Tuesday, December 27, 2011

186 Wie regeert nu echt de wereld?

23 december 2011
Door Prof. Dr. Mujahid Kamran
Prof. Dr. MUJAHID KAMRAN is plaatsvervangend rector magnificus van de Universiteit van Punjab, Lahore, Pakistan. Zijn boek 'The Grand Deception – Corporate America and Perpetual War' is in arpil 2011 uitgebracht Sang e Meel Publications, Lahore, Pakistan. Het is verkrijgbaar op www.amazon.co.uk enwww.mujahidkamran.com.
"Sinds ik in de politiek zit vertrouwden mannen me voornamelijk onder vier ogen hun mening toe. Enkele van de grootste mannen van de Verenigde Staten, uit de handel of nijverheid, zijn ergens bang van. Ze weten dat er een macht bestaat, zo goed georganiseerd, zo subtiel, zo alert, zo verweven, zo volledig, zo diepgaand, dat ze alleen op fluisterende toon hun afkeuring erover durven uitspreken." - Woodrow Wilson, 28e president van de Verenigde Staten (1856-1924).
"Zo ziet u, mijn beste Coningsby, dat de wereld door heel andere personen wordt bestuurd dan gedacht door hen die niet achter de schermen verkeren." - Benjamin Disraeli, Britse minister-president (1804-1881)
Het begin van de industriële revolutie, de uitvinding van een bankiersysteem gebaseerd op woekeren, en wetenschappelijke en technologische vooruitgang tijdens de afgelopen drie eeuwen hebben drie belangrijke dingen tot gevolg gehad. Ze hebben de concentratie van onvoorstelbare hoeveelheden rijkdom in de handen van enkelen mogelijk gemaakt, ze hebben geleid tot de ontwikkeling van steeds dodelijker wapens en uiteindelijk tot massavernietigingswapens en ze hebben het mogelijk gemaakt massa's mensen de hersens te spoelen door toepassing van wetenschappelijke technieken middels de media en de controle over het onderwijssysteem.
De rijkste families op deze planeet hebben de touwtjes in handen bij elke belangrijke opschudding die ze veroorzaken. Hun werkgebied strekt zich uit over de hele planeet en zelfs daarbuiten, hun hebzucht en hun streven naar rijkdom en macht kent geen grenzen, en ze zien het grootste deel van de mensheid als afval - "menselijk afval". Het is dan ook hun doel om de wereldbevolking te doen krimpen en te handhaven op een veel lager aantal dan we nu kennen.
Het was Baron Nathan Mayer de Rothschild (1840-1915) die ooit zei: "Het kan me niet schelen welke trekpop men op de Engelse troon zet om te regeren over een imperium waarin de zon nooit ondergaat. De man die de Britse geldvoorziening bestuurt, bestuurt het Britse Rijk. Ik bestuur de geldvoorziening." Wat gold voor het Britse Rijk, geldt evenzeer voor het Amerikaanse Rijk, nog steeds bestuurd door de in Londen gevestigde Elite, middels het systeem van de Federal Reserve. Aan de gevolgen te zien is het systeem van de Federal Reserve de grootste zwendel in de geschiedenis van de mensheid.
Het is triest en pijnlijk dat de grootste verwezenlijking van de mens, en de bron van bijna alle macht en rijkdom op Aarde, zijnde onze wetenschappelijke kennis - de meest sublieme, machtigste en best georganiseerde uiting van het menselijke denken, zijn nieuwsgierigheid en verwondering - een werktuig is geworden voor de onderwerping van de mensheid, een zeer gevaarlijk werktuig in de handen van een klein groepje mannen. Deze mannen 'huren' deze wetenschappers in en ontnemen de mensheid daarmee - alsof het een door God gegeven recht betrof - de kracht die de wetenschapper ontwikkelt door middel van zijn uitvindingen. Deze kracht wordt gebruikt voor hun eigen doeleinden, met enorme kosten voor de mensheid. Het doel van dit handjevol mannen, de leden van de rijkste families op de planeet, de Elite, is een Nieuwe Wereldorde, een centrale wereldregering - onder hun leiding.
Geheimhouding en anonimiteit zijn een vast onderdeel van de activiteiten van de Elite, net als een absolute meedogenloosheid, verregaande misleiding en de laaghartigste spionage en chantage. De Elite zet landen tegen elkaar op, streeft naar de vernietiging van religie en andere traditionele normen en waarden, creëert chaos, veroorzaakt met opzet armoede en miserie, en grijpt dan de macht door handlangers op de belangrijkste posities te positioneren [zie Griekenland, Italië, Spanje, de ECB]. Deze families "kopen terwijl het bloed nog door de straten stroomt" (dixit Baron De Rothschild). Oorlogen, revoluties en moordaanslagen behoren tot hun tactieken om de traditionele samenleving te vernietigen (zoals ze deden in de Sovjet Unie), vergaren macht en geld, elimineren tegenstanders, en blijven ongenadig hun gezworen doelen nastreven, generatie na generatie, opererend in geheime en niet-geheime organisaties.
Professor Carroll Quigley schreef ooit: "De machten achter het financiële kapitalisme hadden nog een ander ambitieus doel: niets minder dan een wereldwijd systeem van financiële controle in particuliere handen te creëren, waardoor men in staat zou zijn de politiek van elk land te controleren en daarmee de wereldeconomie in zijn geheel. Het was de bedoeling dit systeem te besturen middels een feodaal systeem van centrale banken over heel de wereld, die nauw samenwerkten, op basis van geheime overeenkomsten, die werden bereikt tijdens bijeenkomsten en conferenties achter gesloten deuren... De groei van het financiële kapitalisme maakte een centralisatie van de controle over de wereldeconomie en de toepassing van die macht ten voordele van de financiers en indirecte schade voor alle andere economische eenheden mogelijk.
Winston Churchill, die er uiteindelijk "de buik van vol had", schreef in 1920:
"Van in de dagen van Spartacus-Weishaupt tot de dagen van Karl Marx, tot de dagen van Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxembourg en Emma Goldman, is deze wereldwijde samenzwering voor het omverwerpen van de beschaving en de wederopbouw van de samenleving op basis van onderdrukte ontwikkeling, van afgunstige kwaadaardigheid en onmogelijke gelijkheid gestadig blijven groeien. Het speelde een absoluut herkenbare rol in de tragedie van de Franse revolutie. Het is de oorsprong van bijna elke subversieve beweging in de 19e eeuw geweest, en nu, uiteindelijk, heet deze bende uitzonderlijke personen uit de onderwereld van de grote steden van Europa en Amerika de Russische bevolking vast bij de haren, en zijn ze de vrijwel onaantastbare heersers over dat enorme rijk.
De Kabbal ontmaskerd door JFK
Het was in de donkere dagen van de Tweede Wereldoorlog dat Churchill verwees naar het bestaan van een "grote kabbal" die nooit eerder gezien bloedvergieten had veroorzaakt. Churchill zou ook het volgende hebben gezegd over de Elite: "Ze hebben Lenin als een pestbacil in een afgesloten camion van Zwitserland naar Rusland vervoerd..." (geciteerd door John Coleman in 'The Tavistock Institute of Human Relations', Global Publications, 2006).
Wie zijn 'ze'?
Bekijk eens deze verklaring van John F. Kennedy (JFK) tegenover een publiek van Amerikaanse militairen. "Het woord 'geheimhouding' is weerzinwekkend in een vrije en open samenleving, en het is eigen aan de mensen dat ze zich al van oudsher verzetten tegen geheime genootschappen, geheime geloftes en geheime operaties. Maar we zien ons over heel de wereld geconfronteerd met een homogene en meedogenloze samenzwering, die voornamelijk afhankelijk is van ondergrondse activiteiten om hun invloedssfeer uit te breiden. Hij steunt op infiltratie, in plaats van invasie, op ondermijning in plaats van verkiezingen, op intimidatie in plaats van vrije keuze. Het is een systeem dat enorme hoeveelheden mensen en materiaal heeft aangewend voor het opzetten van een hechte, zeer efficiënte machine die militaire, diplomatieke, economische, wetenschappelijke en politieke operaties in zich verenigt. Zijn voorbereidingen worden stilgehouden, niet gepubliceerd, zijn fouten worden onder de mat geschoven, komen niet in de krant, en zijn dissidenten wordt het zwijgen opgelegd, niet geprezen, geen enkel verlies wordt bekritiseerd, geen geheim prijsgegeven... Ik vraag jullie hulp bij de enorme taak van het informeren van het Amerikaanse volk."
Geheime genootschappen, geheime geloftes en geheime operaties., infiltratie, intimidatie - het zijn woorden uit de mond van JFK!
Op 4 juni 1963 gaf JFK de opdracht Treasury-dollars* te drukken in plaats van Federal Reserve-dollars (Executive Order 11110). Hij bevool ook dat eens het drukken klaar was de Federal Reserve-dollars zouden worden teruggetrokken en de Treasury-dollars in omloop zouden worden gebracht. Een paar maanden later (op 22 november 1963) werd Kennedy op klaarlichte dag vermoord voor het oog van heel de wereld - zijn hersenpan aan stukken geschoten. Op het moment dat zijn plaatsvervanger de macht in handen kreeg herriep president Lyndon Johnson onmiddellijk het bevel om over te schakelen op Treasury-dollars, daarmee duidelijk aangevend waarom Kennedy vermoord werd. Een ander decreet van Kennedy, om niet langer betrokken te zijn bij de oorlog in het Verre Oosten door de Amerikaanse 'adviseurs' terug te trekken, werd ook onmiddellijk na zijn dood herroepen. Na de Cubacrisis wenste JFK vreedzame co-existentie met de Sovjet Unie en dat zou een einde betekenen van veel conflicten in de wereld. Hij wist dat de volgende grote oorlog nucleair zou zijn en geen winnaar zou opleveren...
(* Treasury = het Amerikaanse ministerie van Financiën)
De wapenindustrie en de banken die geld verdienen aan de oorlogen zijn eigendom van de Elite. De Elite volgt een agressieve Hegeliaanse filosofie, zoals Antony Sutton vermeldt, waarbij ze 'gecontroleerde conflicten' veroorzaken. De 1e en 2e Wereldoorlog waren allebei 'gecontroleerde conflicten'.
Hun arrogantie, hun niet aflatende energie, hun doelgerichtheid, hun absolute gebrek aan respect voor mensenlevens, hun talent om decennia vooruit te plannen, die planning uit te voeren en hun aanhoudende succes zijn verbijsterend en ontmoedigend.
Uitspraken van mannen als Disraeli, Wilson, Churchill, JFK en anderen zou elke twijfel over wie de baas is op onze planeet bij de lezer moeten wegnemen. De Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt schreef in november 1933 aan kolonel Edward House: "De werkelijkheid is, zoals jij en ik allebei weten, dat een financieel element in de grotere centra de regering al sinds de dagen van Andrew Jackson in zijn greep heeft."
Misschien moet ik er even aan herinneren dat het Andrew Jackson, president van de VS van 1829 tot 1837, zo woedend was over de tactieken van de banken (Rothschilds) dat hij zei: "Jullie zijn een kuil vol slangen. Ik ben van plan jullie te verdelgen, en in de naam van de Eeuwige God, ik zal jullie verdelgen. Als de mensen de hemeltergende onrechtvaardigheid van ons geld en ons bankensysteem zouden begrijpen zou er nog voor de zon opkomt een revolutie uitbreken."
In zijn boek 'Big Oil & Their Bankers In the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families and Their Global Intelligence, Narcotics and Terror Network ' schrijft Dean Henderson: "Bij mijn onderzoek naar de controleorganen van de banken aangaande het bezit van aandelen bij de 25 grootste bankholdings in de VS kreeg ik in eerste instantie toestemming om documenten op te vragen, maar die werd later ingetrokken vanwege de 'nationale veiligheid'. Dat is ironisch, want de meeste aandeelhouders wonen in Europa."
Dit is op zich al verbazingwekkend, maar bewijst ook dat de Amerikaanse regering voor de Elite werkt en niet voor de burgers. Het bewijst ook dat geheimhouding boven alles gaat bij de affaires van de elite. Geen enkel nieuwsmedium zal dit ooit ter sprake brengen, want de media zijn eigendom van de Elite. Geheimhouding is essentieel voor de Elite om macht te blijven uitoefenen - wanneer de wereld de waarheid over de rijkdom, de gedachtegang, de ideologie en de activiteiten van de Elite te weten komt zouden de mensen over heel de wereld in opstand komen.
Henderson stelt verder: "De Vier Ruiters van het bankwezen (Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup en Wells Fargo) zijn eigenaar van de Vier Ruiters van de olie (Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP Amoco en Chevron Texaco); samen met andere Europese en 'oud geld'-reuzen. Maar hun monopolie in de wereldeconomie eindigt niet aan de rand van de olievlek. Afgaande op hun SEC-aangiften behoren de Vier Ruiters van het bankwezen tot de tien grootst aandeelhouders van vrijwel alle firma's in de Forbe's 500."
Het is algemeen bekend dat in 2009 44 van de 100 grootste economische entiteiten bedrijven waren. De rijkdom van de families, die bij de tien grootste aandeelhouders van al die firma's horen, gaat die van nationale economieën ver te boven. Het Bruto Mondiaal Product bedraagt ongeveer 70 biljoen (70.000.000.000.000) dollar. Het vermogen van alleen al de Rothschild-familie wordt geschat in biljoenen. Dat geldt ook voor de Rockefellers, die vanaf het begin zijn geholpen en van geld voorzien door de Rothschilds. De VS heeft een BNP van ongeveer 14-15 biljoen dollar. Dat bedrag verbleekt in vergelijking met de rijkdom van de biljonairs. De regeringen van de VS en de Europese landen hebben schulden voornamelijk aan de Elite, en er moet dus niet aan getwijfeld worden wie de Aarde bezit en wie er aan de touwtjes trekt.
We citeren Eustace Mullins uit zijn boek 'The world order: A study in the hegemony of parasitism': "De Rothschilds besturen de VS middels hun stichtingen, de Council on Foreign Relations, en de Federal Reserve, zonder echte bedreigingen voor hun macht. Peperdure politieke campagnes zijn routinewerk, met zorgvuldig uitgezochte kandidaten die een gelofte afleggen aan de World Order. Mochten ze afwijken van het programma zouden ze een ongeluk krijgen, te maken krijgen met gefingeerde aanklachten van seksueel misbruik of een financiële onregelmatigheid."
[Opm.: In dit licht zou het interessant zijn de affaires waar het echtpaar Clinton in verzeild raakt rond het presidentschap van Bill nader te bekijken]
De leden van de Elite opereren in absolute eensgezindheid tegen het algemeen belang, tegen een beter leven voor alle mensen waarbinnen alleen individuen wordt toegestaan zijn of haar talenten te ontwikkelen, tegen een leven vrij van oorlog en bloedvergieten. James Forrestal, de eerste Amerikaanse minister van Defensie, werd zich bewust van de intriges van de Elite, en had, volgens Jim Marrs, 3.000 pagina's aantekeningen verzameld die hij wilde gebruiken voor het schrijven van een boek. Hij overleed onder duistere omstandigheden en is vrijwel zeker vermoord. Zijn aantekeningen werden gestolen en een opgeschoonde versie van zijn boek verscheen een jaar na zijn dood. Vlak voor hij stierf, bijna vijftien maanden voor het uitbreken van de oorlog in Korea, had hij onthuld dat Amerikaanse soldaten er zouden gaan sterven. Marrs citeert Forrestal: "Deze mannen zijn niet incompetent of dom. Consistentie is nooit een teken van domheid geweest. Als ze gewoon dom zouden zijn, zouden ze af en toe een fout maken die in ons voordeel is." De Bilderberg Groep, de Council on Foreign Relations, de Trilateral Commission en de moeder van al die organisaties, de Royal Institute of International Affairs, zijn instituten waar beslissingen over de toekomst van de mensheid worden genomen. Wie hebben die instituten opgericht en besturen ze? De 'internationale bankiers' uiteraard.
In zijn boek 'The Secret Team: The CIA and Its Allies in Control of the United States and the World ', schrijft kolonel Fletcher Prouty, de briefing officer voor de Amerikaanse president van 1955 tot 1963, over een "intern heiligdom van een nieuwe religieuze orde". Met de term 'Secret Team' bedoelt hij een groep "individuen met toegang tot staatsgeheimen, soms wel soms geen deel uitmakend van de regering, die data ontvangen van de CIA en de NSA en handelen aan de hand van die informatie."
[Opm.: denk aan de draaideur tussen Goldman Sachs, de Federal Reserve en het Amerikaanse ministerie van Financiën]
En: "De macht van het Team berust op het uitgebreide geheime netwerk in regeringskringen en zijn directe banden met grote bedrijven, gezamenlijke fondsen en investeringsbanken en met de nieuwsmedia, inclusief binnen- en buitenlandse uitgeverijen."
Hij voegt er later aan toe: "Alle echte leden van het Team blijven in het centrum van de macht, of ze nu deel uitmaken van de zittende regering of niet. Ze roteren doorlopend van en naar regeringsposities en het bedrijfsleven of de aangename academische wereld."
Jongeren trainen voor lidmaatschap van de Elite
Het is opmerkelijk hoe 'ze' zoveel macht uitoefenen en hoe 'ze' steeds weer mensen vinden om de taken uit te voeren, en hoe 'ze' altijd de juiste beslissing nemen op het juiste moment. Dit kan alleen lukken wanneer er een verborgen programma bestaat voor het werven en trainen van nieuwe leden: mentaal, ideologisch, filosofisch psychologisch en uiteraard qua capaciteiten. En dat over langere tijd, terwijl ze op plaatsen worden gezet in het centrum van de macht in de VS en in Europa. Die training zou al op jonge leeftijd moeten beginnen.
Ook moet er een methode zijn van voortdurende beoordeling, door kleine groepjes uiterst capabele individuen, van zich ontwikkelende situaties met 'hun' mensen in de belangrijkste machtscentra in heel de wereld, zodat er onmiddellijk ingegrepen kan worden op een manier die de Elite ten goede komt.
Hoe doen ze dat?
Het is bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen dat de rol van geheime genootschappen en de controle die ze uitoefenen over universiteiten zwaar doorweegt. Het werk van mensen als Antony Sutton, John Coleman, Eustace Mullins en anderen is wat dat betreft baanbrekend. De mensheid is dergelijke onderzoekers veel verschuldigd; onderzoekers die zwaar te leiden hebben van hun naspeuringen maar niet opgeven. Wanneer je het geldspoor volgt van belangrijke initiatieven, op poten gezet om grote oorlogen te veroorzaken, het beleid van de toekomst uit te stippelen, de macht van de Elite over de mensheid te vergroten, etc. kom je onvermijdelijk de banden met de bankiersfamilies en hun loopjongens bij de stichtingen tegen.
In April 2008 was ik een van de ongeveer 200 rectors en directeuren van universiteiten uit Azië, Afrika, Europa en de VS bij een twee dagen durende Higher Education Summit for Global Development, op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington DC. We werden toegesproken door vijf Amerikaanse ministers, inclusief de minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice. De nadruk lag steeds maar op één ding: dat universiteiten in ontwikkelingslanden samenwerken met de stichtingen zo dat de wereldwijde problemen kunnen worden opgelost. Dit zijn particuliere stichtingen, en de enige manier om die nadruk te begrijpen is je te realiseren dat de Amerikaanse regering geheel onder controle staat van hen die deze stichtingen bezitten. In de kantlijn: de openingsspeech werd gegeven door een oorlogsmisdadiger, verantwoordelijk voor de dood van miljoenen Rwandezen, die ook nog eens een eredoctoraat kreeg overhandigd - Dr. Paul Kagame! De eerste presentatie werd geven door de CEO van de Agha Khan Foundation!
In een fascinerende studie naar een geheim genootschap van de Yale-universiteit, Skull and Bones, onthulde Antony Sutton tal van aspecten van groot belang over dit ene genootschap. In zijn boek 'America's Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull and Bones ', legt Sutton uit dat er een groep "oude Amerikaanse families en Nieuwe Rijken" is die De Orde (van Skull & Bones) domineert - de familie Whitney, de familie Stimson, de familie Bundy, de familie Rockefeller, de familie Harriman, de familie Taft, de familie Bush, enzovoorts. Hij wist er ook op dat er banden met Brittannië zijn.
De banden tussen de Orde en Brittannië lopen via de Lazard Freres en enkele commerciële banken. Opgemerkt moet ook dat het Britse establishment ook een universiteit oprichtte - Oxford - en vooral ook het All Souls College. Het Britse deel heet 'De Groep'. De Groep is gelinkt aan de Joodse equivalent via de Rothschilds in Brittannië (Lord Rothschild was een van de vroegste leden van 'inner circle' van Cecil Rhodes). De Orde in de VS heeft ook banden met de families Guggenheim, Schiff en Warburg… Er is ook een link met de Illuminati.
Elk jaar sinds 1832 worden er 15 jonge mannen, en recent ook vrouwen, opgenomen in de Orde. Wie selecteert ze? Een studie van de loopbanen van veel van deze uitverkorenen toonde aan hoe ze uitgroeien tot vooraanstaande personen in het Amerikaanse openbare leven, en hoe de leden van hun groep ervoor zorgen dat ze doordringen tot de kern van de belangrijkste Amerikaanse instellingen. Ze worden steeds weer teruggevonden op de belangrijkste posities ten tijde van oorlog en in vredestijd, onophoudelijk manipulerend en observerend.
De invloed van deze Elitaire families op de denkwereld van landen gebeurt dus via academische instellingen en organisaties en via de media. Sutton schrijft:
"De American Historical Association, de American Economic Association, de American Chemical Society en de American Psychological Association werden allemaal opgericht door leden van De Orde, of mensen met nauwe banden met De Orde. Al deze organisaties zijn doorslaggevend voor het vormgeven van de samenleving. Het fenomeen dat De Orde steeds als eerste ter plaatse is zien we vooral bij al deze Foundations, maar hun aanwezigheid in de beheerraden is wel degelijk permanent. de eerste voorzitter van een zeer invloedrijke maar bijna volledig onbekende organisatie, opgericht in 1910, was eveneens een lid van De Orde: William Howard Taft en de American Society for the Judicial Settlement of Disputes. The Society was de voorloper van de League to Enforce Peace, die zich uiteindelijk ontwikkelde tot de League of Nations (de Volkenbond) en uiteindelijk tot de Verenigde Naties."
De Verenigde Naties zijn een werktuig van de Elite, ontworpen voor het opzetten van een centrale wereldregering, onder controle van de Elite. Het hoofdkantoor van de VN staat op grond die eigendom is van de Rockefellers.
Het uitkiezen van de toekomstige premiers om de New World Order te dienen
In zijn artikel 'Oxford University - The Illuminati Breeding Ground', schrijft David Icke over een incident dat aantoont hoe deze geheime genootschappen en groepen, werkend voor de Elite, selecteren, opleiden en plannen om hun mensen op de sleutelposities te kunnen plaatsen. In 1940 sprak een jonge man tot een "studiegroep' van de Labor Party in een zaal van de University College Oxford. Hij benadrukte dat hij deel uitmaakte van een geheime groep zonder naam die een 'Marxistische staatsgreep' in Brittannië, Rhodesië en Zuid-Afrika wilde plegen, middels het infiltreren van het Britse parlement en het ambtenarenapparaat. De jonge man verklaarde dat hij de politieke vleugel van de groep leidde en dat hij verwachtte dat ze hem op een dag premier van Brittannië zouden maken. De jonge man was Harold Wilson, en was minister-president van 1964 tot 70 en van 1974 tot 76!
Alle jonge mannen die studeren aan de Ivy League-universiteiten, maar ook aan de andere, dienen zich te realiseren dat ze doorlopend worden beoordeeld door hun professoren, met de bedoeling vanuit hun middens diegenen te kiezen die de Elite zullen dienen, die deel zullen worden van het mondiale netwerk van met elkaar verbonden geheime en niet-geheime organisaties, om te werken voor de New World Order. Sommige die al geselecteerd werden zullen zich onder hen bevinden, met hen omgaan en toch, diep van binnen, van hen gescheiden door een gevoel bij een broederschap te horen met een missie die heel ver terug gaat. Deze jonge mannen weten ook dat ze goed beloond zullen worden, maar ook dat ze vermoord kunnen worden als ze falen.
Volledige geheimhouding en absolute loyaliteit zijn doorslaggevend voor dit programma. Dit wordt afgedwongen door de angst vermoord of geruïneerd te worden en via een cultus die waarschijnlijk teruggaat tot in de dagen van de piramides en daarvoor. Filosofisch geloven 'ze' in de Hegeliaanse dialectiek, waarmee ze het veroorzaken van afschuwelijke oorlogen rechtvaardigen - die ze eufemistisch 'gecontroleerde conflicten' noemen. Hun politieke ideologie is 'collectivisme', waarbij de mensheid moet worden geleid door een groep mannen, door hen, georganiseerd met een doel - een verborgen dominante minderheid. Ze geloven dat ze het beter weten dan gewone stervelingen. De Illuminati, de Vrijmetselaars, leden van andere bekende en onbekende geheime genootschappen, slaan onder leiding van de rijkste kabbal die de menselijke geschiedenis ooit gekend heeft de handen ineen om een betoverde, slapende en murw gebeukte mensheid van de ene afgrond naar de andere te voeren. Voormalig MI6-agent John Coleman heeft het over een "Committee of 300" die deze uitgebreide ondergrondse machinerie stuurt en gidst.
In zijn in 2002 gepubliceerde 'Memoirs ', schrijft David Rockefeller Sr. dat zijn familie "al meer dan een eeuw" wordt aangevallen door "ideologische extremisten. Sommigen geloven zelfs dat we deel uitmaken van een geheime kabbal en strijden tegen de belangen van de Verenigde Staten, ze omschrijven ons als 'internationalisten' en dat we samenzweren met anderen over heel de wereld om een meer geïntegreerde mondiale politieke en economische structuur op te bouwen - één wereld, zo u wilt. Als dat de aanklacht is, beken ik schuld, en ik ben er trots op."
That’s it!

1 comment:

  1. Ik ben Katherine Johnson, uit Nederland, een moeder van 2 kinderen, man is overleden, leeftijd 46 jaar, ik word lid van de Illuminati omdat ik mijn kinderen het beste leven wil geven, toen Lord Patrick me inschreef in de Illuminati kreeg ik een miljoen euro nadat dat aan mij was overgemaakt, geven ze een huis en een auto, het beste deel van de Illuminati is er geen mensenoffer, ze helpen je te begrijpen hoe je rijkdom kunt laten komen, je kunt ook lid worden van de Illuminati, en ze gunnen jullie allemaal als je hartje begeert, kun je contact opnemen met Lord Patrick op WhatsApp-nummer +2348055329159 voor hulp over hoe je lid kunt worden en kunt genieten van de volledige voordelen van het leven

    ReplyDelete