Friday, August 13, 2010

1. Inhoud van dit blog

Iedereen heeft een mening.

Meningen zijn het resultaat van

--Media berichten,
--kennis van de geschiedenis,
--eigen ervaring en
--gesprekken met medemensen.

In de afgelopen jaren ben ik overtuigd geraakt van het feit dat vooral de joodse intelligentia onze geschiedenis en onze Media zodanig heeft beïnvloed, dat we daar eens heel kritisch naar moeten gaan kijken. Daarover moet een openbare discussie komen. 


Dit blog moet de bouwstenen aandragen voor die discussie.

In dit blog wil ik aantonen dat ons idee van de geschiedenis misvormd is.  Misvormd door verdraaiing en weglating.

Ik wil aantonen dat de Media ons een vertekend beeld van de realiteit opleveren. Niet door censuur, als in vele landen, maar door met zachte hand herhaling van bepaalde berichten af te remmen of groeiende aandacht te temperen, terwijl men andere zaken steeds weer over het voetlicht brengt. Zoals ook in de reklame is herhaling het geheime wapen.

Ten derde zal ik in deze blog veel aandacht besteden aan het jodendom. Aan de joodse religie, de joodse geschiedenis en de joodse invloed op het wereldgebeuren.
Die invloed is vele malen groter dan algemeen wordt gedacht. En dat komt omdat "wat algemeen wordt gedacht" in hoge mate wordt bepaald door de media, die sinds de 2e Wereldoorlog nooit meer kritiek op het jodendom hebben laten horen. Alleen mensen die ouder dan 80 jaar zijn hebben nog wel deze kritek gehoord.
Op iedereen behoort kritiek mogelijk te zijn, anders gebeuren er ongelukken.
En die zijn gebeurd. Dat zal ik U laten zien.

Als vierde speerpunt wil ik over het Terrorisme schrijven, vooral over 911.
Alle mensen ( ik ken geen uitzonderingen) die langer dan 1 dag over 911 hebben gelezen op het internet zijn redelijk overtuigd dat het officiele verhaal niet klopt. De enige theorie die de gebeurtenissen tot één begrijpelijk geheel maakt is dat de Neocons en de Mossad samen de aanslagen hebben bedacht en uitgelokt. Er zijn maar weinig arabieren aan te pas gekomen, en die wisten niet wie de werkelijke initiatiefnemers waren.

Als vijfde aandachtspunt wil ik de evolutie noemen, en vooral waar ze van invloed was op de psychologie van de mens, op zijn gedragsvoorkeuren.
Doordat we in verschillende klimaten geevolueerd zijn hebben we ook allemaal een iets ander volkskarakter. Als men het goed voor heeft met de mensheid, moet men dat durven onderkennen, zoals een ouder rekening houdt met de individuele verschillen van zijn eigen kinderen.

Tenslotte: Omdat heel veel van onze informatie op onjuiste geschiedenis-weergave berust doe ik mijn best om terug te gaan naar betrouwbare bronnen.
Betrouwbare bronnen zijn bijvoorbeeld: een dagboek dat niet voor publicatie bedoeld was. Een brief van iemand aan zijn familielid. Een islamitisch schrijver die kritiek uit op zijn geloofsgnoten. Een joods schrijver die kritiek uit op joodse mensen of instituties. Niet dat deze bronnen altijd de waarheid spreken, maar de kans dat ze alleen op haat of discriminatie zijn gebaseerd is kleiner. Ook is de kans op werkelijke kennis van zaken groter.
Natuurlijk streef je er naar om meerdere bronnen voor één bewering te vinden.

Groet, J.V.

No comments:

Post a Comment