Sunday, January 29, 2017

582 Over Khazaren en joden

In een discussie op Blik werd alweer beweerd dat de Jezuiten in feite de wereld regeren.

Ik ga daar altijd tegen in, gewoon omdat de strijd om de wereld te regeren natuurlijk niet gewonnen kan worden door een groepje oude mannetjes in een klooster.

Maar als weerwoord kreeg ik dan het hele verhaal van de Khazaren te horen, en hoe die joods geworden zijn en hoe de Joodse Maffia die daar weer uit voortkomt, de wereld controleert.

Het lijkt me zinvol om dat verhaal hier te noteren.
Ik blijf van mening dat het belangrijk is wie alle onheil in de wereld brengt, en deze mensen te exposeren en liefst te ontwapenen en ongevaarlijk te maken.
Of ze nu Sefardisch, Ashkenazisch of Khazaars genoemd worden. Echt of onecht. Of ze zich als Jesuiet voordoen of als Neocon.  Het maakt niet uit: wijs ze aan zo precies als mogelijk is, en dus in de gedaante waarin ze zich op dat moment manifesteren. Daar gaat het om.

In het algemeen vind ik al die verhalen over 'werkelijke machthebbers' onzin: illuminatie, vrijmetselaars, Jesuiten, pausen, skull en Bones, Bilderberg etc etc.
Ik ervaar het als misleiding: men wil de aandacht afleiden naar oude structiuren die ion het verleden wel degelijk veel invloed hadden, maar nu nog nauwelijks, ook al zorgen ze nog wel voor een 'old boys network'functie: ze helpen bij het zoeken van vertrouwelingen.  Maar er is niet een Zwarte Paus die Trump en Poetin èn de Neocons en Hillary èn Goldman Sachs èn de FED  allemaal tegelijk in zijn macht heeft.
De Zwarte Paus bezit niet eens de macht die elk van de in mijn vorige zin genoemden bezit.

Hieronder twee artikelen over de Khazaren  en de joodse Khazaarse Maffia.


khazaarEr wordt tegenwoordig veel geschreven en gepredikt over de profetieën. Dit zou op zo'n manier moeten gebeuren, dat juist mensen worden geïdentificeerd als diegenen, die de Bijbelse profetie vervullen. Niemand kan naar waarheid de profetieën behandelen, zonder daarbij op het joodse probleem te stuiten. En men kan het joodse probleem niet onderzoeken zonder dat men iets begrijpt van het grote koninkrijk der Khazaren (in de diverse vertalingen wordt hun naam op verschillende wijze geschreven, zoals Kazar, Chazar, Chozr en nog andere spellingen, die de student in de war brengen). En toch leest men nauwelijks iets over de Khazaren in de geschriften van moderne evangelisten over de profetie.
De verkondigers van de Israëlvisie echter hebben al vele jaren lang de aandacht gevestigd op deze kant van het wereld-Jodendom. En zelfs onder sommigen van hen wordt dit onderwerp maar amper begrepen. Maar het betreft hier een historisch feit, goed gedocumenteerd door zowel wereldse als joodse bronnen. Als we enkel de woorden van joodse schrijvers zouden nemen, die schrijven over Joden, vóór Joden in joodse publicaties, dan zouden we al een goed gefundeerd overzicht hebben.

Laten we, bijvoorbeeld, een paar regels uit de Joodse Encyclopedie nemen, van de editie van 1903 en uitgegeven door Funk & Wagnalls te New York en Londen. In deel IV op blz. 1 t/m 5 staat een uitgebreid artikel over dit onderwerp met een landkaart erbij van het koninkrijk der Khazaren. Het staat eveneens in de daaropvolgende uitgaven, die te vinden zijn in bibliotheken van de grotere steden.

We geven het volgende weer uit het betreffende artikel:

"Khazaren: Een volk van turkse oosprong, waarvan leven en geschiedenis verweven is met het allereerste begin van de geschiedenis van de Joden in Rusland,.....voortgedreven door nomadische stammen uit de steppen en door hun eigen verlangen naar plundering en wraak....het koninkrijk der Khazaren was stevig gevestigd in het grootste deel van Zuid Rusland, lang voor de vestiging van de Russische monarchie door de Varangians (in 855)...in deze tijd stond het koninkrijk der Khazaren op het toppunt van zijn macht en voerde steeds oorlog....aan het eind van de achtste eeuw....omhelsde de koning der Khazaren met zijn hofhouding, tezamen met een groot deel van zijn heidense bevolking het joodse geloof....de bevolking van het gebied der Khazaren moet in de periode tussen de zevende en de tiende eeuw zeer talrijk geweest zijn...omstreeks de negende eeuw lijkt het alsof alle Khazaren Joden waren en dat ze nog maar korte tijd daarvoor tot het Judaïsme bekeerd waren."

Het lijdt geen twijfel, dat het Khazaren koninkrijk zeer uitgestrekt was, misschien wel meer dan 2.073.000 vierkante kilometer. De landkaart van het koninkrijk, die in de Joodse Encyclopedie voorkomt, laat zien dat het koninkrijk aan het eind van de tiende eeuw zeer groot was. Onweerlegbare feiten tonen het bestaan van zo'n koninkrijk aan, een heidense Turks-Finse, oud- mongoloïde natie, diep in het hart van Azië, die door bloedige oorlogen haar weg bevochten had naar haar machtige positie, in de tiende eeuw van het Christelijk tijdperk.

Overgang naar jodendom

Het is ook bekend, dat dit heidense Khazaren koninkrijk in het jaar 740 AD. tot het Judaïsme bekeerd werd. In dat jaar was koning Bulan de eerste van de Khazaren die tot het Judaïsme overging en vervolgens riep hij het uit tot staatsgodsdienst van het Khazaren-koninkrijk. Nadien kon slechts een Jood de troon der Khazaren bestijgen, of een plaats van enige macht in het koninkrijk bekleden. Evenals andere heersers van heidense naties in Europa waar de phallusdienst werd beleden en uitgevoerd, liet koning Bulan zijn lange volgehouden tegenstand tegen het monotheïsme varen en riep dit uit tot staatsgodsdienst der Khazaren. Hij verbood ook de phallusdienst, een smerige vorm van seksuele ontaarding, die lange tijd in religieuze diensten werd gepraktiseerd.

Een ander, meer recent resultaat van joodse wetenschap is de Encyclopedia Judaica, die 16 delen bevat, in 1971 door MacMillan Co. te New York uitgegeven. In Deel 10, te beginnen op blz.944 tot blz.955, vindt men dezelfde geschiedenis over het Khazaren-koninkrijk. Dit artikel is geschreven door Joden, over Joden en voor Joden en voor ieder ander die het wenst te lezen.

Waarschijnlijk werd een van de eerste wetenschappelijke boeken waarin deze geschiedenis wordt behandeld, gedrukt in 1894 door de Joodse Uitgeversmaatschappij te Philadelphia, een werk dat een klassiek werk zou worden betreffende de joodse geschiedenis. Het werd geschreven door professor H. Graets, zelf van Khazaren afstamming en werd getiteld ?De Geschiedenis van de Joden.? Hij is niet alleen een autoriteit op het gebied van de Joden, maar werd tot nu toe als 's werelds grootste autoriteit beschouwd op het gebied van de geschiedenis der Khazaren. In dit boek vertelt professor Graets ons nog weer eens wat wij reeds verteld hebben en nog heel wat meer over het Khazaren-koninkrijk: de opkomst, uitbreiding en uiteindelijke val. Ook al zou er geen andere bronneninformatie te vinden zijn, dan zou deze zeker genoeg zijn voor elke oprechte zoeker naar de waarheid.

Maar laten we nog eens verder kijken, want er bestaat een overvloed van materiaal over dit onderwerp. Benjamin H. Freedman, zelf een Jood, heeft veel over dit onderwerp geschreven. Zijn boek ?Facts are Facts? geeft de geschiedenis op begrijpelijke wijze weer. En in een speciaal geschreven artikel voor het tijdschrift 'Common Sense' van 1 mei 1959, vertelt Mr. Freedman over het historisch materiaal, dat over dit onderwerp bestaat, met deze woorden: "In de Openbare Bibliotheek van New York" bevinden zich 327 boeken, geschreven door ?s werelds grootste geschiedkundigen en andere informatiebronnen naast de Joodse Encyclopedie, die de geschiedenis der Khazaren behandelen en geschreven zijn tussen de derde en de twintigste eeuw AD. door tijdgenoten van de Khazaren en door moderne historici. Deze informatiebronnen over de Khazaren zijn geschreven in de zestien oude en moderne talen van de schrijvers. Er zijn simultane vertalers nodig voor hen die deze 327 informatiebronnen willen raadplegen, maar niet in staat zijn deze zestien oude en moderne vreemde talen te lezen, waarin ze werden geschreven. In de Congres Bibliotheek en in de voornaamste privé bibliotheken in de U.S.A. en in het buitenland bestaat de mogelijkheid talloze andere authentieke informatiebronnen te raadplegen, die een helder beeld geven van de geschiedenis van het Khazaren-koninkrijk van de z.g "Jood", voordat het als natie verdween."

The Thirteen Tribe

De moderne studie echter over dit zeer interessante en belangrijke onderwerp verscheen in 1976 en had de uitwerking van een donderslag bij heldere hemel. Het heette ?The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and its Heritage'?door Arthur Koestler.

Koestler is zeer kundig en goed op de hoogte van de geschiedenis der Khazaren en hij is als zodanig erkend in het wereld-Jodendom. Er zijn hem vele eerbewijzen en titels verleend in Frankrijk, Groot Brittannië en Amerika. De lijst van boeken, die hij geschreven heeft, is zeer indrukwekkend en zou hem recht geven op het lidmaatschap van bijna elke literaire vereniging. Ook hij is dus een Jood die schrijft over Joden en voor Joden en ieder die het maar lezen wil.

Er bestaan gunstige recensies van dit boek door de bekendste kranten en tijdschriften zoals: The London Sunday Times, The Los Angelos Times. The Wall Street Journal. The New York Times, The Houston Post, The Denver Post, The Chicago Tribune, The Washington Post, Time and Newsweek, om slechts enkele van de waarderende recensies te noemen van leidinggevende bladen, om maar niet te spreken over de meer conservatieve kranten en patriottische bladen. De voornaamste boekhandels vertelden schrijver dezes, dat ze grote moeite hadden het boek in voorraad te houden. Koestler vertelt hetzelfde verhaal als anderen over de Khazaren en hun bekering tot het Judaïsme als hun geloof in AD.740.

Een van de onderwerpen behandeld door Koestler is waarom koning Bulan tot het Judaïsme overging. Gevangen tussen het Christendom van Byzantijnen en de Islam van de Arabieren omarmde de Khazaarse koning, zijn hof en de regerende militaire klasse het joodse geloof als een soort derde macht. Hij redeneerde, dat als hij het Christendom zou omhelzen, de Moslims beledigd zouden zijn, terwijl als hij de Islam zou aanhangen, de Christenen beledigd zouden zijn. En daarom zo redeneerde hij, daar beide godsdiensten Mozes voor een groot profeet gehouden werd, zou het raadzaam voor hem zijn om Jood te worden door geloof (niet als ras). En onder dwang werd spoedig het hele koninkrijk Joods door bekering.

Het was als een natie van Joden, dat de Khazaren van het toneel verdwenen. In het begin ging het langzaam. Door de druk van Rusland in het noorden en van Byzantium in het zuiden begon de achteruitgang. De echte val kwam toen Djenghis Khan en zijn mongoolse horden de hele bevolking op de vlucht joegen in de 13e eeuw. Deze Joden (slechts Jood door religie), vluchtten naar Hongarije, Polen, Litauen en Estland. Feitelijk vluchtten zij naar heel Oost-Europa, een volk met als enige eenheid hun geloof.

Sephardim en Ashkenazim

Een ander punt, dat Koestler duidelijk uiteenzet, is het type Joden, dat in het wereld-Jodendom overheerst. Ten eerste zijn er de Sephardim-Joden, die 1000 jaren in Spanje hebben gewoond, voordat ze vandaar verbannen werden. Zij vormen de minderheid en bestaan heden ten dage uit ongeveer 500.000 personen. Deze zijn hoogwaarschijnlijk echte Judahieten. De andere grote tak, aldus Koestler, zijn de Ashkenazim-Joden (Ashkenaz was de kleinzoon van Japhet), bestaande uit 11.000.000 personen, die allen uit Oost Europa afkomstig zijn. We weten natuurlijk ook, dat behalve deze twee typen, indertijd vòòr de geboorte van Jezus Christus, de joodse natie in Palestina het koninkrijk van Ezau-Edom had overwonnen en dat de Edomieten in het Jodendom werden opgenomen. Voeg daarbij de Zwarte Joden uit Ethiopië, plus nog de Orientaalse Joden en het plaatje wordt nogal duister.

Zoals Koestler zegt in het hoofdstuk over Ras en Mythe: "Uit het onderzoek van physische antropologie (leer van de mens) blijkt, dat in tegenstelling tot de algemene opvatting er geen joods ras bestaat." Dus blijft er niet veel over van de mythe van de raszuiverheid van het joodse volk, zoals vele evangelisten dat steeds hebben geloofd. Ze zijn gemengd en van grote verscheidenheid. Dat Koestler gelijk heeft wat betreft het percentage van Ashkenazim-Joden in het wereld-Jodendom, wordt algemeen door andere geleerden aangenomen. In zijn ?Racial Elements of European History? op blz. 75, schat Gunter, dat de Ashkenazim negen-tiende van de joodse wereldgemeenschap vormen, die toen hij dat schreef, uit 16.000.000. personen bestond.

Uiterlijke kenmerken

Professor Lothrop Stoddard, de wereldbekende autoriteit op het gebied van etnologie (volkenkunde) publiceerde in het maartnummer 1926 van het tijdschrift ?The Forum? een artikel, waarin hij verklaarde: "Er bestaan twee geheel tegengestelde typen van de zogenaamde Joden: 1) De Ashkenazim, afkomstig uit Oost-Europa, zijn kort van stuk, rondschedelig, met de typische joodse neus; 2) de Sephardim, afkomstig uit Afro-Azië (het Middellandse Zee gebied), met een slank figuur, langschedelig, met fijn getekende neus, een harmonisch type." Hij voegt eraan toe: "...de semitische Joden zijn langschedelig". Het is zijn wetenschappelijke stelling, dat de Ashkenazim noch Joden, noch Semieten zijn. En, gebruik makend van schattingen van de Joden zelf, zegt hij, dat 82% van de Zionisten Ashkenazim zijn en dat hun aanspraak op Palestina niet op raciale- of historische gronden berust. Hij is er verder van overtuigd, dat negen-tiende van de Joden in de wereld Ashkenazim-bloed heeft en dat zij in diezelfde verhouding heden ten dage in Amerika te vinden zijn.

Bij toeval had schrijver dezes een leerzame ervaring met betrekking tot het artikel in ?The Forum?, waaruit we zojuist hebben citeert. Een jaar of 30 geleden, toen ik in Chicago woonde, wilde ik dat artikel in 'The Forum' controleren. Dus ging ik stadwaarts naar de Openbare Bibliotheek op de Michigan Avenue. Uit de dossiers van de bibliotheek bestelde ik het artikel uit ?The Forum? van maart 1926.

Volgens de index moest het artikel zeker aanwezig zijn; maar wonderlijk genoeg, toen ik de opgegeven bladzijde wilde opzoeken, bleek er een groot gedeelte te ontbreken. Het was er gewoon uitgesneden: Alvorens de tijdschriften voor opslag in te binden, was dit artikel er in zijn geheel uitgelicht, alsof het er nooit had ingestaan. U mag raden, wie dat artikel wensten te vernietigen. Het was niet, omdat Dr.Stoddard niet wetenschappelijk genoeg te werk was gegaan, want hij was afgestudeerd aan de Harvard universiteit en gepromoveerd. Zijn vele boeken over rassen, bestempelden hem allang als een autoriteit en werden geïntroduceerd door de grootste etnologen van zijn dagen.

Gelukkig was dit artikel al beschikbaar gesteld aan geleerden en studenten. Eén ding is zeker, de vernietiging van een ongewenst bewijsstuk kan misschien een tijdelijke overwinning opleveren, maar de waarheid zal vroeg of laat toch aan het licht komen. Eén van de meer recente bevestigingen van wat Koestler schreef, werd gevonden in ?Race?, geschreven door John R.Baker en uitgegeven in 1974 door de Oxford University Press, in New York en Londen. Baker zegt op blz. 238: "...Het Ashkenazim geslacht....vormt de grote meerderheid, misschien voor 90% van het volk op de wereld, waarop de naam "Joden" wordt toegepast. En hij doet voorts een beroep op Ripley en Jacobs om zijn bewering te steunen.

Joden die niet bestaan!

Wij getroosten ons enige inspanning om het feit aan te tonen, dat het Jodendom voor het grootste deel bestaat uit een gemengde menigte. De 'San Diego Union' van 29 augustus 1966 publiceerde een artikel getiteld: "De Joden, die niet bestaan", door Leo Heiman.

Het artikel vertelt over een Russische Jood Nathan M.Pollock genaamd en het verschil van inzicht dat hij heeft met de Israëische regering. Omdat hij vertaler is van wetenschappelijke teksten en corrector voor een uitgeversfirma kan men hem redelijkerwijs als wetenschapper bestempelen. Ook heeft hij het grootste deel van zijn volwassen leven eraan gewijd om aan zijn joodse volk op het westelijk halfrond te vertellen, dat zes van de tien Israëli's en negen van de tien Joden geen echte Joden zijn, maar afstammelingen van de woeste Khazarenstammen, die eeuwen geleden in de steppen van Zuid-Rusland hebben rondgezworven. Israëlische regeringsfunctionarissen gaven toe, dat Pollock gelijk heeft wat de Khazaren betreft, maar trachtten de betekenis van hun dominatie te dien dage geringer voor te stellen.

Vanuit joods standpunt gezien zou geen artikel over dit belangrijke onderwerp compleet zijn, zonder de naam Abraham N. Poliak. Hij werd in 1910 in Kiev geboren en verhuisde in 1923 met zijn familie naar Palestina. Terwijl hij de leerstoel van Middeleeuwse Joodse Geschiedenis aan de Universiteit van tel Aviv bekleedde, schreef hij veel wetenschappelijke artikelen.

Twee studies heeft hij aan de geschiedenis van de Khazaren gewijd. In 1941 schreef hij een verhandeling over de bekering der Khazaren tot het Judaïsme voor het hebreeuwse tijdschrift ?Zion?

Deze studie veroorzaakte veel controverse, omdat hij enkele periode in de Khazaren-geschiedenis die velen in twijfel trokken verdedigde. In 1944 verscheen zijn boek 'Khazaria' op de markt. Het werd in Tel Aviv ook in het Hebreeuws uitgegeven, dus het is niet toegankelijk voor alle studenten. Hij bezorgde zichzelf veel vijandschap, omdat zoals zijn critici zeiden: "...hij de heilige traditie over de afstamming van het moderne Jodendom van de Bijbelse stam Juda ondermijnde! Om deze reden werd zijn naam niet uitgebreid beschreven in de Encyclopedia Judaica. Evenwel wordt in de voetnoten bij hun artikel ?Khazars? in deze encyclopedie verwezen naar zijn geschriften.

Zonder twijfel zal zijn geschiedschrijving op dit terrein van de joodse geschiedenis zegenvieren.

Professor D. M. Dunlap

Vermoedelijk de belangrijkste niet-joodse schrijver over de Khazaren is professor D.M.Dunlap. Hij is en was bevoegd om zowel academisch als taalwetenschappelijk zijn grote onderzoek over de Khazaren te doen. Koestler vertelt in zijn boek, hoe Dunlap bij zijn onderzoek over dit onderwerp te werk is gegaan. En de Encyclopedie Judaïca prijst Dr.Dunlap uitermate als één van 's werelds grootste autoriteiten op het gebied der Khazaren. In zijn studies is een ware overvloed van materiaal te vinden, die door Dr.Dunlap uit oorspronkelijke bronnen uit het Midden-Oosten is verzameld en die voor het eerst aan het Amerikaanse volk is onthuld.
Het is jammer dat Christenen, - en vooral zij die worden verondersteld autoriteiten te zijn op het gebied van de profetie - nog nooit dit materiaal benut hebben, want het zou stellig hun interpretatie ervan veranderen

Verzet van Zionisten

Nu de waarheid omtrent de Khazaren te voorschijn komt is het te verwachten dat er van de kant van zionistische Joden verzet zal komen. Er zijn twee soorten Joden en zij reageren verschillend op deze zaak. Ten eerste zijn er de eerlijke wetenschappelijk onderlegde geschiedkundigen, die de feiten van deze zaak beamen en de gevolgen ervan aanvaarden. Ten tweede hebben we de Zionisten, die geen oppositie dulden in hun poging, het Midden-Oosten, zowel als de rest van de wereld in hun macht te krijgen.

In het begin, toen de geschiedenis van de Khazaren bekend werd, werd dat door humoristisch ingestelde Joden als een grap opgevat door het idee dat wij over dit rijk niets zouden weten. Maar toen ten volle duidelijk werd welke schok schrijvers als Koestler en Freedman en Poliak hadden teweeg gebracht, resulteerde dat in een kenmerkende publikatie, zoals werd gevonden in de "Jewish Press" van 3 september 1976. Daarin worden zulke schrijvers op de gebruikelijke wijze van anti-semitisme beschuldigd. Maar het is nu te laat, want de waarheid is aan het licht gekomen en wij zijn net zo goed in staat om dit materiaal te gebruiken als zij.

Er zou nog veel meer over het koninkrijk der Khazaren te zeggen zijn, maar als men niet onder de indruk is gekomen van hetgeen wij hierover al hebben bekend gemaakt, dan zal nog meer informatie dat evenmim doen. Met deze gegevens nu voor ons, moeten zekere onontkoombare conclusies worden getrokken. Laten wij er een paar noemen.

Conclusies

1. Dit bewijs zal zeker de joodse ras-theorie ontzenuwen, want als zij een mengeling zijn van Ezau-Edom-Hethieten, Khazaren-Ashkenazim, Serphardim, plus Ethiopische Zwarten en Orïëntaalse Joden, toegegevn dat er ook een klein aantal echte Judahieten onder hen zijn, wie durft hen dan nog een ras te noemen, laat staan het zuiverste ras op aarde, zoals vele Christenen hebben gedaan. Het enige wat men van hen kan zeggen is, dat zij een religieuze gemeenschap zijn, en dat zij in evenveel verschillende denominaties verdeeld zijn als de Protetanten.

2. De aanspraak dat zij de enigste vertegenwoordigers zijn van het volk Israël op aarde is de grootste misleiding aller tijden. Zij zijn geen echte vertegenwoordigers van Juda en nog minder van de andere stammen van Israël. Gezien de vele vermengingen, waar nog de proselieten van heidense volken bijkomen, is de aanspraak zaad van Abraham te zijn te absurd. Evenals professor A.M. Poliak van de Universiteit van tel Aviv verklaarde, dat:"de grote meerderheid van het wereld-Jodendom afstamt van de Khazaarse Joden,

Koestler schrijft:

"Als dit zo is, betekent dit, dat hun voorouders niet van de Jordaan kwamen, maar van de Wolga - niet uit Kanaän, maar uit de Kaukasus en dat zij genetisch meerverwant zijn aan de Hunnen, de Uigur en de Magyaren-stammen, dan aan het zaad van Abraham, Izaäk en Jacob. Mocht dit blijken zo te zijn, dan zou de term anti-semitisme een holle uitdrukking worden zonder enige betekenis, gebaseerd opeen misvatting. De geschiedenis van het Khazarenrijk, zoals deze langzamerhand uit het verleden oprijst, begint te lijken op de ergste vergissing die de geschiedenis ooit is begaan."

3. Hun aanspraak op Palestina, of het land van het Midden-Oosten, door een verbondsbelofte geschonken aan de nazaten van Abraham, is een valse aanspraak die zeker als de tijd rijp is aan de kaak gesteld zal worden. En als, zoals wij veronderstellen, Ezau-Edom wordt gevonden in het wereld-Jodendom - de Joodse Encyclopedie (uitgave 1925) artrikel 'Edom', stelt nadat de Joden Edom overwonnen hadden: "Vanaf deze tijd hielden de Idumeeërs op een apart volk te zijn" - dan kunnen we in de nabije toekomst de vervulling van Obadja de verzen 17-18, die als volgt luiden: "Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn, en die zal een heiligdom wezen; en het huis van Jacob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen. Het huis van Jacob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de vlam en het huis van Ezau de stoppels; zij zullen het in brand steken en verteren, en van het huis van Ezau zal niemand ontkomen, want de Here heeft het gesproken."

Als de huidige bezetters van Palestina geen echte Israëlieten zijn en nog minder Judahieten, kunnen we een schoonmaak en een verschrikkelijk oordeel verwachten dat over hen zal komen, of anders heeft het bovenstaande schriftgedeelte geen betekenis. Als we eenmaal ontdekt hebben, wie de Israëlieten nièt zijn, is het heel gemakkelijk het ware Israël op te sporen, vooropgesteld dat wij oprecht zijn en zozeer de waarheid wensen te weten, dat we de bewijzen daarvan willen bestuderen. Dan zullen we de merktekenen van Israël vinden bij de Anglo-Saksische-Keltische en aanverwante volkeren.

NB : ONDER DE ENGESLSTALIGE  'REBUTTAL:  DEEL 2: DE KHAZAARSE MAFFIA. 
=============

rebuttal: https://www.algemeiner.com/2012/12/28/haaretz-resurrects-the-khazar-jews-theory/
confirming: https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/
rebuttal: http://www.haaretz.com/jewish/features/1.601287
rebuttal: http://rationalwiki.org/wiki/Khazar_myth


Jews Are Not Descended From Khazars, Hebrew University Historian Says
New study finds no evidence that Ashkenazi Jews are the descendants of Khazars, or that subjects in the medieval kingdom converted to Judaism en masse.

Ofer Aderet Jun 26, 2014 2:22 AM

The claim that today’s Ashkenazi Jews are descended from Khazars who converted in the Middle Ages is a myth, according to new research by a Hebrew University historian.
The Khazar thesis gained global prominence when Prof. Shlomo Sand of Tel Aviv University published “The Invention of the Jewish People” in 2008. In that book, which became a best seller and was translated into several languages, Sand argued that the “Jewish people” is an invention, forged out of myths and fictitious “history” to justify Jewish ownership of the Land of Israel.
Now, another Israeli historian has challenged one of the foundations of Sand’s argument: his claim that Ashkenazi Jews are descended from the people of the Khazar kingdom, who in the eighth century converted en masse on the instruction of their king. In an article published this month in the journal “Jewish Social Studies,” Prof. Shaul Stampfer concluded that there is no evidence to support this assertion.
“Such a conversion, even though it’s a wonderful story, never happened,” Stampfer said.
Stampfer, an expert in Jewish history, analyzed material from various fields, but found no reliable source for the claim that the Khazars – a multiethnic kingdom that included Iranians, Turks, Slavs and Circassians – converted to Judaism. “There never was a conversion by the Khazar king or the Khazar elite,” he said. “The conversion of the Khazars is a myth with no factual basis.”
As a historian, he said he was surprised to discover how hard it is “to prove that something didn’t happen. Until now, most of my research has been aimed at discovering or clarifying what did happen in the past ... It’s a much more difficult challenge to prove that something didn’t happen than to prove it did.”
That’s because the proof is based primarily on the absence of evidence rather than its presence – like the fact that an event as unprecedented as an entire kingdom’s conversion to Judaism merited no mention in contemporaneous sources. “The silence of so many sources about the Khazars’ Judaism is very suspicious,” Stampfer said. “The Byzantines, the geonim [Jewish religious leaders of the sixth to eleventh centuries], the sages of Egypt – none of them have a word about the Jewish Khazars.”
The research ended up taking him four years. “I thought I’d finish in two months, but I discovered that there was a huge amount of work. I had to check sources that aren’t in my field, and I consulted and got help from many people.”
Stampfer said his research had no political motives, though he recognizes that the topic is politically fraught. “It’s a really interesting historical question, but it has political implications,” he said. “As a historian, I’m naturally worried by the misuse of history. I think history should be removed from political discussions, but anyone who nevertheless wants to use history must at least present the correct facts. In this case, the facts are that the Khazars didn’t convert, the Jews aren’t descendants of the Khazars and the contemporary political problems between Israelis and Palestinians must be dealt with on the basis of current reality, not on the basis of a fictitious past.”
Sand had tied the Khazar issue directly to the Israeli-Palestinian conflict, telling Haaretz in 2008 that many Jews fear that wide acceptance of his thesis would undermine their “historic right to the land. The revelation that the Jews are not from Judea [ancient Israel] would ostensibly knock the legitimacy for our being here out from under us ... There is a very deep fear that doubt will be cast on our right to exist.”
Stampfer believes the persistence of the Khazar conversion myth attests to researchers’ reluctance to abandon familiar paradigms. “Those who believed this story – and they are many – usually didn’t do so for malicious reasons,” he says. “I tell my students that the only thing I want them to remember from my classes is the need to investigate and ask – to investigate whether the arguments they hear are credible, reasonable and well-founded.”

Ofer Aderet
Haaretz Correspondent


=============================


evilempirekhazariaDe geschiedenis van de Khazaren, met name die van de Khazaarse mafia ( KM ), ’s wereld grootste georganiseerde misdaad syndicaat, is vrijwel volledig uit de geschiedenisboeken verdwenen. Dit misdaad syndicaat, die wij op bovendien kortweg de elite noemen, weten verdomde goed dat het veel praktischer is om in het geniep te werken. Ze hebben er miljoenen dollars aan uitgegeven om hun geschiedenis uit studieboeken te verwijderen zodat deze organisatie daadwerkelijk vanuit het geniep kon en nog steeds kan opereren.
De schrijvers van dit artikel hebben hun uiterste best gedaan de historie zo goed mogelijk te reconstrueren vanuit de informatie gevonden uit talloze bronnen. Kleine discrepanties hebben geen effect op het geheel en het feit dat het een criminele organisatie betreft.
tweematen
Op 1 december 2014 hield senior editor Gordon Duff van de Veteranenwebsite Veterans Today een toespraak op de Syrische conferentie over terrorismebestrijding en religieus extremisme in Damascus. Hij maakte hier de kennis over het misdaadsyndicaat Khazaarse Mafia bekend en liet weten dat Israël hier een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol in speelt. Deze onthulling stuurde en schokgolf door de conferentie en ook de rest van de wereld want elke wereldleider heeft een uitgebreid rapport ontvangen op dezelfde dag van de toespraak. De veteranen hebben deze informatie ook aan het adres van president Vladimir Putin gestuurd en tevens bepaalde rapporten opgevraagd die in handen zijn van de Russische inlichtingendiensten. Als deze documenten worden vrijgegeven kunnen 300 verraders binnen het Amerikaanse congres meteen aangepakt worden op basis van hoogverraad, spionage en andere zeer ernstige vergrijpen tegen de Amerikaanse constitutie en de mensheid als geheel.
Wij veteranen weten 100% zeker dat deze Khazaarse Mafia een stille oorlog voert tegen de Amerikaanse en wereldbevolking in Gladiostijl met behulp van het onconstitutionele Federal Reserve Systeem, de IRS, de FBI, FEMA, Homeland security en TSA. Deze club ( KM ) is verantwoordelijk voor de aanslagen van 11 september 2001 en met zekerheid ook voor de aanslag op het Murrah gebouw op 19 april 1995.
100-800 AD Een vreselijke slechte en gewelddadige samenleving ontstaat in Khazaria
khazaria
Khazaria werd gerund door een in en in slechte koning die gebruik maakte van Babylonische occulte zwarte magie. De Khazaren werden bekend om hun wreedheden. Het land zat vol met dieven, moordenaars en bandieten. Moorden werd gezien als een normale dagelijkse bezigheid.
"Khazaren: Een volk van Turkse oorsprong, waarvan leven en geschiedenis verweven is met het allereerste begin van de geschiedenis van de Joden in Rusland,.....voortgedreven door nomadische stammen uit de steppen en door hun eigen verlangen naar plundering en wraak....het koninkrijk der Khazaren was stevig gevestigd in het grootste deel van Zuid Rusland, lang voor de vestiging van de Russische monarchie door de Varangians (in 855)...in deze tijd stond het koninkrijk der Khazaren op het toppunt van zijn macht en voerde steeds oorlog....aan het eind van de achtste eeuw....omhelsde de koning der Khazaren met zijn hofhouding, tezamen met een groot deel van zijn heidense bevolking het joodse geloof ....de bevolking van het gebied der Khazaren moet in de periode tussen de zevende en de tiende eeuw zeer talrijk geweest zijn...omstreeks de negende eeuw lijkt het alsof alle Khazaren Joden waren en dat ze nog maar korte tijd daarvoor tot het Judaïsme bekeerd waren."
Of de keuze voor een geloof wisseling vrijwillig was is niet helemaal duidelijk. Enkele boeken spreken er gewoon niet over terwijl andere boeken vertellen dat het hoofdzakelijk de Russen waren die het voortouw namen namens meerdere landen en de koning van Khazaria een ultimatum stelden om het geweld in en rond zijn rijk te beteugelen. Volgens de andere landen kon dat het beste door één van de destijds in die regio geldende geloven te kiezen en de hele bevolking daar aan te onderwerpen. Ze kregen de keuze tussen het judaisme, islam en het christendom. Omdat zijn rijk tussen Islamitische landen en Christelijke landen lag koos hij voor het judaïsme.
Het lijdt geen twijfel, dat het Khazaarse koninkrijk zeer uitgestrekt was, misschien wel meer dan 2.073.000 vierkante kilometer. De landkaart van het koninkrijk, die in de Joodse Encyclopedie voorkomt, laat zien dat het koninkrijk aan het eind van de tiende eeuw zeer groot was. Onweerlegbare feiten tonen het bestaan van zo'n koninkrijk aan, een heidense Turks-Finse, oud- mongoloïde natie, diep in het hart van Azië, die door bloedige oorlogen haar weg bevochten had naar haar machtige positie, in de tiende eeuw van het Christelijk tijdperk.
Bovendien heeft sinds 2010 een sterk academisch artikel staan over het Joodse Koninkrijk der Khazaren dat precies uit de doeken doet hoe deze mensen aan de macht gekomen zijn en Palestina hebben ingelijfd op basis van valse geschiedenis en bewezen verzonnen mythische verhalen.
800 AD – Het ultimatum door Rusland en omringende landen.
Na het ultimatum door de omringende landen die onder bestuur stonden van de Russische tsaar en de keuze voor het judaïsme door de Khazaars koning, bleef de koning en zijn hofhouding Babylonische zwarte magie bedrijven, dit ondanks zijn belofte om deze occulte kennis niet meer in te zetten. Deze Babylonische zwarte magie staat ook bekend als Satanisme. Dit satanisme omvatte o.a. ceremoniën waarbij kinderen geofferd werden, de kinderen werden open gesneden waarna men hen liet doodbloeden. Dit bloed werd opgevangen en gedronken en als kers op de taart werd het hart van de pure ziel gegeten want dat zou ongelooflijke krachten geven.
moloch2
Deze ceremonies waren gebaseerd op Baal verheerlijking, ook bekend als de verheerlijking van de Uil ( Moloch ). Om het gebruik van deze ceremonies te verhullen maakte de koning van Khazaria een mix van hun oude gebruiken en het judaisme, een hybride geloof zo je wilt bekend onder de naam Babylonisch Talmoedisme. Dit werd het nationale geloof van Khazaria en had feitelijk dezelfde slechte eigenschappen als het eerdere geloof alleen nu met een dekmantel van judaisme.
Je kunt je voorstellen dat het geweld niet stopte na deze verbastering van een puur geloof. Het geweld ging onverminderd door. Bezoekers van het land werden aangevallen en vaak vermoord De Khazaren werden meesters in het vermommen van hun identiteit door de identiteit aan te nemen van hun slachtoffers. Een techniek die wij vandaag de dag nog zien, samen met het offeren van kinderen in occulte rituelen voor Baal.
1,200 AD – Rusland en omringende landen hebben er genoeg van en gaan over tot actie.
Rond 1200 ad warden de Khazaren onder aanvoering van de Russen verslagen. De vluchtende Khazaren trokken naar Oost Eurpa samen met hun enorme geroofde rijkdommen bestaande uit goud en zilver. Ze integreerden in de bevolkingen van Europa maar bleven hun Baal verheerlijking praktiseren. Met die verheerlijking door satanische rituelen en het leegbloeden van kinderen, het eten van hun ontzielde harten, hoopten zij dat Baal hun de wereld zou schenken want dat was de belofte die Baal hen gemakt zou hebben. De Khazaarse koning en zijn hofhouding zwoeren wraak te nemen op Rusland en haar alliantie want zij waren het die de koning verdreven had uit zijn Khazaarse rijk.
De invasie van de Khazaarse mafia in Engeland
Om een invasie mogelijk te maken huurden zij Oliver Cromwell in om Koning Charles de eerste te vermoorden zodat Engeland weer veilig zou zijn voor hun manier van bankieren. Hierdoor ontstonden de burgeroorlogen die zo’n 10 jaar duurden. Met als resultaat het uitroeien van de Engelse nobel en het Engelse koningshuis. Zo werd de City Of London in het leven geroepen en de heerschappij van het nieuwe Engelse koningshuis.
Deze Khazaarse Mafia infiltreert vervolgens door manipulatie en verkregen macht alle banken ter wereld, gebruik makende van hun beruchte geld magie ( Babylonische zwarte magie ), geld maken uit het niets. Ze gebruiken deze verderfelijke tactiek tezamen met uitbuiting via woekerrentes om zo hun macht steeds verder uit te bouwen.
Het uitgeven van waardepapieren zodat reizigers hun geld veilig konden meenemen is één van de vele trucs die de Khazaarse Mafia gebruikte en nog steeds gebruikt. Ze drukten waardepapieren terwijl ze geen of weinig tegenwaarde in de kluizen hielden, er waren immers maar weinig mensen die hun goud fysiek bij zich wilden dragen. Zodoende kon de Khazaarse mafia het grootste gedeelte van het goud aanwenden om nog meer macht te kopen. Mochten veel mensen tegelijkertijd hun goud terug willen hebben dan bleek dit steeds op de een of andere manier niet mogelijk. Dit fenomeen dat veel mensen hun geld terug willen kennen wij vandaag de dag nog steeds onder de noemer BANKRUN. Ook vandaag de dag sluiten banken dan simpelweg hun kantoren opdat opname niet meer mogelijk is en het bedrog verborgen blijft. Overheden faciliteren dit systeem door regelgeving waardoor banken beschermd worden.
De KM vergaarde zoveel goud en macht dat ze ook een afvaardiging van hun systeem naar Duitsland stuurden. De groep die dit moest uitvoeren werd de Bauer groep genoemd. De Bauergroep nam een andere naam aan en werden de Rothschilds wat letterlijk child of the rock betekent, m.a.w. Satan of Baal zo je wilt.
De Rothschild werden de voormannen van de KM en kaapten uiteindelijk het hele banksysteem van Engeland en Europa.
Rothschild had 5 zonen die in heel Europa hetzelfde frauduleuze spel implementeerden. Hier en daar gecombineerd met smerige trucjes zoals het opzettelijk vals berichten dat Napoleon de slag gewonnen had tegen de Britten terwijl hij eigenlijk verloor. Hiermee wist de KM een grote slag te slaan en de macht nog verder uit te breiden.
De Rothschilds vertelden aan ingewijden dat zij Zwarte Magie gebruikten. De rituelen die eerder al genoemd werden, het misbruiken en mishandelen van kinderen, ze laten leegbloeden, dat bloed drinken en hun ontwijde harten eten. Steeds meer Britse nobelen werden langzaam maar zeker ingewijd in hun rituelen. Tevens werd het koningshuis in handen gebracht van de KM. Hoe ze dat precies gedaan hebben is niet helemaal duidelijk maar feit is dat het Britse koningshuis niet Brits is maar een aftakking van het Huis van Saksen uit Duitsland, net als trouwens de meeste koningshuizen momenteel in heel Europa. Door verder te paren met adellijke familielijnen werd de KM één van de machtigste criminele groepen ter wereld, momenteel zelfs de machtigste.
De Khazaarse Mafia vermoordt koningshuizen en vervangt ze door hun eigen mensen.
Omdat de KM beweert dat ze een rechtstreekse link hebben met Baal/Satan door de offers die ze aan Baal brengen, verachten ze koningshuizen die het goddelijk decreet volgen en als zodanig besturen. In de 1600 jaren vermoorden ze de Britse royals en vervangen ze met hun eigen mensen. In de 1700 jaren vermoorden ze het Franse koningshuis. Vlak voor WO1 vermoorden zei Ferdinand van Oostenrijk om WO1 te kunnen beginnen. In 1917 verzamelen ze hun KM leger, de bolsjewieken en dringen Rusland binnen en kapen Rusland. Ze vermoorden de tsarenfamilie in koelen bloede, steken een bajonet door de borst van hun favoriete dochter, stelen het goud, zilver en andere waardevolle schatten.Vlak voor WO2 vermoorden ze de Oostenrijkse en Duitse royals, tevens vermoorden zede chinese royals en ontnemen de Japanse keizer zijn macht.
Iedereen die meent anders te moeten regeren als de KM dicteert wordt van kant gemaakt, inclusief Amerikaanse presidenten. Voorbeelden, McKinley, Lincoln, Kennedy, ze vermoorden elke sterke leider met een eigen wil en/of agenda. In Nederland hebben wij ook een belangrijk voorbeeld in de vorm van Pim Fortuyn. Ook hij werd door de Khazaarse mafia vermoord.
De Rothschilds zetten een internationaal narcoticanetwerk op t.b.v. de KM
Het Britse rijk werd dus vanaf een bepaald moment gerund door de KM. Het idee ontstond om de grote hoeveelheden goud en zilver dat door het Britse rijk betaald was aan China voor zijde en kruiden, die destijds nergens anders te betrekken waren. De Rothschilds hadden via hun omvangrijk spionagenetwerk gehoord over de opium en de bijbehorende verslavende eigenschappen. Daar hadden ze wel oren naar. Ze kochten de opium in Turkije en verkochten deze aan China waardoor miljoenen Chinezen opium verslaafd geraakten. De opbrengsten waren natuurlijk voor de Rothschilds en niet voor het Britse rijk. Zo haalden ze het eerder door de Britten betaalde goud en zilver voor zijde en kruiden terug door opium te leveren.
De opiumhandel van de Rothschild met China nam excessieve vormen aan, zo erg zelfs dat China er twee oorlogen over vocht die nu belend staan als de Boxer opstanden of the Opiumoorlogen. Het geld dat de Rothschilds binnen harkten met deze handel was zo enorm veel dat zij verslaafder werden aan nog meer geld dan de verslaafden aan de opium.
De Rothschilds waren ook de investeerders achter de kolonisatie van Amerika door het oprichten van de Hudson Bay compagnie en andere corporaties om het nieuwe land van meet af aan uit te kunnen buiten. Het waren ook de Rothschilds die de massamoord op de oorspronkelijke bevolking aanstuurden zodat de enorme voorraden natuurlijke bronnen uitgebuit konden worden.
Dit zelfde scenario werd ook uitgedraaid in India en de Carribische gebieden met als resultaat miljoenen en miljoenen doden. Het zal je niet verbazen dat ook de slavenhandel door de Rothschilds opgezet werd. Het waren in hun ogen immers niet meer dan dieren, een mening die aan iedereen werd opgedrongen die niet onderdeel was van hun Old Black Nobility groepje.
De slavenhandel werd vervolgens wereldwijd uitgerold. De Rothschilds lieten criminele Afrikanen mensen kidnappen om ze vervolgens als handelswaar te verkopen aan iedereen die dit wilde. Dit deden ze door verschillende stammen tegen elkaar op te hitsen waardoor de ene stam het niet erg vond als leden van de andere stam voorgoed verwijderd werden.
De Rothschilds ontdekten ook dat het bijzonder lucratief was om oorlogen te financieren, zeker als je dit aan twee kanten deed. Ze moesten daarvoor wel zeker weten dat ze betaald zouden krijgen dus bemoeiden ze zich met de wetgeving en zorgden dat via belastingen hun oorlogen gefinancierd zouden worden. Een spelletje dat zelfs vandaag de dag nog gespeeld wordt. Voor de een zo klaar als een klontje, voor de ander een ongrijpbaar fenomeen.
De Khazaarse Mafia Rothschild valsmunterij banksters zinnen op wraak tegende Amerikaanse kolonisten en Rusland die de kolonisten te hulp schoot tijdens de revolutionaire oorlog die de Khazaren verloren.
Toen de Rothschilds de Amerikaanse revolutie verloren gaven zij de Russen de schuld want die hadden de kolonisten geholpen door Britse schepen te blokkeren.
Ze zwoeren eeuwige wraak aan zowel de kolonisten alsook aan de Russen want het waren ook de Russen die hun vermaledijde rijk ( 1000 ad ) tot val hadden gebracht en nu dit weer.
Samen met hun bondgenoten de Britse elite werd dit hun belangrijkste doelstelling, wraak. Hun favoriete plan was het opzetten van een bank in de VS waarmee ze hun geld creatie trucje konden herhalen.
De Rothschilds en de KM proberen Amerika te heroveren in 1812 maar slagen er niet in. Wederom door Russische inmenging.
Dit maakte de KM en de Rothschilds zo woedend dat ze weer eeuwige wraak zwoeren. Ze zouden beide naties kidnappen, tiranniseren en de bevolking massaal uitmoorden.
De pogingen van de KM om een private bank op te zetten in de VS kwamen niet van de grond omdat Andrew Jackson daar een stokje voor stak. Jackson was blijkbaar goed op de hoogte want hij noemde de KM een satanische groep en zwoer bij de almachtige god dat hij ze zou uitroeien.
De Rothschilds bleven echter wegen zoeken om hun private bank voor de KM te implementeren in de VS en uiteindelijk lukte hen dat in 1913.
1913 De FED komt tot leven, een private bank die geld leent aan de overhead, de vijand aan de poorten!
Het bruggenhoofd was een feit. Dankzij chantage en omkoperij van mensen in het congres wisten de Rothschilds eindelijk voor hun Khazaarse vrienden de illegale Federal Reserve Act door het congres te krijgen. Nota bene in de nacht van kerstmis. De wet werd vervolgens door de president van de VS, Woodrow Wilson getekend en daarmee een feit. De president realiseerde zich later pas wat hij getekend had. Vanaf dat moment werd het Amerikaanse congres in meer of mindere mate beïnvloed door de KM en de Rothschilds zoals wij in deze tijd ook duidelijk kunnen waarnemen. De KM wordt vertegenwoordigd door de top van Israël zoals Bibi Netanyahu die onlangs nog een toespraak hield in de VS tegen de zin in van Obama en heel veel congresleden. Ook de ongebreidelde steun van de VS, financieel alsook in VN zaken waar de VS standaard het veto uitspreekt waardoor Israël al 50 jaar illegaal land kan bezetten en de inwoners vermoorden. Typisch Khazaars gedrag, dat gedrag dat door de Russen en de samenwerkende landen destijds de kop ingedrukt werd en de teloorgang van het Khazaarse koninkrijk inluidde.
De Rothschilds introduceren een illegaal belastingstelsel om overheidsuitgaven te betalen
De KM plaatst een onconstitutioneel belastingstelsel om er zeker van te zijn dat de uitgaven gemaakt door overheidsfunctionarissen betaald worden door de bevolking. Ook dit voorstel kon doorgang vinden door corruptie en omkoperij.
Het is niet moeilijk voor de KM om genoeg geld te leveren om wie dan ook om te kopen of te corrumperen. Ze zijn immers de eigenaren van de illegale valsmunterij die ze de Federal Reserve Bank noemen. Alles wat ze nodig hebben creëren ze uit het niets om het vervolgens nog eens te verhalen op de argeloze bevolking via belastingen.
Ook de FBI is het geesteskindje van de KM en de Rothschilds. Zo hadden ze niet alleen de controle over de VS maar konden ze deze ook behouden doordat ze een eigen inlichtingendienst hadden met vergaande bevoegdheden. Ook bleek dit enorm handig om eventuele rechtszaken over kindermisbruik aan de kant te kunnen schuiven. Zo konden de KM en de Rothschilds tot op de dag van vandaag hun gang gaan. Pedofielringen opzetten, kinderen offeren aan Baal en ze laten leegbloeden om vervolgens hun harten te eten, netjes afgeschermd door “DE WET “.
De FBI heeft dan ook geen officieel handvest, feitelijk kunnen ze geen enkele rekening uitschrijven en hoeft niemand hen te betalen.
De Rothschilds en de KM krijgen hun lang beloofde wraak tegen Rusland. Ze zijn rechtstreeks betrokken bij de revolutie van de bolsjewieken want ze hadden dit jaren van tevoren gepland. Ze gingen als beesten tekeer en miljoenen Russen werden vermoord door de KM.
De Rothschilds hadden een groot aandeel in de revolutie doordat ze hun bank en vals geld gebruikten om de bolsjewieken om te kopen en te laten infiltreren om zodoende de revolutie daadwerkelijk te laten plaats vinden.
100 miljoen Russen werden vermoord, verkracht, er werd een geweld losgelaten op de Russen die zijn weerga niet kent. De wereld was in shock van het ongelooflijke geweld dat er gebruikt werd. Eindelijk had de KM haar wraak en de Russen zouden het weten ook. Nog nooit waren er zoveel geweld, moorden en verkrachtingen geweest tijdens een revolutie. Er gebeurden zaken die zo niet van deze wereld zijn qua geweld dat het niet met een pen te beschrijven is. Als je de Passion of the Christ hebt gezien dan krijg je een beetje een idee van het geweld dat losgelaten werd op de Russische bevolking.
De Rothschilds en de KM infiltreren in judaïsme wereldwijd
Het masterplan van de Rothschilds en de KM omvat o.a. het wereldwijd controleren van het judaïsme volgens de Babylonische talmoed, het onderwerpen van alle financiële instituten alsook de massamedia.
Met het oneindige geld kochten zij zich overall in, verleidden oprechte joden en gebruikten deze al shun volgelingen. Op deze manier kregen ze uiteindelijk het hele judaisme binnen hun controle.
De Knesset werd gebouwd met geld uit de KM, je kunt dat dan ook terug vinden in het gebouw. De symboliek van het Satanisme straalt er van af. Het zionisme dat voortkomt uit de KM is inmiddels een wereldwijd fenomeen. Ze stellen dat zij het uitverkoren ras zijn en vertellen hun kinderen dat alle andere mensen dit uitverkoren ras wensen te vernietigen. Dit krijgen kinderen in Israël van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Kinderen waarbij deze tactiek is toegepast leiden vaak een psychotisch leven en hebben voortdurend angst voor de goyims, dat zijn wij, de niet uit verkorenen. Dat maakt ook dat Israëlisch soldaten zulke gruweldaden kunnen begaan, ze menen echt dat zij voor het goede strijden en zien andere mensen niet als volwaardig mens. Waar hebben wij dit eerder gehoord?
Tijdens WO2 werden ongeveer 200.000 joden naar de nazi werkkampen gedeporteerd. Afgesneden van toevoer ( door de geallieerden ) werden veel mensen ziek en stierven aan deze ziektes of ondervoeding. Samen met ongeveer 90.000 niet joden. Deze cijfers zijn de officiële cijfers van het Rode Kruis en behelzen slechts 5% van de aantallen die de KM noemenDe geallieerden hadden de Duitsers gebombardeerd waarmee ze de toevoerwegen naar de werkkampen afsneden. Pas maanden later werden deze kampen bevrijd. Al die tijd zaten die mensen zonder eten, water en medicijnen. Ga maar na hoe je er dan uit ziet. De beelden van uitgehongerde mensen werden gebruikt door de KM om de wereld ervan te overtuigen dat er miljoenen mensen waren gesneuveld in die werkkampen. Die grote aantallen gebruiken ze om de angst er echt goed in te houden bij hun gedwongen aanhang dat de profetie daadwerkelijk klopt. Iedereen wil de joden vermoorden…… Dit noemde de KM de eerste grote opoffering.
De tweede opoffering zou moeten komen met de plaatsing van de koning van de NWO, een luciferiaanse koning. Dit zou moeten gebeuren als de 3 grote geloven uitgebannen zijn wereldwijd. Het judaïsme zou de schuld krijgen van al dit geweld en de KM nemen vervolgens een andere identiteit aan en laten zelfs het zionisme voor wat het is.
Begin dan nog maar eens te zoeken in de geschiedenis wie wat nu werkelijk gedaan heeft. Nu is het al een monnikenwerk om de juiste lijnen te vinden maar door hard werken en het internet is het plaatje rond en weten wij precies wie wie is en welke rol ze speelden.
Het waren de Rothschilds en de KM die Duitsland na WO1 in een crisis stortte. Er moest een vacuüm ontstaan van waaruit het nazisme kon ontstaan. Het nazisme moest als tegenhanger dienen voor het communisme van de bolsjewieken die ook onder hun leiding stonden.
De trigger om de VS mee te slepen in WO1 werd een zogenaamde valse vlag aanslag die wij vandaag de dag elk jaar minstens 3 a 4 keer meemaken. De KM liet de Lusitania, een boot, wateren binnen varen waar ze van wisten dat er geschoten zou kunnen worden. Het schip zonk na een aanval en de deelname van de VS in WO1 was een feit. Ook hier profiteerden de KM en de Rotschild weer van twee strijdende partijen die ze beiden van geld voorzagen.
Maar terug naar WO2. Hitler, gefinancierd door de Rothschilds en de KM, begon afschuw te krijgen van de doelstellingen van zijn broodheren en keerde zich tegen hen. Hij was geliefd in zijn land en wilde de Duitsers daadwerkelijk een nieuw rijk geven. Hij zette een eigen staatsbank op en riep daarmee de woede van de Rothschilds en de KM over zich af. Het nieuwe geld zou gedrukt worden door de staat en niet door de Rothschilds en de KM. Het heffen van rente over leningen werd strafbaar. Uitbuiterij door vals geld en daar rente op heffen is het handelsmerk van de Rothschilds en de KM. Hitler luidde met dit geldsysteem de ondergang in van Duitsland. De vernedering die het land ondergaan heeft staat iedereen nog wel op het netvlies, inclusief de ontelbare bombardementen op de Duitse bevolking in de steden. Ik woon aan de grens en mijn ouders en grootouders hebben mij verteld hoe ’s avonds maandenlang de hemel in lichterlaaie stond aan Duitse kant, het leek de spreekwoordelijke hel op Aarde en feitelijk was het dat ook.
Vandaag de dag is de grootste aandacht gericht op moslimlanden, met name die waar nog geen Rothschildbank geïmplementeerd is. Libië had geen Rothschildbank onder Ghadaffi, nu wel. Irak en Afghanistan idem.
Toen WO2 voorbij was werd de koude oorlog geintroduceerd door de KM en de Rothschilds. Dit werd gebruikt om nazi wetenschappers en mind control experts onder de noemer operatie paperclip naar de VS te halen. Met die kennis konden ze een wereldwijd netwerk van spionage en inlichtingendiensten opbouwen, groter en beter dan de wereld ooit eerder gezien had.
Met dit netwerk werd het infiltreren in instituten en organisaties, zelfs in vrijmetselarij loges een stuk gemakkelijker. Loges zoals de Scottish Rite en York Rite werden onderworpen aan de wensen van de KM en de Rothschilds. Verzet werd niet geduld. Ook de Amerikaanse militaire organen kwamen in handen van de KM en de Rotshschilds en zelfs het justitiële apparaat. Heb je meteen een antwoord waarom gewone mensen geen recht meer kunnen halen over grote zaken.
Doordat de geallieerden meegingen in het verzonnen holocaust verhaal kregen de KM en de Rothschilds nog meer grip op de internationale politiek. Dat was ook de reden dat zij Palestina toegewezen kregen waar de Rothschilds al jaren bezig waren een Khazaars bruggenhoofd te slaan met vele miljoenen dollars. De toezegging tot het creëren van de illegale staat Israël was een grote zege voor de KM en de Rothschilds. Nu waren ze midden in het hol van de leeuw, de moslimlanden die rente en valsmunterij strafbaar hadden gesteld, de bron van hun succes.
Feitelijk hadden de Rothschilds en de KM ongelooflijke rijkdom vergaard met de werkkampen.
Na het ontstaan van Israël in 1947 werd de volgende stap gezet. Een Groot Israël werd de ultieme droom. De truc was en is om de Amerikanen waar ze nog steeds een appeltje mee te schillen hadden oorlogen te laten voeren tegen al hun vijanden. Dat die domme goyim zich maar kapot laten schieten. Vandaag de dag zien wij dat ook de andere landen van de coalitie in WO2 soldaten sturen over de hele wereld, enkel om de doelen te behalen die de Rothschilds en de KM de corrupte overheden gesteld hebben. Dat is ook de reden waarom Israël niet aangepakt wordt, maakt niet uit hoeveel onschuldige burgers zij doden, zelfs al zijn het kinderen. De politici van de meeste Europese en Westers georiënteerde landen durven niets te ondernemen want dan zal Netanyahu of een andere KM officier de sluier lichten over de holocaust en de rol van de geallieerden hierin. Dat zou acute opstand betekenen en dat durven de politici niet aan. Dat is ook de reden waarom politici van heel Europa hardop en opzichtelijk liegen over wat er gaande is in de rest van de wereld zoals in Oekraïne, het Midden Oosten en Afrika. Ze worden gechanteerd en laten het toe.
Onderzoek op DNA basis door John Hopkins toont aan dat 97,5% van de Israëlische bevolking geen Hebreeuws DNA bevat, een bewijs dat ze geen Semieten zijn. Datzelfde onderzoek uitgevoerd onder de Palestijnse bevolking laat zien dat 80% van de mensen hebreeuws DNA hebben. De werkelijke anti Semieten zijn dus de Israëlische mensen.
De Rothschilds en de KM en mind control.
Vanaf nu noem ik de Rothschilds en de KM als één entiteit, de elite.
De elite blijven hun macht uitbouwen. Ze hebben door de jaren heen onderwijsinstituten geïnfiltreerd en brainwashen daarmee de gehele Amerikaanse bevolking en die van vele Europese landen. Ze manipuleren de geschiedenis via de studieboeken, maken van onschuldige kinderen potentiele moordenaars die uit zijn op wraak. Ze gebruiken chemicaliën om kinderen en volwassenen vatbaarder te maken voor hun technieken zoals fluoride en manipuleren ook gezondheidsorganen op allerlei gebieden om deze chemicaliën op grote schaal te kunnen toedienen aan de bevolkingen van de landen waar zij de absolute macht hebben. Te denken is hier aan vaccinaties, psychiatrische medicatie, chemische harddrugs, slechte voeding, genetisch gemanipuleerde voeding dat het dna rechtsreeks aantast en veel meer.
Artsen krijgen een rad voor ogen gedraaid met zogenaamde onderzoeksresultaten die vervalst zijn en schrijven patiënten ter goeder trouwe de meest waanzinnige medicatie voor. Alle vaccinaties bijvoorbeeld zijn besmet met een virus ( SV40 ) dat zeer langzaam maar effectief werkt. De bevolking wordt niet alleen dom gehouden maar elke generatie wordt opzettelijk dommer gemaakt.
Ook de meeste TV zenders en nieuwskanalen zijn in handen van de elite. Ook dat is een reden waarom wij over de hele wereld vanuit vele landen van ontelbare verslaggevers precies hetzelfde verhaal te horen krijgen. De elite bezit de grootste 6 media en nieuws- kanalen van de wereld en strooit haar nieuws over de hele wereld uit als waarheid. Hoor je nieuws uit één van die kanalen verklap ik je een simpele truc om de daadwerkelijke oorzaak van een incident te ontdekken. Draai het verhaal om, verwissel de daders met de slachtoffers en voilà. Je hebt waarschijnlijk het verhaal dat het dichts bij de waarheid zit. De elite hebben ook een zwakke plek, ze draaien alles om waarmee ze zichzelf kwetsbaar en makkelijk te doorgronden maken. Probeer het maar eens!
De elite en 911
Dat de elite nog een appeltje te schillen hadden met de VS is duidelijk geworden in voorgaande tekst. Door de infiltratie van de elite in zowat elk overheidsorgaan van de VS door mensen met en zonder dubbel paspoort, Israëlisch en VS paspoort heeft de elite de macht om zaken zo te regelen dat de nog nobele politici niet precies weten wat er gebeurt. Zo werd door de MOSSAD samen met enkele Amerikaanse insiders een aanslag gepleegd op de VS op 11 september 2001 om zodoende niet alleen de VS weer eens een pak slaag te geven maar deze situatie ook maximaal uit te buiten om de onnozele gebrainwashte Amerikanen voor het karretje van de elite te spannen die graag alle moslimlanden en andere landen die niet naar hun pijpen dansen kapot willen zien gaan. Vervolgens daar ook hun geldsysteem implementeren, hun bodemschatten roven en nog meer echte rijkdom toe te voegen aan de al vergaarde rijkdommen door de decennia heen. Mensen uit bevriende kringen van de elite kregen vooraf een waarschuwing dat ze die dag niet moesten vliegen en niet op hun werk moesten verschijnen.
De MOSSAD gebruikte nucleaire wapens, zogenaamde mini -nukes, om de gebouwen neer te halen. Ze hadden maar liefst de beschikking over 350 van deze gevaarlijke wapens.
Een gespecialiseerd team van onderzoekers was de MOSSAD op het spoor. Zij vergaderden in de bewuste vleugel van het Pentagon over deze kwestie toen deze geraakt werd door een Tomahawk raket die afgevuurd werd vanaf een onderzeeër die Israël gekocht had van Duitsland. 35 onderzoekers kwamen daarbij om het leven waarmee de doofpot kon beginnen.
Eén van de hoofdrolspelers, Bibi Netanyahu is betrapt op de volgende uitspraak tijdens een bezoek van hem aan een bekende bar in Jerusalem. Dit zijn de exacte woorden;
If we get caught they will just replace us with persons of the same cloth. So it doesn’t matter what you do, America is a Golden Calf and we will suck it dry, chop it up, and sell it off piece by piece until there is nothing left but the World’s biggest welfare state that we will create and control. Why? Because it’s god’s will and America is big enough to take the hit so we can do it again, again and again. This is what we do to countries that we hate. We destroy them very slowly and make them suffer for refusing to be our slaves.”
En dat Bibi meent wat hij zegt blijkt uit het volgende. Mensen vragen zich wel eens af of er dan werkelijk niemand meer te vertrouwen is. Ja en nee. Mensen die te vertrouwen zijn worden gechanteerd.
De elite hebben 25 nucleaire bommen in grote Amerikaanse steden en Europa verstopt om overheden te kunnen chanteren als ze niet meewerken aan hun programma. De elite noemen dit de Samson Optie. Dit werd voor het eerst geopenbaard door Seymour Hersh
Meteen na de aanslagen van 911 kreeg de Amerikaanse overheid het dreigement dat Israël een eigen politie apparaat in Amerika zou opzetten dat inmiddels bekend is onder de naam FEMA en als dat niet gehonoreerd zou worden en stil gezwegen zouden zij enkele atoombommen laten ontploffen. FEMA werd opgezet door Michael Chertoff ( wiens achternaam in het Russisch zoon van de duivel betekent ) in samenwerking met voormalig Oost Duitse Stasi agent Marcus Wolfe, die ingehuurd was om zijn expertise. Na de vervolmaking van FEMA of Homeland Security werd Wolfe vermoord. De VS wordt momenteel hoofdzakelijk gerund door FEMA in samenwerking met ambtenaren die een dubbel paspoort hebben.
De elite hadden nooit gedacht dat hun aandeel in de 911 aanslagen boven water zou komen maar ze werden arrogant omdat ze dachten dat ze alles voor elkaar konden krijgen. Die arrogantie gaat hen nu dus nekken.
Binnenkort zal Amerika en de rest van de wereld weten dat Bibi Netanyahu de hoofdschuldige was van de 911 aanslagen uit naam van de elite.
Ze dachten totale controle te hebben over de mainstream en daarmee geheime onderzoeken van het IAEA ( internationaal atoom agentschap ) en het Sandia laboratorium aan het zicht van de wereld te onttrekken. Ze maakten hiermee een tactische fout want nu is het echte verhaal over 911 gepubliceerd op het internet en kan iedereen het lezen en verifiëren.
Een inschattingsfout die ze momenteel proberen te corrigeren. Ze hebben de kracht van het internet en de vele waarheidszoekers onderschat. Daar werken ze nu naarstig aan om dat een halt toe te roepen.
De Russen hebben via Snowden rapporten van Sandia Labs en het IAEA in handen en zullen deze waarschijnlijk vrij geven op korte termijn. Dan kan iedereen zich overtuigen van wat er hier geschreven staat en zal de wereld zich verenigen om deze criminele groep, de elite, Khazaarse mafia of hoe je ze ook wilt noemen een halt toegeroepen worden en kan de wereld eindelijk opgelucht adem halen.
De Russen zijn van al dit op de hoogte en dat is precies de reden dat zij er alles aan doen om de macht van deze elite te doorbreken. Op alle gebieden zijn de Russen bezig samenwerkingsverbanden te smeden, je kunt dit vrijwel dagelijks volgen op RT en Sputnik. Ze weten ook dat die 200 miljoen Russen door toedoen van deze kliek het leven hebben moeten laten en de teloorgang van Rusland onder de communisten het plan was van deze kliek.
Dat is de reden van een nieuwe Wereldbank waar valsmunterij uitgesloten zal zijn. Dat is de reden van de BRICS, de reden waarom Putin met iedereen de banden aan is het halen en pacten sluit op allerlei gebieden.
Ook het Amerikaanse militaire commando weet van dit alles en werkt in het diepste geheim, samen met al die andere landen om deze elite voor eens en altijd te elimineren.
In de VS werkt een team met de naam Nuclear Snake Eaters, een zeer goed getraind team dat alles dat vanuit Israël binnenkomt, zelfs mensen met een dubbel paspoort, streng gecontroleerd wordt. Met de modernste apparatuur worden synagogen, veilige huizen, moskeeën, opslagplaatsen, warenhuizen, schepen, vliegtuigen, vrachtwagens, etc. onderzocht om nucleaire wapens te onderscheppen en te vinden waarmee de elite dreigen. Deze actie is een wereldwijde actie.
Dit team heft een grote aanslag in London tijdens de spelen voorkomen door een zogenaamde Stads buster te vinden en te ontmantelen. Deze nucleaire bom was er geplant door de Britse geheime dienst die ook voor de elite werken. De bedoeling was om meer macht te krijgen voor de geheime diensten omdat deze in rap tempo achteruit ging.
In de VS is dus een tweespalt ontstaan. Zij die de elite dienen rap aan macht verliezen en zij die Amerika terug willen brengen naar haar oorsprong en vrede willen voor de hele wereld.
Het Nuclear Sneak Team zal spoedig ingezet worden in Israël, tegen de wil van Netanyahu en de haviken binnen de Amerikaanse overheid. Israël bezit nucleaire wapens tegen alle afspraken in. Dit gegeven zal gebruikt worden om Israël, de KM en de elite de definitieve klap toe te brengen.
Volgens insiders is Israël de wacht aangezegd door de rest van de wereld. Als er nog één valse vlag aanslag uitgevoerd wordt door Israël zal de wereld de daders in Israël of waar dan ook ter wereld aanhouden en berechten. Momenteel gaan er stemmen dat alle steun aan Israël, van welke aard dan ook gestopt moet worden. Het lijkt erop dat Netanyahu de laatste premier van dat illegale land zal zijn.
Dit artikel is een gedeeltelijke vertaling vanuit de Engelse taal met aanvullingen van Bovendien.
Deel twee en drie volgen spoedig!
Oorspronkelijke artikel zie bron: Veterans Today
Aansluitend op dit artikel wil ik jullie graag een belangrijke toespraak meegeven die precies op tijd komt, toeval?
met dank aan de ondertiteling door Irma.
Vergeet ook zeker deze docu niet te kijken, de echte geschiedenis van de VS
Zoals ik eerder al stelde is het uur U nabij! Als wij dit met zijn alleen doorzetten kunnen onze kinderen een leven opbouwen in absolute vrijheid! Dat wilt u toch ook?!No comments:

Post a Comment