.

Maar vandaag gaat het wel erg stroef.
Er is een ferme discussie met enkele Israel-vrienden, en mijn argumenten worden nauwelijks geplaatst.  Dat gebeurt hier: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3455948/2013/06/10/Jihadisten-hebben-geen-Westers-geweld-nodig-als-excuus-voor-hun-barbarij.dhtml

Dat is wel erg teleurstellend.
Daarom zal ik hieronder de circa 30 inzendingen plaatsen die de laatste 3 dagen zijn geweigerd door de Volkskrant.@ Valiant. De FBI heeft opzettelijk de aanslag van 1993 op Twin towers laten doorgaan: http://tiny.cc/6xtcyw Ook bij 911 staat vast dat Mohammed Atta 100.000 $ ontving van Mahmud Ahmad,de baas van Pakistans Geheime Dienst, die op 911 op bezoek was bij collega's in de VS. Het brein achter Londen 7/7 werd geholpen: tiny.cc/9zlot. Volgens mij worden moslims die er rijp voor zijn gestimuleerd en geholpen om terreur aanslagen te plegen. Gelukkig doden ze nooit een president of senator.. toeval? 


@ Valiant. Nee, nooit van de Hindu holocaust gehoord. Wel van een Belg die kletskoek verkoopt over dergelijke genocide. Maar hij heeft geen bronnen. Zie: tiny.cc/m7qglw Tamerlane heeft 100.000 mensen gedood, maar daarmee is hij een kleine krabbelaar in de wereld van de genocide. De Armeense genocide is de enige die telt: 2 miljoen, dus 1% van het totaal aantal genocide slachtoffers, heel globaal genomen. @ Pixel 9.49. Ik zoek de waarheid en probeer die zo duidelijk mogelijk te reproduceren. Niet iedereen kan dat even goed. Maar het verwijt van 'wartaal' heb ik gelukkig nog zelden gekregen. Soms verwijs ik naar een eigen blog, omdat je in 500 tekens natuurlijk niet veel kan vermelden.
Jammer dat U niet keihard aantoont waar die wartaal uit bestaat. U bent welkom op het blog om comment te leveren.

Er was nog een blog over steun aan Tsjetsjenen, en aan Naser Oric .  En de vraag: is dit hulp en geen hulp( nl het leveren van wapens aan Iran èn Irak, zodat ze elkaar kunnen afslachten. Hoop dat ie geplaatst wordt.@ Mike DB. Nu moet U alleen nog verklaren waarom zowel Disraeli als Potok dezelfde fantasie - dat het de joden waren die de arabieren overhaalden om naar Spanje te komen- op papier zetten. En graag een historische bron over de werkelijke toedracht. Een roman, dat is bijvoorbeeld Elie Wiesels verhaal over Auschwitz, waarin hij beweerde dat babies in het vuur werden gegooid. Over gaskamers geen woord. Ruim 1000 reviews op Amazon. Oprah Winfrey. Etc. Big time fraud.

@ Wjager 12.40 Ik heb drie ooggetuigen van Amerikaanse wapen-hulp aan de moslimterrorist Naser Oric: een moslimstrijder Majoor Huso Savoilovic: tiny.cc/85tanw , een Amerikaan John Schindler  tiny.cc/hmoshw die zegt "The black flights were an open secret" en  een Bosnier die Amerikaan was geworden en de wapens zelf smokkelde, Esap Sivilovic : tiny.cc/cvtanw  Wjager, uw bijdragen bestaan grotendeels uit vage beschuldigingen, maar bevatten geen enkel onderbouwd feit.@ Tazelaar. Dank U. Maar alleen met het Voltaire-standpunt omtrent vrije menings-uiting loopt U tegenwoordig hopeloos achter.  Drie voorbeelden: 1.     Edward Bernays veranderde 100 jaar geleden al in enkele maanden de opinie van de Amerikanen zodat ze  tòch deelnamen aan de eerset Wereldoorlog. 2.  Fameus anchorman Dan Rather geeft toe dat 'embedded journalists' vaak gedwongen zijn om staats-propaganda te verkopen. 3.  Àlle argumenten voor de inval in Irak waren gelogen.  tiny.cc/sbafyw en tiny.cc/fiafyw@ Sum 11.37 Veel van Saddams misdaden zijn bewust door de VS veroorzaakt. De VS riep Koerden en Shiiten op tot een opstand tegen Saddam,  en liet toen Saddam wraak nemen op de opstandelingen. Dat zet veel kwaad bloed. Toen de VS  in 2003 Irak  had ‘bevrijd’ stelde Paul Bremer elke wet buiten werking. In de praktijk betekent dat:  gaan jullie maar lekker wraak nemen op elkaar. En weerwraak. tiny.cc/j8teyw 

@Valiant 22.23 Op mijn blog kunt U kort samengevat lezen hoe volgens William Engdahl de Shah werd ingeruild voor Khomeini: tinyurl.com/4mtkwod  Big Oil heeft een zware stem in deze zaken waar het olielanden betreft. Maar andere leden van de Power Elite zullen ook hun invloed hebben. Waar het om gaat: Amerika en Engeland bepalen wanneer er regime change komt in Iran, niet de Iraniers. Dat is al 6 maal gebeurd de afgelopen eeuw. En maar roepen dat ze Democratie willen brengen in de wereld!@ Wjager. Al U met 'de regering van de VS' een kliek Neoconsop cruciale posten, bedoelt, dan is het antwoord: de regering wist er van. Congresleden zijn uiteraard niet op de hoogte, en zelfs Bush misschien niet. UNPROFOR wist er van, zegt Schindler. De Serven hebben geprotesteerd. Heeft U de hele film gezien, met het verhaal van Stoltenberg? Werpt een totaal ander licht op de rol v d Serven, dan wat nu de common wisdom is. tiny.cc/kyiahw

@ Valiant. Het is mijn mening dat morgen de zon op komt. Bewijs kan ik U vandaag nog niet leveren, helaas. De redenering, de onderbouwing, de verwijzing naar andere litteratuur zoals Engdahl die geeft, de hele context, dat alles zegt mij: Engdahl's verhaal is overuigend. En het idee dat de Shah tegen de zin van de VS is afgezet, is voor de bühne. Discussie gesloten.


Valiant schrijft: "zoals Engdahl die, net als jij, in complotten gelooft." Die constatering zegt blijkbaar voldoende: Verheul is gek. 
Bertrand Russell schreef ooit: "Er is niets zo gek, of je kunt het een heel volk wijsmaken, als je meer goede propaganda hebt." Nu is het dus al zo ver gekomen dat als je denkt dat een misdaad soms ook wel eens door twee of meer mensen wordt gepleegd, die dat geheim willen houden - dat heet Een Complot - dat je dan uiteraard idioot bent.

Mijnheer Schut,'wij' en 'zij' is praktisch taalgebruik. Meestal begrijpt de lezer wie er bedoeld worden. Met 500 tekens moet je bezuinigen. Verder: de wahabiten die in Syrië mensen gruwelijk vermoorden, die horen bij 'Wij'. Dat zijn de mensen die door 'ons' en onze vrienden worden getraind in Turkije en Jordanië. Ze voeren de Westerse agenda uit: Shiïten kapot maken. De slager van Woolwich is dan weer een tegenstander van 'wij'. Verder: voor elke 1000 dode moslims wordt 1 van ons gedood Mijnheer Schut, ik ben het met U eens dat de vrij massale immigratie in ons land problemen oplevert. Wanneer heeft U zich daar voor het eerst publiek over geuit? Ik deed dat 23 jaar geleden, en werd door iedereen veracht. Wat was toen uw standpunt?  Nu veracht U mij alweer, maar misschien zie ik het wéér eerder en beter dan U. Zou toch kunnen?   tiny.cc/r154kw

@Wjager 15.15. De VS riep in 1991 de Shiiten op om in opstand te komen tegen Saddam, en ook de Koerden. Maar liet die groepen daarna in de steek. Saddam maakte korte metten met de opstandelingen, uiteraard. Zulke tricks verhogen de etnische spanningen. In 2003, werd Paul Bremer baas in Irak, en hij schafte elke wet af. Het was: free for all. Neem maar wraak, en weerwraak. En colonel Steele bracht de Shiiten de fijne kneepjes van het martelen bij. Resultaat: burgeroorlog. Bewust veroorzaakt.

@ Wjager. 15.37  Een engelse VN diplomaat, Carne Ross, moest onderhandelen over de sancties en vroeg het Britse Foreign Office over de WMD's van Saddam, want die waren de reden van de sancties. Het Foreign Office zei dat: "we think there are NO weapons in Irak. The sanctions were just because they had ‘unanswered questions how the weapons were destroyed in the past’.  Te zien in de film 'The war you don't see, van John Pilger. tiny.cc/p6qie
 

@ Wjager. Er zijn zo langzamerhand erg veel boeken en bewijzen dat de CIA en de FBI flink wat met drugshandel te maken hebben. Maar nu denk ik niet dat dit een presidents-besluit is of een zaak waar het Congres weet van heeft.

@ Valiant. Wat is het verschil tussen feiten en meningen? Is niet zo eenvoudig hoor. Colin Powell over Saddam's WMD's: 'These are facts." Rumsfeld wist precies hoe de high tech bunkers van Osama er uit zagen. Met tekeningen.  Was totale fantasie. Een betere benadering is deze: Als mensen iets te winnen hebben bij de 'feiten' die ze melden, wees dan sceptisch. Als ze het uit overtuiging zeggen, en er niets mee verdienen: Redelijk. Als ze bovendien veel onderbouwende bronnen geven: Overtuigend!

@ rechts-is-beter. Het gaat er mij niet om dat ik mijn land beschimp. Ik ga er van uit dat iedereen in vrede wil leven. Vrede is veel eerder te bereiken als er rechtvaardigheid heerst in de wereld. Als de een niet de ander besteelt en vermoord, maar met rust laat. Zoals de Slager van Woolwich zei: "Leave our land and you will live in peace. That is all I have got to say." Toen de Amerikanen nog geen miljoenen moslims de dood hadden ingejaagd bestond terrorisme nog niet. 


@ Wjager. Dankzij het Oil for Food program was er dus geen tekort aan voedsel en medicijnen, volgens U. Maar Dennis Halliday..."was the United Nations Humanitarian Coordinator in Iraq from 1 September 1997 until 1998.Halliday resigned in 1998 over the economic sanctions imposed on Iraq, characterizing them as "genocide". Zo zegt Wikipedia. Hoog tijd voor Wjager om Wikipedia - en Dennis Halliday-  de les te lezen, zou ik zeggen. Vertel deze onnozele Dennis de waarheid, heer Jager! 11-14.30

@ Bohdi 11.48 Er is nooit echt bewezen dat Libië achter Lockerbie zat. De best ingevoerde mensen, Dr. Swire en rechter Brown, geloven daar niks van.  Een VN waarnemer noemde de rechtszaak in Zeist: een  dwaling van het recht. Volgens MP  Dalyell werd Ghadaffi valselijk beschuldigd, uit politieke motieven. Zie Lockerbie: tiny.cc/bnnjow

@ Wjager.  U schrijft: "Overigens laat ik de term Sayanim geheel aan u. Het gebruik van dat soort termen is typisch voor extremisten." De term is een begrip, wereldkundig gemaakt door oud Mossad man Victor Ostrovsky. Wat heeft het gebruik van dat begrip met extremisme te maken? Hooguit met geïnformeerd zijn. Overigens zie ik U veeleer als een zgn. 'Talk-backer'. Iemand die zich bij voorkeur als gedegen Hollander voordoet maar in elke reactie de spin pro-Israel draait. tinyurl.com/no8fm9

@Bodhi. Ik vertrouw meer op de info die Adam Curtis geeft in de bijzondere film  'The Power of Nightmares'. Zie: youtube. U ziet dan hoe de Neocons een sfeer van angst voor de Russen creëerden, om zo de bewapening van Amerika op te schroeven. Het was niet de USSR of Syrië of Libië die de hand had in de linkse terreur die U noemt, maar Amerika, via Gladio. Ook de BBC heeft daar uitvoerig over bericht: tiny.cc/picjyw Uw wereldbeeld is dus gemanipuleerd. U verwisselt daders en slachtoffers.

@Wjager 17.11. U verwijt me dat ik op Wikipedia zou zoeken naar bevestiging van mijn argumenten? Wist U dat de Israelische regering geld uittrekt om Wikipedia in haar voordeel te veranderen? Zie: tinyurl.com/2cb56v3 Ik copieer wel eens lemma, zo bijvoorbeeld over Alan Greenspan. Je ziet dan dat 2 jaar later de meest kritische delen van het artikel verdwenen zijn. Daar wordt in Israel dus aan gewerkt. De Nakbah is nog steeds onbekend bij de gewone burger. Maar de 5 arabische legers in '48 niet.

@ Wjager.17.32 Ik heb circa 65 landen als toerist bezocht, maar pas sinds ik op het internet toegang heb tot àlle bronnen en geschriften, denk ik de wereld echt te begrijpen. De MSM worden - het spreekt vanzelf- door de èchte machthebbers aangestuurd. Daar kom je dan achter. Verder zou ik zeggen: àlle officiele versies waarin wonderen gebeuren zijn leugens. V: WTC7. Stalen frame gebouwen storten niet in door 'office fires', en niet met snelheid v d vrije val. Dus: demolition,dus Inside Job.

Victor Ostrovsky beschreef in zijn boek over de Mossad hoe ze Saddam zouden gaan vernietigen. Het boek verscheen in 1990, toen Saddam nog een favoriet van Washington was.Citaat:"Iraq and Saddam Hussein are the next target. We're starting now to build him up as the big villain. It will take some time, but in the end, there's no doubt it'll work." Snowden zal ongetwijfeld dezelfde treatment krijgen. Langzaam maar zeker wordt hij zwart gemaakt, net als Assange en Bradley Manning.Moslim-terreur gebeurt vaak met 'begeleiding' van CIA, FBI of MI5. Moslims zijn echt niet de tegenstander van de èchte Machthebbers.  Dat zijn burgers die begrijpen wat er ècht in de wereld gebeurt. Dankzij de ‘Terror’ kan men wetgeving  maken die in feite fascistisch is, en kan men ook een systeem als PRISM implementeren.  Niet tegen moslims, maar om de mensen te localiseren die het spel doorzien en dus potentiele tegenstanders zijn, en later, indien nodig en opportuun met hen ‘af te rekenen'.

De Israelische firma Amdocs verstuurde alle telefoonrekeningen in heel Amerika, en wist daardoor precies wie er met wie had gebeld.  Heel handig als je weet met wie Obama in de jaren vòòr zijn kandidatuur zoal gebeld heeft. Dan weet je ook of ie betrouwbaar is. Dan stuur je hem naar een linkse dominee, om hem wat street-credibility te geven en kijk: een perfecte dienaar van de Power Elite staat klaar voor de democratische nominatie. Senator Obama op AIPAC: tiny.cc/vmikyw  


Hartogs. Ex mossad agent Victor Ostrovsky beschreef precies hoe de Israeli's op een huis in Tripoli een zendmast plaatsten, en van daaruit berichten naar de terroristen inBerlijn en wenen stuurden. Zich voor doende als Libiërs. Maar bijv. de Franse geheimde Dienst geloofde ook niet dat die berichten èht van Libiers kwamen. Zie: punt 6: La belle Discotheque. tiny.cc/bnnjow  In 1998 kwam ook de ZDF tot de conclusie dat de veroordeelde Libiërs patsy's waren: erin geluisd. Zie: tiny.cc/xlxlyw


1/4 @MarkHuisman. Als U de linkjes in uw browservenster plakt, dan werken ze. In elk geval in Chrome. U kan er ook http:// voor zetten als U een browser heeft waar het niet werkt. Ik heb weer even naar de debunkingsite gekeken, en er één item uit gepikt: tiny.cc/4nzlyw Het is alweer kletskoek. Sinds wanneer liggen er flinke plassen gesmolten staal onder het puin van een gebouw dat door office fires is ingestort? In de NYT werd dit nog gemeld in nov.2011. Maanden later dus! tiny.cc/5fkbz

2/4. Uw argument is: 911 was geen inside job, want als het zou uitkomen, zou de wereld instorten. Ik vind:  Het is uitgekomen. De bewijzen liggen opgestapeld. Tenzij U in wonderen gelooft:  ongeschonden paspoorten die uit de lucht vallen,  telefoongesprekken die fysiek onmogelijk waren, piloten die wonderen verrrichten na 3 mislukte vlieglessen,  gebouwen die  berekend zijn op 5 maal hun gewicht, maar toch plots instorten,  vijandige vliegtuigen die een uur lang niet worden gescrambled, etc.

3/4 .In 1913 was al bekend hoe je de hele wereld iets wijs kunt maken: door de top 25 kranten  te controleren. De rest van de media loopt er achter aan. tiny.cc/fiafyw  Zò controleer je de wereld.  Maar U heeft gelijk: àls het bedrog van 911 echt common knowledge zou worden, dan stort de wereld half in.  Ook Chomsky e.a. weten dat, en doen er het zwijgen toe.tiny.cc/k20lyw  In 2000 bestond youtube nog niet, en 2 pagina’s op  Geocities  was  wat ‘het publiek’ kon publiceren. Dus geen probleem.


@ Hartogs. U heeft geen idee hoe de media werken. Een ZDF docu die niet 'welgevallig' is, die zal overal verdwijnen. Ook de Power of Nightmares verdwijnt steeds. Vanochtend schreef ik vier reacties op MarkHuisman. De eerste drie zijn niet geplaatst. Zoals Chomsky zei:  tinyurl.com/64tjsgp

@Wjager. De uitzending op Frontal van de ZDF was op 25 augustus 1998. Het artikel op de website is op 27 augustus verschenen. Nu maar hopen dat er geen Duitsers deze website -tiny.cc/ehjmyw - bezocht hebben, want een programma uit de duim zuigen is slecht voor de reputatie. 
Dit is het Frontal archief: tiny.cc/cgjmyw
Wat is de link van het Historisch archief dat U van de ZDF heeft? Zoekt U eens in 1998 ipv 1986-87.

30 juni 2013:
Recente schermutselingen:

Twee Israel-vrienden besteden er veel tijd aan om mijn reacties zwart te maken. Maar eigenlijk klopt er van hun beweringen zelden iets.
Het is dan irritant dat de Vk wèl die aantijgingen plaatst, maar mijn weerwoord vaak weg laat.
Het enige dat ik dannog kan doen is vragen om verwijdering van die aantijgingen.
Hier ziet U daarvan twee voorbeelden:

Wjager
@Jan Verheul: Misschien moet u het artikel eerst lezen alvorens te reageren? Immers, Udink heeft het niet alleen over Hezbollah en Iran, maar ook over de inmenging van Saudi Arabië, Qatar en Turkije in het conflict. En wat de Amerikanen en de NAVO betreft. Turkije is een lid van de NAVO. Al vele jaren worden er periodiek gezamenlijk oefeningen in Turkije gehouden. Die hebben op zich niets met Syrië te maken. Dat zou pas het geval zijn indien NAVO-troepen de Syrische grens zouden overschrijden.
28/06/13 19:40
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
@Wjager. Udink zegt dat er nu een proxy-oorlog is ontstaan. 'Dat is een nieuwe dimensie',zegt ze. Ze noemt beide partijen, maar weidt alleen uit over Assad-loyalisten. Zo ontstaat de indruk dat die het probleem zijn. De werkelijkheid is: De rebellie is bedacht, gemaakt en gesteund door anti-Assad landen. Die betalen al twee jaar de Wahabitische en Salafistische terroristen. Nu, na 2 jaar pas, hebben Hezbollah en Iran fysieke hulp geboden. Udink wekt een geheel onjuiste indruk. tiny.cc/9cigzw
( Ingestuurd 29 juni) 

Verzoek om verwijdering, 30 juni:

Ik maak er bezwaar tegen dat U een onjuiste aanval van Wjager op mij wel plaatst, en mijn antwoord op hem niet wil plaatsen. Dit is unfair, en zeker geen 'hoor en wederhoor'.


EddieVaIiant
@s.crew. Dat jij onenigheden binnen de EU nog erger vindt dan de oorlogen in de Arabische wereld is een gotspe.................@Jan Verheul. Jij komt zoals altijd met beweringen, maar niet met bewijzen. Overigens heb jij jouw site besmet met pop-up malware, want ik kreeg jouw pagina's nauwelijks verwijderd van mijn browser. Wel een manier natuurlijk om jouw standpunten onder de neus te wrijven van lezers. Maar op jouw tiny-urls klik ik voortaan niet meer.
28/06/13 18:51
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.


@Valiant.1.U geeft ons allen een mooie gelegenehid om te verifieren of U de waarheid spreekt danwel leugens verkoopt. Ieder kan nu op mijn blog kijken en zien of die daarna lastig te verwijderen is. Mocht het zo zijn - ik heb er nooit iets over gehoord- dan zullen niet ik, maar mijn vijanden daarvoor moeite hebben gedaan, nietwaar?
2.Er is geen enkele reageerder op deze site die zo frequent zijn beweringen staaft met onderbouwing. Toch verwijt U juist mij gebrek aan bewijs! tinyurl.com/no8fm9    ( ingrezonden ca 29 juni)

Verzoek om verwijdering van Valiant's aantijging:  ( 30 juni) 

Ik maak er bezwaar tegen dat U de wellicht valse verdachtmakingen - over een virus op mijn blog-  en de ridicule aantijging dat ik niet met bewijzen kom, wèl laat staan, maar weigert om mijn weerwoord af te drukken. Uw code is: 'hoor en wederhoor'.

3 Juli: 

@Wjager 17.34. De arabische landen verkopen die olie echt wel aan ons. Geen lobby voor nodig. Volgens Gilad Atzmon is 80% van de Britse Tory MP's lid van de Friends of Israel. Dan vervolgt Atzmon, als een echte self-hating jew: "In France the situation is even more devastating, the entire political system is hijacked by the forceful CRIF." tiny.cc/cm9wyw Ook deze post zal wel weer niet geplaatst worden. Maar alle onjuiste beweringen van mijn tegenstanders worden wèl geplaatst. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6178/Thomas-von-der-Dunk/article/detail/3467708/2013/06/30/We-kunnen-niet-aangewezen-blijven-op-de-grillen-van-onbeduidende-dwergstaat-Israel.dhtml

Wednesday, June 05, 2013

288 Atrocities are a good alibi to cause millions of innocent deaths.


This blog: http://tiny.cc/yv36xw 

It is not easy to start a war. 

People don't like wars.
But of course people can always be manipulated into a war.

Just spreading rumors about atrocities is generally enough. 

Here are some historic and recent examples: 

( Later I will translate Dutch into English, and add links) 

Voorbeelden WW1: ( gruwelverhalen van beide kanten) http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWatrocities.htm

Kosovo:  45 Kosovaren in Racak gedood door Serviers, of door ‘onbekenden’, men in black? Onderzoeks-leidster gelooft niet in Serviers als daders. DE geruchten waren voldoende om Servie plat te bombarderen.

Timisoara massacre: it disappeared. Weall knew about it, and heard about it, but it probably never happened. The rumors were used to create the revole nation-wide. http://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_Revolution_of_1989#Military_crackdown

Iraq is bad!  Lets destroy it !
Saddam was accused of atrocities: his soldiers are throwing babies out of incubators, left there to die.  A young witness told his story  in Congress and in the UN.  This was decisive to start the first Guldf War.
Later it was proven that it was a lie, and it was produced by well known PR firm Hill & Knowlton. 
Saddam was unwilling to destroy weapons of Mass destruction, and therefore Iraq suffered from sanctions: 500.000 very young children died, according to The Lancet ( UNICEF publication.)  . The Brittisch diplomat Carne Ross told John Pilger that he found out there were no reasons for the sanctions : In 1997 he heard from the foreign Office that they thought there were NO weapons in Irak. The sanctions were just because they had ‘unanswered questions how the weapons were deestryed in the past’
So, these were no sanctions, it was deliberate murder, or can we say : genocide ?

Then Saddam was accused of thes facts: (Colin Powell “ We know for a fact”)
Saddam hasWeapons of Mass Destructiuon
Saddam can throw a bomb on London within 40 minutes
Saddam buys uranium in Niger ( to make an atomoic bomb)
Saddam made contact in Prague with terrorists
Saddam supports Al Qaida.

None of these ‘Facts’ ( Not rumors, facts)  were true.

But it was enough to destroy Iraq.
Why ?
Because Iraq no longer wanted to cooperate with America.  Because of the oil. Because a strong Iraq may not tollerate what Israel does to the palestinians.Investigator Adriaensens  wrote: 1,6 Iraqi’s died from the sanctions between 1990 and 1997.  Another 1,3 million Iraqi’s died from the civil war after the USA created anarchy and civil war in 2003.


Ghadaffi’s atrocities:
Lockerbie: The two people who did most to get Libian culprits in the court in Zeist, Holland, were later convinced that the man who was convicted of  Lockerbie, was innocent: Judge Brown and father Dr. Swire.
Ghadaffi will ( in the future) throw bombs on defenseless citizins. Prof. Max. showed us that he did not do it, even when he  was able to.  But the French did bomb and kill civilians!

Ghadaffi was accused of stimulating rape of women.  Amnesty Int. later concluded this had never happened.  Also bombing of protesters had never happened.
But the accusations were enough to bring the vcountry into chaos. Millions of lives are damaged severly.  Lybia is like a hell now.

And now: Syria.
Everybody agrees that use of chemicals by Assad would be like suicide.
Everybody agrees that if the rebels can find a way to accuse Assad of using chemicals, it will make chances of military helo from the west a lot higher.


Surprise surprise:  Every week we hear a new story of use of chemical weapons by Assad.  They do not say exactly when or where, but they are sure.

UPDATE 25 AUG. 2013:  THE SAKER EXPLAINS HOW THE SCHEME WORKS. ( SAKER)
----------------------
Some history. 
In the Korean War the Americans have used a false rumour about Koreans who killed 5.500 American prisoners.  You can read it here: (Korea)  
This is the relevant text: When the North Koreans and Chinese had ceded on Nov. 4, 1952 to the three demands of the U.N. side, the U. S. military spread a story that “The Communists had brutally murdered 5,500 American prisoners.” The talks were being dragged out, the U.S. military argued, because “The communists don’t want to have to answer questions about what happened to their prisoners” and they are lower than “barbarians.” (pp. 324-25) At no time after these reports were these “atrocities” reported again or documented. But hope of a ceasefire subsided.