Sunday, March 29, 2015

466 De Saker interviewt Paul Craig Roberts. Nederlandse vertaling

Dit fascinerende interview van de Saker heb ik vorige week op Zaplog geplaatst.
Daar vindt U ook een korte inleiding van mijzelf.  
Nu is het in het Nederlands vertaald.

Hieronder vindt U het hele artikel: Top-analisten over Leiderschap VS en mogelijke Kernaanval op Rusland I


Onderstaand interview is een weergave van twee Amerikaanse top-analisten Paul Craig Roberts en De Saker, over het werkelijk leiderschap van de Verenigde Staten en de gespannen huidige situatie tussen Rusland en de VS, die zou kunnen leiden tot een kernoorlog.

De Saker: Het is voor veel mensen duidelijk geworden dat de VS geen democratie is en geen republiek, maar eerder een plutocratie gerund door een kleine elite die sommigen de 1% noemen. Anderen spreken van de Diepe Staat of Onzichtbare Staat. Dus mijn eerste vraag aan u is kunt u de invloed en macht van elk van de volgende entiteiten één voor één beoordelen. Of meer precies, kunt u van elke entiteit zeggen of die een toppositie heeft (beleidsbepalend) óf dat de entiteit meer een middenpositie bekleedt (uitvoerend).

In willekeurige volgorde:

• De Federal Reserve Bank (FED), de Amerikaanse Centrale Bank.
• De 100 Grote Banken,
• Bilderberg
• Council on Foreign Relations
• Skull & Bones
• CIA
• Goldman Sachs en top banken
• "Top 100 gezinnen" (Rothschild, Rockefeller, Nederlandse en Britse Koningshuis, enz.)
• Israël Lobby
• Vrijmetselaars en hun loges
• Big Business: Big Oil, Militair/Security Complex, etc.
• Andere mensen of organisaties die hierboven niet zijn vermeld?

Wie, welke groep, welke entiteit beschouwt u als de werkelijke top van de macht in het huidige Amerikaanse staatsbestel?

Paul Craig Roberts: De VS wordt geregeerd door particuliere belangenorganisaties en door de Neoconservatieve Ideologie. Die ideologie beweert dat De Geschiedenis het land Amerika heeft uitverkoren als het "uitzonderlijke en onmisbare" land. Daaraan ontleent Amerika het recht en de verantwoordelijkheid om zijn wil aan de wereld op te leggen.

Naar mijn mening zijn de machtigste private belangenorganisaties:
Het Militair/Security Complex (voorheen MIC)
De 4 of 5 mega-grote en “too big to fail banken” en Wall Street.
De Israël Lobby
Agribusiness
De grondstof-industrieën (olie, mijnbouw, hout).

De belangen van bovengenoemde organisaties vallen samen met die van de Neoconservatieven. De Neoconservatieve ideologie ondersteunt het Amerikaanse financiële imperialisme en het militair-politieke imperialisme. Kortweg: de alleenheerschappij van de VS.
Er zijn geen onafhankelijke Amerikaanse media. In de laatste jaren van het Clinton-regime , werd 90% van de gedrukte en TV media geconcentreerd in 6 mega-bedrijven. Tijdens het Bush-regime verloor de Amerikaanse Publieke Radio Omroep zijn onafhankelijkheid. Dus de media functioneert als een ministerie van Propaganda.

Beide politieke partijen, de Republikeinen en de Democraten, zijn afhankelijk van dezelfde private belangenorganisaties voor de campagnegelden, dus beide partijen dansen naar de pijpen van dezelfde meesters. Het verplaatsen van banen naar de lage-lonen landen vernietigde niet alleen de maak-industrie maar ook de vakbonden en beroofde de Democraten van de steun van de Vakbonden. Vroeger vertegenwoordigden de Democraten de werkende mensen en de Republikeinen het bedrijfsleven.

De Federal Reserve (FED) is er voor de banken, vooral voor de grote banken. De FED werd opgericht als nood-bank, om te zorgen dat banken niet failliet gingen bij een bank-run, als mensen allemaal tegelijk hun geld opnemen. De vestiging van de FED in New York, die de financiële interventies uitvoert, heeft een bestuur dat bestaat uit de directeuren van de grote banken. De laatste drie Federal Reserve voorzitters, Greenspan, Bernanke en Yellen zijn allen joods, en de huidige vice-voorzitter is het voormalige hoofd van de Israëlische Centrale Bank. Joden zijn prominent aanwezig in de financiële sector, bijvoorbeeld Goldman Sachs is een joodse bank. In de afgelopen jaren waren het de Ministers van Financiën, -die kort daarvoor als leidinggevenden bij banken direct verantwoordelijk waren voor de fraude en buitensporige schuldenexplosie- die de financiële crisis van 2008 hebben veroorzaakt. Datzelfde geldt voor de mensen die nu de leiding hebben over de “Toezicht en Regulering” van de banken.

Na het jaar 2000 hebben de FED en het Ministerie van Financiën alleen de belangen van de grote banken gediend. Dit ging ten koste van de economie en van het volk. Zo hebben gepensioneerden al 8 jaar geen rente-inkomsten gehad,opdat de financiële instellingen vrijwel gratis geld kunnen lenen en zo meer geld verdienen.

Ongeacht de rijkdom van sommige families kunnen zij niet concurreren met machtige belangengroepen zoals de industrieën die leven van wapenproductie (Militair/Security Complex) of Wall Street en de banken.
“Oud Geld” kan wel haar belangen behartigen. En sommige, zoals de Rockefellers, hebben stichtingen in het leven geroepen die vermoedelijk hand in hand gaan met de National Endowment for Democracy (NED). De NED financiert en steunt verschillende pro-Amerikaanse non-gouvernementele organisaties (NGO's) in landen waar de VS meer invloed wil verwerven, of waar ze de regering omver wil werpen zoals in de Oekraïne is gebeurd. Deze NGO's zijn in wezen de Amerikaanse Vijfde Colonne en opereren onder namen die zeggen dat ze ijveren voor “mensenrechten”, “democratie” etc.

Een Chinese professor vertelde me dat de Rockefeller Foundation een Amerikaanse universiteit in China had gesticht die wordt gebruikt voor het organiseren van Chinezen die tegen de regering zijn. Op een gegeven moment waren er honderden Amerikaanse en Duits- gefinancierde NGO's in Rusland.

Ik weet niet of de Bilderbergers hetzelfde doen. Mogelijk zijn dat gewoon heel rijke mensen en hebben ze hun beschermelingen in regeringen die proberen om hun belangen te beschermen. Ik heb nog nooit enig signaal opgevangen van invloed op besluiten van het Congres of ministeries door Bilderbergers of Vrijmetselaars of de Rothchild familie.

Aan de andere kant, de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen (De Council on Foreign Relations, kortweg CFR) is wel invloedrijk. De CFR bestaat uit voormalige hoge ambtenaren en academici die betrokken zijn bij het buitenlands beleid en de internationale betrekkingen. Het blad Foreign Affairs wordt door de CFR uitgegeven en is het meest belangrijke discussie-forum over de buitenlandse politiek. Sommige journalisten zijn er ook lid van. Toen ik werd voorgedragen voor het lidmaatschap in de jaren 1980, werd ik door de ballotage afgewezen.

Skull & Bones is een geheime broederschap van Yale studenten. Een aantal universiteiten heeft zulke geheime broederschappen. Bijvoorbeeld, de Universiteit van Virginia heeft er een en de Universiteit van Georgia. Deze broederschappen heb geen geheime plannen voor de regering en ook geen regerings-invloed. Hun invloed is normaal gesproken beperkt tot de persoonlijke invloed van de leden die meestal uit de elite families komen. Naar mijn mening dienen deze broederschappen er alleen voor om elitestatus aan de leden te geven. Ze hebben geen operationele functies.

De Saker: Hoe zit het met individuen? Wie zijn volgens u de machtigste mensen in de Verenigde Staten vandaag de dag? Wie neemt uiteindelijk de beslissing?

Paul Craig Roberts: Er zijn niet echt mensen met zoveel persoonlijke macht. Machtige mensen zijn degenen die machtige belangengroepen achter zich hebben. Sinds minister van Defensie William Perry grote delen van het leger heeft geprivatiseerd in 1991, was het Militair/Security Complex (MIC) zeer machtig en hun macht wordt verder versterkt door haar vermogen om politieke campagnes te financieren en door het feit dat zij een bron van werkgelegenheid is in veel staten. In werkelijkheid worden de uitgaven van Het Pentagon gecontroleerd door de bedrijven die deel uitmaken van het MSC.
De Saker: Ik heb altijd geloofd dat organisaties zoals de NAVO, de EU en alle andere slechts schijnbare machten zijn en dat de echte alliantie die de planeet bestuurt de Echelon landen zijn: de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, soms gebruikt men de term "AUSCANNZUKUS". Ze worden ook wel aangeduid als de "Anglosphere" of de "Five Eyes". De VS en het Verenigd Koninkrijk zijn dan de senior partners, terwijl Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zijn de junior partners zijn. Is dit model juist? 

Paul Craig Roberts: De NAVO was een Amerikaanse creatie met als officiële genoemde functie om Europa te beschermen tegen een Sovjet-invasie. Die functie werd in 1991 overbodig. Vandaag de dag functioneert de NAVO als een dekmantel voor Amerikaanse agressie en voorziet ze Het Amerikaanse Rijk van huurlingen. Groot-Brittannië, Canada en Australië zijn gewoon Amerikaanse vazalstaten net als Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en de rest. Er zijn geen partners; alleen vazallen. Het is het Rijk van Washington en van niemand anders.
Amerika doet liever zaken met de EU dan met afzonderlijke landen omdat de EU gemakkelijker te controleren is dan de afzonderlijke landen.

De Saker: Er wordt vaak gezegd dat Israël de USA controleert. Chomsky en anderen zeggen dat de VS nu juist Israël controleert. Hoe zou u de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten karakteriseren – Kwispelt de hond( VS) met de staart, of kwispelt de staart (Israel) met de hond? Zou u zeggen dat de Israël Lobby Amerika volledig onder controle heeft of zijn er nog andere krachten in staat om "nee" tegen de Israël Lobby te zeggen en hun eigen agenda tot uitvoer te brengen?

Paul Craig Roberts: Ik heb nog nooit enig bewijs gezien dat de VS Israël zou controleren. Alle bewijs zegt dat Israël nu juist de VS controleert, maar alleen voor wat betreft het beleid in het Midden Oosten. In de afgelopen jaren was Israël of de Israël Lobby in staat om academische benoemingen in de VS te controleren. En ze kon benoemingen van professoren die kritisch over Israël zijn geweest verhinderen.

Israël heeft er zowel op Katholieke als Openbare universiteiten voor gezorgd dat bepaalde benoemingen niet door gingen. Israël kan ook sommige presidentiële benoemingen blokkeren en heeft een enorme invloed op de schrijvende pers en de televisie. De Israël Lobby geeft ook veel geld aan verkiezingscampagnes en zal nooit nalaten om Amerikaanse volksvertegenwoordigers en senatoren van hun zetel te stoten als zij kritiek hebben op Israël. 
De Israël Lobby was zelfs in staat om in het district van zwarte kiezers de herverkiezing te verhinderen van Cynthia McKinney, een negroïde vrouw.
Zoals Admiraal Tom Moorer, Hoofd Marine Operaties en voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, zei: "Geen enkele Amerikaanse president kan iets voor elkaar krijgen als Israël dat niet wil." Moorer kon niet eens een officieel onderzoek laten uitvoeren op de dodelijke aanval van Israël op de USS Liberty in 1967.
Iedereen die kritiek heeft op het Israëlische beleid, zelfs goed bedoelende kritiek, krijgt het stempel “anti-semiet”.
In de Amerikaanse politiek, in de media en op universiteiten is dit is een karaktermoord, het einde van de carrière. 

De Saker: Welke van de 12 entiteiten van de hier bovengenoemde machten hebben naar uw mening, een belangrijke rol gespeeld bij de planning en uitvoering van de 9/11 "false flag" operatie? Het is immers moeilijk voor te stellen dat dit gepland en voorbereid was tussen de inauguratie van GW Bush en 11 september. Het moet zijn opgesteld in de jaren van de regering Clinton. Is het niet waar dat de bomaanslag in Oklahoma City een repetitie was voor 9/11? 

Paul Craig Roberts: Naar mijn mening was 9/11 het product van de neo-conservatieven, van wie velen joods zijn en banden hebben met Israël. Het doel was om "de nieuwe Pearl Harbor” te creëren die de neo-conservatieven zeiden nodig te hebben om hun oorlogen in het Midden-Oosten te beginnen. Ik weet niet hoe ver van te voren dit was gepland, maar Silverstein behoorde zeker tot de medeplichtigen. Hij verdiende $500 miljoen aan verzekeringsgeld door het instorten van de gebouwen.

Over de bomaanslag op het Murrah Federal Building in Oklahoma City verscheen een onderzoeksrapport waaruit zonder enige twijfel blijkt dat het gebouw van binnen naar buiten werd opgeblazen en dat de vrachtwagenbom een dekmantel was. Het Congres en de media negeerden zijn verslag. McVeigh werd aangewezen als de zondebok voor het officiële verhaal dat naar buiten werd gebracht.

De Saker: Denkt u dat de mensen die op dit moment de leiders van de VS zijn zich realiseren dat ze op een ramkoers met Rusland liggen wat kan leiden tot een kernoorlog ? Zo ja, waarom zouden ze zo'n risico nemen? Geloven ze werkelijk dat Rusland op het laatste moment zal terugdeinzen of geloven ze nu echt dat ze een kernoorlog kunnen winnen? Zijn ze niet bang dat ze alles wat ze hebben in een nucleaire vuurzee met Rusland zullen verliezen, niet allen hun macht maar zelfs hun leven?

Paul Craig Roberts: Dat is voor mij een net zo’n raadsel als voor u. Ik denk dat Washington overmoedig en arrogant is en min of meer krankzinnig. Ook gelooft men dat de VS een kernoorlog met Rusland kan winnen. Er stond een artikel in Foreign Affairs rond 2005 of 2006 waarin deze conclusie werd getrokken. Het geloof in het kunnen winnen van een kernoorlog is gestimuleerd door het geloof in ABM verdedigingen. Het argument is dat de VS Rusland zo hard met een preventieve eerste klap kan raken, dat Rusland geen wraak zou durven nemen uit angst voor een tweede klap.

De Saker: Hoe schat u de huidige gezondheid van het Rijk in? Al vele jaren hebben we duidelijke tekenen van verval gezien, maar er is nog geen zichtbare ineenstorting. Bent u van mening dat een dergelijke ineenstorting onvermijdelijk is en zo niet, hoe kan dat worden voorkomen? Zullen we meemaken dat de Amerikaanse dollar ineens waardeloos wordt of zal een ander mechanisme de ineenstorting van dit Rijk bespoedigen?

Paul Craig Roberts: De Amerikaanse economie is uitgehold. Sinds tijden is er geen groei geweest van het modale inkomen. Voorzitter van de FED Alan Greenspan compenseerde de gedaalde inkomensgroei door verhoging van het consumentenkrediet, maar dat kan nu niet meer want de bevolking heeft al een te hoge schuldenlast. Dus er is niets meer dat de economie draaiende houdt.
Zoveel banen in productie en zoveel in de professionele dienstverlening, zoals software engineering, zijn naar het buitenland verplaatst waardoor de middenklasse is gekrompen. Universitair afgestudeerden kunnen geen banen vinden die een zelfstandig bestaan mogelijk maken. Hierdoor kunnen ze geen huishoudens vormen, huizen kopen, apparaten aanschaffen en hun woningen inrichten. 

De overheid komt met lage inflatie maatregelen door het niet meten van inflatie en lage werkloosheidscijfers door het niet meten van werkloosheid. De financiële markten zijn gemanipuleerd, en de goudprijs blijft laag ondanks toenemende vraag. (doordat men op de beurs, op papier, goud verkoopt dat later zal worden geleverd, terwijl men dat goud nu niet in bezit heeft) 
Het is een kaartenhuis dat langer overeind blijft dan ik ooit voor mogelijk hield. Blijkbaar kan het kaartenhuis blijven staan totdat de rest van de wereld ophoudt met de US dollar als reserve-munt te gebruiken. (als harde waarde, zoals vroeger goud werd gebruikt) 

Mogelijk heeft het Rijk teveel druk uitgeoefend op Europa door haar te betrekken in een conflict met Rusland. Als Duitsland zich bijvoorbeeld zou terugtrekken uit de NAVO zou het Rijk instorten of als Rusland Griekenland, Italië en Spanje weet te financieren in ruil voor het verlaten van de Euro en de EU, zou het Rijk een fatale klap te krijgen .
Als alternatief zou Rusland tegen Europa kunnen zeggen, nu jullie samenwerken met de VS laten jullie ons geen andere keus en richten wij onze kernwapens op jullie hoofdsteden.
De Saker: Rusland en China hebben een uniek verbond gesloten dat de traditionele modellen uit de geschiedenis overstijgt; zij zijn overeengekomen om onderling afhankelijk van elkaar te worden, je zou kunnen zeggen dat ze overeenkwamen om een symbiotische relatie aan te gaan. Denkt u dat de leiders van het Rijk de essentie van deze tektonische verandering die zojuist heeft plaatsgevonden, hebben begrepen of gaan ze in de absolute ontkenning omdat de realiteit te beangstigend is? 

Paul Craig Roberts: Stephen Cohen zegt dat er gewoon geen discussie is over buitenlands beleid. Er is geen debat. Ik denk dat het Rijk denkt dat ze Rusland en China kan destabiliseren en dat is een van de redenen waarom Washington gekleurde revoluties heeft opgezet in Armenië, Kirgizië en Oezbekistan. Washington is vastbesloten de opkomst van andere mogendheden te verhinderen, maar is veel te overmoedig en arrogant. Washington is waarschijnlijk van mening dat zij zal slagen. Immers, De Geschiedenis heeft Washington als winnaar uitverkoren. (The Indispensable Country) 

De Saker: Wat denkt u, zijn presidentsverkiezingen nog van belang en zo ja, wat is uw grootste hoop voor 2016? Persoonlijk ben ik erg bang voor Hillary Clinton, haar zie ik als een buitengewoon gevaarlijk en ronduit slecht persoon, maar kunnen we, met de huidige enorme Neoconservatieve invloed binnen de Republikeinen, nog wel echt hopen op een niet-Neocon kandidaat om de Republikeinse nominatie te winnen?

Paul Craig Roberts: De enige manier waarom een presidentsverkiezing nog zinvol zou zijn, is als de gekozen president een sterke beweging achter zich zou hebben. Zonder deze beweging, heeft de president geen zelfstandige macht en niemand om zijn bevelen uit te voeren. Presidenten zijn gevangenen. Reagan had iets van een beweging achter zich staan, net genoeg om stagflatie te genezen -ondanks het verzet van Wall Street- en net genoeg om de koude oorlog te beëindigen, ondanks het verzet van de CIA en het Militair/ Security Complex. Plus Reagan was erg oud en kwam uit een andere tijd. Hij veronderstelde dat hij als president machtig was en daar handelde hij naar. 

De Saker: Hoe zit het met de krijgsmacht? Kunt u zich voorstellen dat een voorzitter van de JCS zegt: "Nee mijnheer de voorzitter, dat is krankzinnig, dat doen we niet", of verwacht u dat generaals aan elke willekeurige opdracht gehoorzamen, zoals een kernoorlog tegen Rusland? Heeft u nog hoop dat het Amerikaanse leger zou ingrijpen om de "gekken" tegen te houden die momenteel aan de macht zijn in het Witte Huis en het Congres?

Paul Craig Roberts: Het Amerikaanse leger is een creatuur van de wapenindustrie. De hele opzet om generaal te worden is dat je dan in aanmerking komt voor een functie als adviseur in de “defensie”-industrie of als een bestuurslid van een “defensie”-bedrijf. Het leger dient als bron voor pensioen-carrières van generaals met dikke salarissen. Het Amerikaanse leger is totaal corrupt. Lees Andrew Cockburn’s boek “Kill Chain”.

De Saker: Als de VS echt bewust de weg naar oorlog met Rusland op gaat, wat moet Rusland dan doen? Moet Rusland zich koest houden en aanvaarden dat zij zich onderwerpt als voorkeursoptie, of moet Rusland weerstand bieden en daarbij de mogelijkheid aanvaarden van een kernoorlog? Bent u van mening dat een weloverwogen sterke machtsvertoning van de Russen een Amerikaanse aanval zou kunnen afschrikken?

Paul Craig Roberts: Ik heb me dit vaak afgevraagd. Ik kan niet zeggen dat ik het weet. Ik denk dat Poetin humaan genoeg is om zich over te geven in plaats van onderdeel te zijn van de vernietiging van de wereld, maar Poetin heeft verantwoording af te leggen naar anderen binnen Rusland en ik betwijfel of de nationalisten voor overgave zouden kiezen.

Naar mijn mening zou Poetin zich moeten richten op Europa. En Europa ervan bewust maken dat Rusland een Amerikaanse aanval verwacht en als antwoord hierop geen andere keus zal hebben dan Europa weg te vagen . Poetin moet Europa aanmoedigen zich af te scheiden van de NAVO om WW3 te voorkomen.

Poetin moet ook ervoor zorgen dat China begrijpt, dat China net als Rusland, dezelfde gevoelsmatige bedreiging vormt voor de VS en dat de twee landen een front moeten vormen. Misschien als Rusland en China hun legers paraat houden voor een nucleair alert (status van paraatheid), niet het hoogste, maar een verhoogde alert, één die de Amerikaanse dreiging duidelijk maakt aan de rest van de wereld, dan zou de VS kunnen worden geïsoleerd.

Misschien als de Indiase pers, de Japanse, de Franse en de Duitse pers, de Britse pers, de Chinese en Russische pers zouden beginnen te melden dat Rusland en China zich afvragen of er een preventieve nucleaire aanval wordt voorbereid door Washington, dan zou dit kunnen helpen om de aanval te voorkomen.

Voor zover ik kan beoordelen door mijn vele interviews met de Russische media, is er geen Russisch besef van de Wolfowitz Doctrine. Russen denken dat er een soort van misverstand is over de Russische bedoelingen. De Russische media begrijpt niet dat Rusland onaanvaardbaar is voor de VS, omdat Rusland geen Amerikaanse vazal is. Russen geloven alle westerse bullshit over "vrijheid en democratie" en geloven dat ze in beide tekort schieten, maar wel vooruitgang boeken. Met andere woorden, de Russen hebben geen idee dat er dreiging is dat ze worden vernietigd.

De Saker: Waarom denkt u dat de meeste Amerikaanse elites zo’n diepe haat voor Rusland voelen? Is dat slechts een overblijfsel uit de Koude Oorlog of is er een andere reden voor de bijna universele Russofobie onder Amerikaanse elites? Zelfs tijdens de Koude Oorlog was het onduidelijk of de VS anti-communistisch of anti-Russisch was. Is er iets in de Russische cultuur, natie of beschaving die deze vijandigheid oproept en zo ja, wat is dat?

Paul Craig Roberts: De vijandigheid tegenover Rusland gaat terug tot de Wolfowitz Doctrine:

"Ons eerste doel is om het opnieuw ontstaan van een nieuwe rivaal te voorkomen, hetzij op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie of elders, die een bedreiging vormt voor de huidige wereldorde. (zoals de USSR vroeger een bedreiging was) Dit is een hoofduitgangspunt dat ten grondslag ligt aan de nieuwe Regionale Verdedigingsstrategie. Het maakt het noodzakelijk dat we ons inspannen om te voorkomen dat er -voor ons vijandige- regionale grootmachten ontstaan die niet alleen een regio kunnen domineren, maar ook nog voldoende middelen hebben om, na verloop van tijd, een globale grootmacht te worden.” 
De Wolfowitz Doctrine kort samengevat: Amerika moet Alleenheerser blijven in de wereld. Concurrentie moet in de kiem worden gesmoord (Noot van de Vertaler) 

Terwijl de VS druk was met oorlogvoeren in het Midden-Oosten heeft Poetin Rusland weer sterk gemaakt. Toen blokkeerde hij Washington’s geplande invasie van Syrië en het bombarderen van Iran. De primaire doelstelling van de Wolfowuitz-doctrine of ook wel de neo-conservatieve doctrine werd geschonden. Rusland moest terug op zijn plaats gezet worden. Dat is de oorsprong van de aanval van Washington op Rusland. De afhankelijke en ingekapselde Amerikaanse en Europese media herhalen keer op keer het verhaal over “De Russische bedreiging” voor een publiek dat ondeskundig is en bovendien slecht geïnformeerd.

De Christelijke Russische cultuur streeft waarden na zoals respect voor de wet en de mensheid, diplomatie in plaats van dwang, traditionele sociale mores, dat is mogelijk een doorn in het oog van Amerika, maar dit speelt dan op de achtergrond. Rusland wordt gehaat omdat Rusland (en China) Washington’s alleen-heerschappij in de weg staat. Deze controle (zoals Rusland m.b.t. Syrië toonde) zal leiden tot oorlog.

Als de Russen en Chinezen geen rekening houden met een preventieve nucleaire aanval van Washington, zullen ze worden vernietigd.

No comments:

Post a Comment